Etaamb.openjustice.be
Programmadecreet van 26 februari 2018
gepubliceerd op 26 maart 2018

Programmadecreet 2018

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2018201384
pub.
26/03/2018
prom.
26/02/2018
ELI
eli/decreet/2018/02/26/2018201384/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


26 FEBRUARI 2018. - Programmadecreet 2018


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Persoonsgebonden aangelegenheden Afdeling 1 - Gezondheid Artikel 1 - In artikel 2, eerste lid, van het decreet van 1 juni 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten betreffende de gezondheidspromotie en inzake medische preventie wordt het woord "twee" vervangen door het woord "vijf".

Art. 2 - Artikel 4 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "Art. 4 - Ondersteuning van proefprojecten § 1 - Onder de voorwaarden bepaald in het kader van een overeenkomst met een projectaanbieder kan de Regering proefprojecten ondersteunen voor een periode die beperkt is tot hoogstens drie jaar.

Bij die proefprojecten gaat het om innovatieve projecten die gericht zijn op gezondheidspromotie.

Ze kunnen overeenkomstig het eerste lid ondersteund worden, als ze in het concept vermeld in artikel 2 passen en aan de door de Regering vastgelegde krachtlijnen voldoen.

De instellingen en organisaties die op basis van artikel 3 gesubsidieerd worden, kunnen geen proefproject aanbieden. § 2 - De aanvraag om ondersteuning van een proefproject wordt ter goedkeuring ingediend bij het departement van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap dat bevoegd is voor Gezondheid en bevat de volgende gegevens : 1° de identiteit en het statuut van de projectaanbieder;2° het bewijs dat er behoefte is aan het proefproject;3° de gedetailleerde beschrijving van het project;4° de timing voor de verwezenlijking van het project;5° de evaluatiecriteria met betrekking tot het project;6° de kostenraming en het financieringsplan;7° de beschrijving van de netwerkactiviteiten. De Regering beslist binnen drie maanden na de indiening van de volledige aanvraag over de ondersteuning van het proefproject of over het weigeren van de aanvraag.

Drie maanden voor het verstrijken van de overeenkomst dient de projectaanbieder een evaluatie in bij het bevoegde departement. § 3 - Indien een project voor een periode van minder dan drie jaar goedgekeurd werd, kan de Regering, op verzoek van de projectaanbieder en op basis van de evaluatie en van een advies van het bevoegde departement, beslissen of het project voor een periode van in totaal drie jaar wordt ondersteund." Afdeling 2 - Bejaarden Art. 3 - Artikel 5, § 4, van het decreet van 4 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/06/2007 pub. 11/09/2007 numac 2007033054 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden en de psychiatrische verzorgingstehuizen sluiten betreffende de woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden, de seniorenresidenties en de psychiatrische verzorgingstehuizen, gewijzigd bij het decreet van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/03/2010 pub. 13/04/2010 numac 2010201917 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Dienstendecreet sluiten, wordt aangevuld met een tweede en een derde lid, luidende : "Onverminderd het eerste lid is de overname van plaatsen door een andere inrichtende macht of, bij een vestigingsplaatswijziging, door dezelfde inrichtende macht voor bepaalde tijd toegelaten, als de oorspronkelijk erkende vestigingsplaats verbouwd wordt. De inrichtende macht die de opnamecapaciteit tijdens de verbouwingsfase overneemt, moet geen aanvraag tot erkenning indienen, op voorwaarde dat de erkende opnamecapaciteit van de nieuwe vestigingsplaats onveranderd blijft. Na beëindiging van de verbouwingsfase wordt de opnamecapaciteit teruggegeven aan de oorspronkelijke vestigingsplaats.

Voor de toepassing van het tweede lid bepaalt de Regering de tijdstippen waarop een verbouwing als begonnen en als beëindigd wordt beschouwd." Afdeling 3 - Gezin Art. 4 - (geldt alleen voor de Duitse tekst).

