Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 juli 2010
gepubliceerd op 12 augustus 2010

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de subsidie voor 2010 voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen

bron
vlaamse overheid
numac
2010204235
pub.
12/08/2010
prom.
23/07/2010
ELI
eli/besluit/2010/07/23/2010204235/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JULI 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de subsidie voor 2010 voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen


Gelet op het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009035356 bron vlaamse overheid Decreet betreffende radio-omroep en televisie sluiten betreffende radio-omroep en televisie, artikel 35;

Gelet op het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2009 pub. 26/10/2010 numac 2010035717 bron vlaamse overheid Decreet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 december 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 03/02/2005 numac 2005200227 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 03/02/2005 numac 2005200228 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 12 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004011550 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen type ministerieel besluit prom. 20/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004011552 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de erkenning van een instelling die de opleiding van bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke goederen van de klasse 1 over de weg vervoeren verstrekt sluiten houdende de erkenning van levensbeschouwelijke verenigingen voor het verzorgen van televisieprogramma's op de Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT);

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 juni 2010;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 14 juli 2010;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De subsidies voor de uitzendingen door de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's te verzorgen op de VRT, bedraagt voor het begrotingsjaar 2010 in totaal 1.488.140 euro (een miljoen vierhonderdachtentachtigduizend honderd veertig euro).

Die subsidies worden aangerekend op basisallocatie HB0 HH033 3300 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010.

Art. 2.De subsidies, vermeld in artikel 1, worden als volgt verdeeld :

vaste toelage in euro -

technische kosten in euro -

totaal in euro

1° VZW Katholieke Televisie- en Radio-omroep

24.733

649.125,75

673.858,75

2° VZW Het Vrije Woord

24.733

649.125,75

673.858,75

3° VZW Pro-Erts

4.008

64.199,25

68.207,25

4° VZW Israëlitische Godsdienstige Uitzendingen

4.008

49.932,75

53.940,75

5° Orthodoxe Kerk in België

4.008

14.266,50

18.274,50


1° aan de VZW Katholieke Televisie- en Radio-omroep, Abdij Vlierbeek 3, 3010 Kessel-Lo, wordt een totale subsidie van 673.858,75 euro toegekend, te betalen op rekeningnummer BE28 4388 1765 2120. 2° aan de VZW Het Vrije Woord, Lambermontlaan 474, 1030 Brussel, wordt een totale subsidie van 673.858,75 euro toegekend, te betalen op rekeningnummer BE21 0010 9651 7403. 3° aan de VZW Pro-Erts, Marsveldstraat 5, 1050 Brussel, wordt een totale subsidie van 68.207,25 euro toegekend, te betalen op rekeningnummer BE57 0001 8359 5435. 4° aan de VZW Israëlitische Godsdienstige Uitzendingen, Consciencestraat 7, 2018 Antwerpen, wordt een totale subsidie van 53.940,75 euro toegekend, te betalen op rekeningnummer BE07 0001 1943 3066. 5° aan de VZW Orthodoxe Kerk in België, Charbolaan 71/73, 1030 Brussel, wordt een totale subsidie van 18.274,50 euro toegekend, te betalen op rekeningnummer BE41 3804 0140 9010.

Art. 3.De bedragen, vermeld in artikel 2, worden in twee schijven uitbetaald : 1° een eerste gedeelte van 90 % wordt uitbetaald na de ondertekening van dit besluit;2° een tweede gedeelte van 10 % wordt uitbetaald na de indiening en goedkeuring van het financieel en inhoudelijk verslag van het werkingsjaar 2010.

Art. 4.De verenigingen sturen een financiële verantwoording van de toegekende subsidies op. Daaruit blijkt dat de subsidies effectief worden aangewend om de televisieprogramma's te verzorgen. Die bewijsstukken worden uiterlijk op 30 april 2011 aan de afdeling Beleid en Beheer van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media bezorgd.

De subsidie moet worden besteed aan het doel waarvoor ze werd toegekend.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor het mediabeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 juli 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, I. LIETEN

^