Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 december 2004
gepubliceerd op 03 februari 2005

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005200227
pub.
03/02/2005
prom.
20/12/2004
ELI
eli/besluit/2004/12/20/2005200227/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2004. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004


De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 18 december 2003 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het decreet van 10 november 2004 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 december 2004;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.02, programma 01 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 24 oktober 2003, 4 december 2003 en 3 juni 2004 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van INTERREG III A, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : INTERREG III A Wallonië-Lotharingen-Luxemburg;

Hoofdlijn 3 : Bescherming van het leefmilieu en versterking van de aantrekkelijkheid van de grensruimte;

Maatregel 3,2 : Stimulering van een gemeenschappelijk beleid ter voorkoming, vermindering en verwerking van vervuiling;

Titel : K.M.O. en biomassa - energie : "vooruitzichten";

Operator : IDELUX;

Vastleggingskredieten : 58.025 EUR;

Codificatie van het project : E ILL 30200 RT01 B;

INTERREG III A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 2 : De duurzame ontwikkeling en de gezamenlijke herwaardering van de grensoverschrijdende grondgebieden bevorderen;

Maatregel 2.1 : Een gezamenlijk beheer en instandhouding van het leefmilieu ontwikkelen;

Titel : Eurowood;

Operator : ERBE;

Vastleggingskredieten : 104.000 EUR;

Codificatie van het project : E ILL 302FW RT11 B, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 163 duizend EUR overgedragen van programma 03 van organisatieafdeling 30 naar programma 01 van organisatieafdeling 12.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 01 van organisatieafdeling 12 en van programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 20 december 2004.

A. ANTOINE M. DAERDEN

^