Afdeling 4 - Sociale aangelegenheden Art. 5 - In artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, vervangen bij het decreet van 2 mei 1995 en gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden "Een samenvattende lijst met een korte beschrijving van alle beslissingen, met uitzondering van de beslissingen tot individuele dienstverlening en verhaal, alsmede een afschrift van elke beslissing van het beheerscomité van het ziekenhuis met toepassing van artikel 94, § 4, wordt door het centrum binnen vijftien dagen gezonden aan de Regering en aan het college van burgemeester en schepenen." vervangen door de woorden "Het centrum zendt het gemeentecollege binnen tien dagen nadat de beslissing is genomen de effectieve agenda met de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en van het vast bureau, met uitzondering van de beslissingen tot individuele dienstverlening en verhaal, alsmede een afschrift van elke beslissing van het beheerscomité van het ziekenhuis met toepassing van artikel 94, § 4."; 2° in § 2 worden de woorden "de Regering en het college van burgemeester en schepenen" vervangen door het woord "het gemeentecollege". Art. 6 - In artikel 111bis van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 2 mei 1995, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "college van burgemeester en schepenen" vervangen door het woord "gemeentecollege";2° het tweede lid wordt opgeheven; 3° het derde lid wordt vervangen als volgt : "Het gemeentecollege zendt het schorsingsbesluit aan het centrum en aan de Regering." 4° in het vierde, vijfde en zesde lid worden de woorden "college van burgemeester en schepenen" telkens vervangen door het woord "gemeentecollege". Art. 7 - In artikel 112 van dezelfde wet, vervangen bij het decreet van 2 mei 1995, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "aan de Regering en aan het college van burgemeester en schepenen" vervangen door de woorden "aan het gemeentecollege" en worden de woorden "30 dagen" vervangen door de woorden "40 dagen" en worden de woorden "samenvattende lijst" vervangen door het woord "agenda";2° in het tweede lid worden de woorden "de Regering of het college van burgemeester en schepenen" vervangen door de woorden "het gemeentecollege";3° in het derde lid worden de woorden "30 dagen" vervangen door de woorden "40 dagen";4° in het vierde lid worden de woorden "aan het college van burgemeester en schepenen en aan de Regering" vervangen door de woorden "aan het gemeentecollege". Art. 8 - (geldt alleen voor de Duitse tekst).

Art. 9 - In het decreet van 13 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten7 tot oprichting van een dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven wordt een artikel 79.1 ingevoegd, luidende : "Art. 79.1 - Overgangsbepaling In het kader van het proefproject "gezond Oost-België", goedgekeurd door het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering op basis van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, kan de raad van bestuur in zijn huishoudelijk reglement beslissingsbevoegdheden overdragen aan een daartoe op te richten conferentie van dienstverrichters.

De bevoegdheidsoverdracht is beperkt tot de duur van het proefproject vermeld in het eerste lid. Uiterlijk bij het verstrijken of de vroegtijdige beëindiging van het proefproject vervallen van rechtswege alle bevoegdheden die op grond van deze bepaling werden overgedragen.

In afwijking van het eerste lid kunnen bevoegdheden die op grond van artikel 102, § 1, van het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap sluiten houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap aan de raad van bestuur werden toegekend, niet overgedragen worden aan de conferentie van dienstverrichters." Afdeling 5 - Slachtofferhulp Art. 10 - Artikel 1 van het decreet van 26 september 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten5 betreffende de slachtofferhulp en de gespecialiseerde slachtofferhulp wordt aangevuld met een bepaling onder 3°, luidende : "3° Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad." Art. 11 - In artikel 7 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder 5°, b), worden de woorden "en slachtoffers van geweld in hechte relaties" vervangen door de woorden ",slachtoffers van geweld in hechte relaties en terrorismeslachtoffers"; 2° het artikel wordt aangevuld met een bepaling onder 9°, luidende : "9° ze bieden de terrorismeslachtoffers hulp bij eisen tot schadeloosstelling." Art. 12 - Artikel 8 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met de volgende zin : "De bijstand moet eenvoudig toegankelijk zijn en zolang dat noodzakelijk is ter beschikking staan van de terrorismeslachtoffers." Art. 13 - (geldt alleen voor de Duitse tekst).

HOOFDSTUK 2. - Culturele aangelegenheden Afdeling 1 - Cultuur Art. 14 - In artikel 16, § 1, eerste lid, 4°, van het decreet van 18 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten1 betreffende de ondersteuning van cultuur in de Duitstalige Gemeenschap worden de woorden "31 maart" vervangen door de woorden "30 juni".

Art. 15 - In artikel 18, § 1, eerste lid, 4°, van hetzelfde decreet worden de woorden "31 maart" vervangen door de woorden "30 juni".

Art. 16 - In artikel 21 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, ingevoegd bij het decreet van 22 februari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten4, wordt het getal "80" vervangen door het getal "100"; 2° in de inleidende zin van het tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 22 februari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten4, worden de woorden "Het restbedrag wordt alleen uitbetaald als de voor de ondersteuning noodzakelijke documenten binnen drie maanden na het einde van het project of van de culturele activiteiten bij de Regering zijn ingediend." vervangen door de woorden "De voor de ondersteuning noodzakelijke documenten worden binnen drie maanden na het einde van het project of van de culturele activiteiten bij de Regering ingediend." 3° het tweede lid, 3°, wordt opgeheven;4° het derde lid wordt opgeheven;5° in het vierde lid, ingevoegd bij het decreet van 22 februari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten4, worden de woorden "het eerste tot het derde lid" vervangen door de woorden "het eerste en het tweede lid" en worden de woorden "van de Duitstalige Gemeenschap" vervangen door de woorden "van Oost-België". Art. 17 - Artikel 22 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 22 februari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten4, wordt aangevuld met een tweede lid, luidende : "Voor de ondersteuning wordt daarbij in het bijzonder prioriteit gegeven aan: 1° cultuurprojecten in scholen die het culturele inzicht en in het bijzonder de culturele creativiteit van de leerlingen en van de schoolgemeenschap duurzaam stimuleren; 2° cultuurprojecten die tot doel hebben de toegang tot culturele activiteiten voor kansarme bevolkingsgroepen te vergemakkelijken." Art. 18 - In hoofdstuk 3 van hetzelfde decreet worden de afdelingen 3 en 4, die de artikelen 25 tot 30 bevatten en die door het decreet van 22 februari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten4 gewijzigd werden, opgeheven.

Art. 19 - In het opschrift van hoofdstuk 3, afdeling 7, van hetzelfde decreet worden de woorden "van de Duitstalige Gemeenschap" vervangen door de woorden "van Oost-België".

Art. 20 - In artikel 39 van hetzelfde decreet worden de woorden "van de Duitstalige Gemeenschap" vervangen door de woorden "van Oost-België".

Art. 21 - In artikel 40 van hetzelfde decreet worden de woorden "van de Duitstalige Gemeenschap" vervangen door de woorden "van Oost-België".

Art. 22 - In artikel 43, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "van de Duitstalige Gemeenschap" vervangen door de woorden "van Oost-België".

Art. 23 - In artikel 43.3, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 februari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten8, wordt de tweede zin opgeheven.

Art. 24 - Artikel 68, eerste lid, 3°, van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 25 - In artikel 70, § 2, van hetzelfde decreet wordt het woord "zes" vervangen door het woord "twee".

Art. 26 - In artikel 71 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid wordt vervangen als volgt : "De subsidie bedraagt 30 euro per deelnemend lid en is beperkt tot hoogstens 1.250 euro en tot 50 % van de reiskosten." 2° het derde lid wordt vervangen als volgt : "In afwijking van het tweede lid bedraagt de subsidie voor kinderkoren 50 euro per deelnemend lid en is de subsidie beperkt tot maximaal 2.000 euro en tot 80 % van de reiskosten." Art. 27 - In artikel 74, 8°, van hetzelfde decreet worden de woorden "31 maart" vervangen door de woorden "30 juni".

Art. 28 - (geldt alleen voor de Duitse tekst).

Art. 29 - Artikel 96 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een § 5, luidende : " § 5 - Voor de toepassing van artikel 17, § 3, en artikel 19, § 6, wordt de aftrek van de subsidies die worden toegekend krachtens het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen door sommige openbare besturen en ermee gelijkgestelde werkgevers berekend op basis van de volgende bedragen voor de op 31 december 2017 van toepassing zijnde categorieën van gesubsidieerde contractuelen : 1° voor gesubsidieerde contractuelen van categorie A : 2.500 euro; 2° voor gesubsidieerde contractuelen van categorie B1 : 6.448 euro; 3° voor gesubsidieerde contractuelen van categorie B2 : 11.606 euro; 4° voor gesubsidieerde contractuelen van categorie B3 : 19.343 euro; 5° voor gesubsidieerde contractuelen van categorie C : 21.922 euro." Afdeling 2 - Jeugd Art. 30 - In artikel 43, eerste lid, van het decreet van 6 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011206334 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter ondersteuning van het jeugdwerk sluiten ter ondersteuning van het jeugdwerk worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de eerste zin worden de woorden "de artikelen 13, 21 en 28, § 2," vervangen door de woorden "artikel 45";2° in de tweede zin worden de woorden "Die cursussen moeten om de drie jaar" vervangen door de woorden "Bij een voltijdse betrekking moeten die cursussen om de drie jaar"; 3° het eerste lid wordt aangevuld met de volgende zin : "Bij een deeltijdse betrekking is het minimale aantal uren voortgezette opleiding evenredig aan de effectief gepresteerde arbeidstijd." Art. 31 - Artikel 44, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Afdeling 3 - Sport Art. 32 - In artikel 48, eerste lid, van het Sport decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Sportdecreet sluiten, vervangen bij het decreet van 2 maart 2015, worden de woorden "het decreet van 16 januari 2012 ter bestrijding van doping in de sport" vervangen door de woorden "het decreet van 22 februari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten4 betreffende de bestrijding van doping in de sport".

HOOFDSTUK 3. - Onderwijs Art. 33 - Artikel 6.2, 2°, van het decreet van 31 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten2 betreffende het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten8, wordt aangevuld met een bepaling onder f), luidende : "f) adjunct voor preventie van gewelddadig radicalisme".

Art. 34 - In artikel 6.3, § 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten8, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder 4° wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 2° de paragraaf wordt aangevuld met een bepaling onder 5°, luidende : "5° adjunct voor preventie van gewelddadig radicalisme : het bekwaamheidsbewijs vermeld in § 1, 4°." Art. 35 - In titel 6, ondertitel 3, van hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk 4 ingevoegd, dat artikel 6.43.1 omvat, luidende : "Hoofdstuk 4 - Overname van personeelsleden Art. 6.43.1 - Overname § 1 - De raad van bestuur kan een betrekking bezetten door een personeelslid over te nemen van een administratieve overheid bedoeld in artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, hierna de 'overdragende instantie' genoemd.

Het personeelslid van de overdragende instantie kan op eigen verzoek in ongeacht welk ambt overgenomen worden als vastbenoemd personeelslid van het centrum indien : 1° het over te nemen personeelslid bij de overdragende instantie vastbenoemd is;2° het over te nemen personeelslid op het tijdstip van de overname voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het ambt waarin het na de overname benoemd dient te worden, met uitzondering van de bepalingen over de sollicitatieprocedure. Indien het over te nemen personeelslid in het ambt van directeur als vastbenoemd personeelslid overgenomen wordt, levert dat personeelslid, naast de voorwaarden vermeld in het eerste lid, het bewijs dat het op het tijdstip van de overname al minstens vijf jaar een leidinggevende functie in de overdragende instantie bekleedt en management- en leidinggevende taken uitoefent.

Bij een overname geschieden de ontslagneming van het personeelslid bij de overdragende instantie en de vaste benoeming door de raad van bestuur zonder onderbreking in de tijd. § 2 - Het overgenomen personeelslid wordt bezoldigd op basis van de geldelijke anciënniteit van de overdragende instantie, indien de geldelijke anciënniteit die het personeelslid met toepassing van de bepalingen van de overnemende instantie heeft, niet minstens even hoog is.

Indien de wedde en toelagen van het overgenomen personeelslid met toepassing van artikel 6.87 en de titels II.1 tot II.3 van het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/04/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008033056 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende valorisatie van het lerarenberoep sluiten houdende valorisatie van het lerarenberoep lager is dan de wedde en toelagen die het vóór de overname in de overdragende instantie heeft ontvangen, dan wordt dat personeelslid verder bezoldigd op basis van de weddeschaal en toelagen van de overdragende instanties tot het met toepassing van artikel 6.87 en de titels II.1 tot II.3 van het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/04/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008033056 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende valorisatie van het lerarenberoep sluiten een minstens even hoge wedde ontvangt." Art. 36 - Het opschrift van titel 6, ondertitel 10, van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "Ondertitel 10 - Bijzondere bepalingen voor selectie- en bevorderingsambten" Art. 37 - In artikel 6.79 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten8, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder 6° wordt de punt op het einde van de zin vervangen door een kommapunt; 2° er wordt een bepaling onder 7° ingevoegd, luidende : "7° het ambt van adjunct voor preventie van gewelddadig radicalisme, die in deze ondertitel 'adjunct' wordt genoemd." Art. 38 - In artikel 6.80, eerste lid, 2°, b), van hetzelfde decreet worden de woorden "5°" vervangen door de woorden "5° en 7°".

Art. 39 - In artikel 6.83 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2, derde lid, worden de woorden "resp.het hoofd van een lokale vestiging" vervangen door de woorden ", het hoofd van een lokale vestiging resp. de adjunct"; 2° in § 2, vierde lid, worden de woorden "resp.het hoofd van een lokale vestiging" vervangen door de woorden ", het hoofd van een lokale vestiging resp. de adjunct"; 3° in § 3, tweede lid, worden de woorden "hoofd van een lokale vestiging" vervangen door de woorden "hoofd van een lokale vestiging of adjunct". Art. 40 - In artikel 6.84, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "resp. het hoofd van een lokale vestiging" vervangen door de woorden ", het hoofd van een lokale vestiging resp. de adjunct".

Art. 41 - In artikel 6.85, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "of een coördinator" vervangen door de woorden ", een coördinator of een adjunct" en worden de woorden "van de in artikel 6.84 vermelde verloven of terbeschikkingstellingen" vervangen door de woorden "hem toegekend verlof of hem toegekende terbeschikkingstelling".

Art. 42 - In artikel 6.86 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, tweede lid, worden de woorden "de hoofden van de lokale vestigingen" vervangen door de woorden ", de hoofden van de lokale vestigingen en de adjunct";2° in § 1, derde lid, worden de woorden "resp.het hoofd van een lokale vesting" vervangen door de woorden ", het hoofd van een lokale vestiging resp. de adjunct"; 3° in § 2, eerste lid, worden de woorden "resp.het hoofd van een lokale vestiging" vervangen door de woorden ", het hoofd van een lokale vestiging resp. de adjunct".

Art. 43 - Artikel 6.87, § 1, van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een derde lid, luidende : "Tijdens zijn aanstelling ontvangt de adjunct een wedde die berekend wordt met toepassing van de titels II.1 tot II.3 van het decreet van 21 april 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/04/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008033056 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende valorisatie van het lerarenberoep sluiten houdende valorisatie van het lerarenberoep." Art. 44 - Titel 6, ondertitel 11, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 29 juni 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten3, wordt aangevuld met een artikel 6.94.1. luidende : "Art. 6.94.1- Adjunct voor preventie van gewelddadig radicalisme De opdracht van de adjunct voor preventie van gewelddadig radicalisme omvat de volgende taken : 1° het individuele advies-en preventiewerk verzorgen voor risicojongeren en hun familieleden, alsook voor alle anderen die om raad vragen;2° informatiesessies en workshops organiseren in het kader van het primaire en secundaire preventiewerk voor netwerkpartners en aanvragende instellingen zoals onderwijsinstellingen of politieke gremia;3° ondersteuning bieden om de preventie van radicalisme met bereidheid tot geweld zo breed en zo geïntegreerd mogelijk aan te pakken en relevante actoren zoals de gemeenten van het Duitse taalgebied, de dienst "Info Integration", het justitiehuis, de departementen Jeugd, Jeugdbijstand, Gezin en Sociale Aangelegenheden, alsook Pedagogie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, de geloofsgemeenschappen in de Duitstalige Gemeenschap en de lokale politie te laten netwerken;4° de strategie ter preventie van gewelddadig radicalisme in de Duitstalige Gemeenschap projectgericht en administratief begeleiden;5° de public relations omtrent preventie van gewelddadig radicalisme in de Duitstalige Gemeenschap projectgericht verzorgen;6° de Duitstalige Gemeenschap vertegenwoordigen in verscheidene werkgroepen en deelnemen aan vergaderingen en gremia zoals de lokale integrale veiligheidscellen;7° voortgezette opleidingen organiseren in samenwerking met de relevante netwerkpartners;8° permanent zoeken naar tools en methoden ter preventie van radicalisering met bereidheid tot geweld;9° meewerken aan interne en externe evaluaties van projecten betreffende de bevordering van de gezonde ontwikkeling en het werk van het centrum;10° zich permanent bijscholen en voortgezette opleiding volgen; 11° taken uitvoeren die het centrum in staat stellen zijn opdracht te vervullen." Art. 45 - In artikel 7.4 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het opschrift worden de woorden "Communicatie en Public Relations" opgeheven;2° de woorden "wordt één betrekking in het ambt van adjunct Communicatie en Public Relations" worden vervangen door de woorden "worden twee betrekkingen in het ambt van adjunct". Art. 46 - Titel 7, ondertitel 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 29 juni 2015 en 20 februari 2017, wordt aangevuld met een artikel 7.4.1, luidende : "Art. 7.4.1- Adjunct voor preventie van gewelddadig radicalisme In het centrum wordt één betrekking in het ambt van adjunct voor preventie van gewelddadig radicalisme opgericht." HOOFDSTUK 4. - Werkgelegenheid Art. 47 - In artikel 339 van de programmawet (I) van 24 december 2002, vervangen bij het decreet van 20 februari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten8, wordt tussen het eerste en het tweede lid, dat het derde lid wordt, een nieuw lid ingevoegd, luidende : "Met behoud van de toepassing van de voorwaarden vermeld in het eerste lid wordt geen doelgroepvermindering toegekend als de werknemer in het volledige kwartaal geen effectieve arbeidsprestaties levert, behalve in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als vermeld in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten of in geval van de door de werkgever toegestane vrijstelling van prestaties tijdens de periode van opzegging vermeld in artikel 37 van de voormelde wet." HOOFDSTUK 5. - Lokale besturen Art. 48 - Artikel L4112-3 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie, vervangen bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 01/06/2006 pub. 14/08/2006 numac 2006031397 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende opheffing van de verplichting eensluidende afschriften van documenten voor te leggen type decreet prom. 01/06/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006201964 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de Waalse Huisvestingscode met het oog op de versterking van het transitwoningsstelsel binnen de door de Waalse steden en gemeenten uitgevoerde huisvestingsprogramma's sluiten, wordt vervangen als volgt : "Art. L4112-3 - Kandidaat Personen die zich kandidaat stellen voor de verkiezingen met als doel gekozen te worden, worden kandidaten genoemd. De kandidaten kunnen opkomen op een lijst van kandidaten of met een alleenstaande kandidatuur." Art. 49 - Artikel L4112-4, § 2, van hetzelfde wetboek, vervangen bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 01/06/2006 pub. 14/08/2006 numac 2006031397 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende opheffing van de verplichting eensluidende afschriften van documenten voor te leggen type decreet prom. 01/06/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006201964 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de Waalse Huisvestingscode met het oog op de versterking van het transitwoningsstelsel binnen de door de Waalse steden en gemeenten uitgevoerde huisvestingsprogramma's sluiten, wordt vervangen als volgt : " § 2 - De lijst van kandidaten omvat de personen die door een politieke partij gekozen worden om naar de gunst van de kiezers te dingen. Elke alleenstaande kandidatuur wordt als een onvolledige lijst beschouwd.

Als enige lijst wordt de in het eerste lid omschreven lijst van kandidaten beschouwd waar geen enkele andere lijst tegenover staat." Art. 50 - In artikel L4121-3 van hetzelfde wetboek, vervangen bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 01/06/2006 pub. 14/08/2006 numac 2006031397 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende opheffing van de verplichting eensluidende afschriften van documenten voor te leggen type decreet prom. 01/06/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006201964 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de Waalse Huisvestingscode met het oog op de versterking van het transitwoningsstelsel binnen de door de Waalse steden en gemeenten uitgevoerde huisvestingsprogramma's sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1, 1°, wordt vervangen als volgt : "1° de beschermde personen die krachtens artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk onbekwaam verklaard zijn om hun politieke rechten uit te oefenen en de personen die geïnterneerd zijn overeenkomstig de bepalingen van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering. De kiesonbekwaamheid houdt op tezelfdertijd als het einde van de onbekwaamheid krachtens artikel 492/4 van het Burgerlijk Wetboek of als de definitieve invrijheidsstelling van de geïnterneerde." 2° § 1, 3°, wordt opgeheven. Art. 51 - Artikel L4122-5, § 6, van hetzelfde wetboek, vervangen bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 01/06/2006 pub. 14/08/2006 numac 2006031397 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende opheffing van de verplichting eensluidende afschriften van documenten voor te leggen type decreet prom. 01/06/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006201964 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de Waalse Huisvestingscode met het oog op de versterking van het transitwoningsstelsel binnen de door de Waalse steden en gemeenten uitgevoerde huisvestingsprogramma's sluiten, wordt aangevuld met een derde lid, luidende : "Op de exemplaren of afschriften van het kiezersregister waarvan uitgifte is gedaan overeenkomstig dit artikel mag geen enkele melding worden gemaakt van hun identificatienummer in het Rijksregister der natuurlijke personen." Art. 52 - In artikel L4122-7, § 2, eerste lid, van hetzelfde wetboek, vervangen bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 01/06/2006 pub. 14/08/2006 numac 2006031397 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende opheffing van de verplichting eensluidende afschriften van documenten voor te leggen type decreet prom. 01/06/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006201964 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de Waalse Huisvestingscode met het oog op de versterking van het transitwoningsstelsel binnen de door de Waalse steden en gemeenten uitgevoerde huisvestingsprogramma's sluiten, worden de woorden "1 september" vervangen door de woorden "10 september".

Art. 53 - In artikel L4124-1, § 6, van hetzelfde wetboek, vervangen bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 01/06/2006 pub. 14/08/2006 numac 2006031397 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende opheffing van de verplichting eensluidende afschriften van documenten voor te leggen type decreet prom. 01/06/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006201964 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de Waalse Huisvestingscode met het oog op de versterking van het transitwoningsstelsel binnen de door de Waalse steden en gemeenten uitgevoerde huisvestingsprogramma's sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "zij vermelden eveneens de bepalingen betreffende de reiskosten van de kiezers, bepaald in artikel L4136-2, § 2, 3°." vervangen door de woorden "zij vermelden eveneens de bepalingen betreffende de raadpleging door de kiezers van het verslag over de uitgaven van de politieke partijen voor kiespropaganda bepaald in artikel L4131-2, § 2, derde lid, en van de aangiften inzake verkiezingsuitgaven van de kandidaten bepaald in artikel L4131-4, § 2, evenals de bepalingen betreffende de reiskosten van de kiezers bepaald in artikel L4136-2, § 2, 3°."; 2° in het derde lid worden de woorden ", het identificatienummer in het Rijksregister van de natuurlijke personen en, in voorkomend geval, de naam van de echtgenoot/-genote" opgeheven. Art. 54 - In artikel L4125-3 van hetzelfde wetboek, vervangen bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 01/06/2006 pub. 14/08/2006 numac 2006031397 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende opheffing van de verplichting eensluidende afschriften van documenten voor te leggen type decreet prom. 01/06/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006201964 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de Waalse Huisvestingscode met het oog op de versterking van het transitwoningsstelsel binnen de door de Waalse steden en gemeenten uitgevoerde huisvestingsprogramma's sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 2 wordt aangevuld met een vijfde lid, luidende : "De voorzitter van het districtbureau deelt uiterlijk op 30 juni de identiteit en de contactgegevens van de aangewezen voorzitters aan de Regering mee." 2° paragraaf 3, eerste lid, wordt aangevuld met de volgende zin : "Hij deelt onmiddellijk hun identiteit en hun contactgegevens aan de Regering mede." Art. 55 - In artikel L4125-5 van hetzelfde wetboek, vervangen bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 01/06/2006 pub. 14/08/2006 numac 2006031397 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende opheffing van de verplichting eensluidende afschriften van documenten voor te leggen type decreet prom. 01/06/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006201964 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de Waalse Huisvestingscode met het oog op de versterking van het transitwoningsstelsel binnen de door de Waalse steden en gemeenten uitgevoerde huisvestingsprogramma's sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 4 wordt aangevuld met de volgende zin : "Hij deelt onmiddellijk hun identiteit en hun contactgegevens aan de Regering mede." 2° paragraaf 5, tweede lid, wordt aangevuld met de volgende zin : "Hij deelt onmiddellijk hun identiteit en hun contactgegevens aan de Regering mede." Art. 56 - Artikel L4132-1, § 4, van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij het decreet van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten6, wordt vervangen als volgt : " § 4 - Teneinde te mogen stemmen, overhandigt de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau waar de volmachtgever had moeten stemmen, de volmacht en één van de in paragraaf 1 vermelde attesten en toont hij hem zijn identiteitskaart en zijn oproepingsbrief waarop de voorzitter vermeldt: "heeft bij volmacht gestemd"." Art. 57 - Artikel L4133-1, § 3, van hetzelfde wetboek, opgeheven bij het decreet van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten6, wordt hersteld als volgt : " § 3 - De Regering kan andere modaliteiten voor de toepassing van die bepaling vaststellen." Art. 58 - In artikel L4133-2 van hetzelfde wetboek, vervangen bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 01/06/2006 pub. 14/08/2006 numac 2006031397 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende opheffing van de verplichting eensluidende afschriften van documenten voor te leggen type decreet prom. 01/06/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006201964 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de Waalse Huisvestingscode met het oog op de versterking van het transitwoningsstelsel binnen de door de Waalse steden en gemeenten uitgevoerde huisvestingsprogramma's sluiten en gewijzigd bij het decreet van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 3, derde lid, wordt aangevuld met de volgende zin : "De stembureauvoorzitter vermeldt op de oproeping van de begeleider "heeft de rol van begeleider uitgeoefend"."; 2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende : " § 5 - De Regering kan andere modaliteiten voor de toepassing van die bepaling vaststellen." Art. 59 - (geldt alleen voor de Duitse tekst).

Art. 60 - Artikel L4134-5, tweede lid, van hetzelfde wetboek, vervangen bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 01/06/2006 pub. 14/08/2006 numac 2006031397 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende opheffing van de verplichting eensluidende afschriften van documenten voor te leggen type decreet prom. 01/06/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006201964 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de Waalse Huisvestingscode met het oog op de versterking van het transitwoningsstelsel binnen de door de Waalse steden en gemeenten uitgevoerde huisvestingsprogramma's sluiten, wordt vervangen als volgt : "Ze mogen in geen enkel geval houder zijn van een volmacht, noch begeleider zijn van andere kiezers in de kieskring waarin ze hun functie uitoefenen." Art. 61 - In artikel L4142-7 van hetzelfde wetboek, vervangen bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 01/06/2006 pub. 14/08/2006 numac 2006031397 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende opheffing van de verplichting eensluidende afschriften van documenten voor te leggen type decreet prom. 01/06/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006201964 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de Waalse Huisvestingscode met het oog op de versterking van het transitwoningsstelsel binnen de door de Waalse steden en gemeenten uitgevoerde huisvestingsprogramma's sluiten en gewijzigd bij de decreten van 21 februari 2013 en 21 november 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt : "2° op een lijst mag het verschil tussen het aantal kandidaten van elk geslacht niet groter zijn dan één." 2° in het tweede lid worden de woorden "van vorig lid" vervangen door de woorden "van dit artikel". Art. 62 - In artikel L4142-14 van hetzelfde wetboek, vervangen bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 01/06/2006 pub. 14/08/2006 numac 2006031397 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende opheffing van de verplichting eensluidende afschriften van documenten voor te leggen type decreet prom. 01/06/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006201964 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de Waalse Huisvestingscode met het oog op de versterking van het transitwoningsstelsel binnen de door de Waalse steden en gemeenten uitgevoerde huisvestingsprogramma's sluiten, wordt tussen het woord "schrijven" en het woord "gestuurd" de woorden "of door elk ander middel waarvan het ontvangstbewijs geacteerd kan worden" ingevoegd.

Art. 63 - In hetzelfde wetboek, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten6, wordt een artikel L4142-47 ingevoegd, luidende : "Art. L4142-47 - Een kandidaat wordt op een enkele lijst opgenomen.

Niemand mag tegelijkertijd een akte waarbij de bescherming van een afkorting of logo wordt aangevraagd, tekenen en als kandidaat voorkomen op een lijst die een andere afkorting of een ander logo gebruikt.

De kandidaat die de verbodsbepalingen bedoeld in het eerste en tweede lid overtreedt, kan gestraft worden met een gevangenisstraf van acht tot vijftien dagen of met een geldboete van 26 tot 200 euro. Zijn naam wordt van alle lijsten waarin hij is opgenomen, geschrapt." Art. 64 - In artikel L4145-3 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 01/06/2006 pub. 14/08/2006 numac 2006031397 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende opheffing van de verplichting eensluidende afschriften van documenten voor te leggen type decreet prom. 01/06/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006201964 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de Waalse Huisvestingscode met het oog op de versterking van het transitwoningsstelsel binnen de door de Waalse steden en gemeenten uitgevoerde huisvestingsprogramma's sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 2 wordt opgeheven;2° in paragraaf 3 worden tussen de woorden "Wanneer een kandidaat" en de woorden "op de dag van de stemming of daarna" de woorden "tussen de definitieve afsluiting van de lijsten en de dag van de stemming of" ingevoegd. Art. 65 - In artikel 1, eerste lid, van het decreet van 20 december 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2004 pub. 18/03/2005 numac 2005033017 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende organisatie van het gewone administratieve toezicht op de gemeenten van het Duitse taalgebied sluiten houdende organisatie van het gewone administratieve toezicht op de gemeenten van het Duitse taalgebied, gewijzigd bij de decreten van 15 maart 2010 en 2 maart 2015, worden tussen het woord "gemeenten," en het woord "politiezonen" de woorden "openbare centra voor maatschappelijk welzijn," ingevoegd.

Art. 66 - In artikel 2, 2°, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 19 mei 2008, 15 maart 2010 en 2 maart 2015, wordt tussen de woorden "de burgemeester," en de woorden "de politieraad," de woorden "de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en de voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn," ingevoegd.

Art. 67 - In artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 27 april 2009 en 15 maart 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden tussen de woorden "door de gemeenteraad," en de woorden "de politieraad" de woorden "de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn," ingevoegd;2° het artikel wordt aangevuld met een derde lid, luidende : "De agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn resp.van het vast bureau van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn omvat niet de beslissingen over de toekenning of terugvordering van een individuele ondersteuning." Art. 68 - Artikel 8, eerste lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/03/2010 pub. 13/04/2010 numac 2010201917 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Dienstendecreet sluiten en gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2011 en 22 februari 2016, wordt aangevuld met de bepalingen onder 8° en 9°, luidende : "8° het huishoudelijk reglement; 9° de personeelsformaties, de begrotingen, de begrotingswijzigingen en de rekeningen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van de kerkfabrieken." Art. 69 - In artikel 12 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/03/2010 pub. 13/04/2010 numac 2010201917 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Dienstendecreet sluiten, worden de woorden "Onverminderd de toepassing van hoofdstuk III" vervangen door de woorden "Met behoud van de toepassing van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van het decreet van 19 mei 2008 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten".

HOOFDSTUK 6. - Toerisme Art. 70 - (geldt alleen voor de Duitse tekst).

Art. 71 - Artikel 26 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "Art. 26 - Opleggen van administratieve geldboetes § 1 - Er wordt een administratieve geldboete van minstens 250 euro en hoogstens 25.000 euro opgelegd aan wie : 1° een toeristisch verblijf exploiteert en daarbij de artikelen 10 en 11 overtreedt;2° een van de in artikel 12 vermelde herkenningstekens gebruikt dat niet overeenstemt met de classificatie van het toeristische verblijf;3° reclame maakt voor een toeristisch verblijf met een valse classificatie;4° de inspectie vermeld in artikel 25 weigert of belemmert. Indien binnen vijf jaar na opmaak van het proces-verbaal vermeld in artikel 25, § 1, eerste lid, een nieuwe overtreding wordt vastgesteld, wordt de geldboete vermeld in het eerste lid verdubbeld. § 2 - Vanaf de ontvangst van het proces-verbaal vermeld in artikel 25, § 1, eerste lid, heeft de Regering zes maanden de tijd om een administratieve geldboete op te leggen. § 3 - Indien de Regering beslist om een administratieve procedure in te stellen, deelt ze de overtreder per aangetekende brief het volgende mee : 1° de daden en de kwalificatie ervan;2° dat de overtreder zijn verweermiddelen naar voren kan brengen binnen een termijn van vijftien kalenderdagen die ingaat vanaf de dag van de kennisgeving per aangetekende brief en dat hij daarbij het recht heeft om de Regering om een mondelinge verdediging te verzoeken;3° dat de overtreder het recht heeft zich door een raadsman te laten bijstaan of te laten vertegenwoordigen;4° dat de overtreder recht op inzage in het dossier heeft;5° een afschrift van het proces-verbaal van vaststelling. De Regering bepaalt de dag waarop de overtreder verzocht wordt zich mondeling te verdedigen. § 4 - De Regering kan de administratieve geldboete opleggen na het verstrijken van de termijn bepaald in § 3, 2°, of - als de overtreder meedeelt dat hij de daden niet betwist of als de overtreder of diens raadsman de zaak mondeling of schriftelijk heeft verdedigd - vóór het verstrijken van die termijn.

De Regering brengt haar beslissing per aangetekende brief ter kennis van de overtreder.

De kennisgeving bevat ook de inlichtingen vermeld in artikel 9, § 1, artikel 10 en artikel 12 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. § 5 - De beslissing om een administratieve geldboete op te leggen is uitvoerbaar na het verstrijken van een termijn van dertig kalenderdagen die ingaat vanaf de dag van kennisgeving, tenzij overeenkomstig § 6 beroep wordt ingesteld.

De administratieve geldboete wordt geïnd ten gunste van de Duitstalige Gemeenschap.

De administratieve geldboete wordt vereffend binnen dertig kalenderdagen na de dag waarop de beslissing uitvoerbaar is geworden, door betaling of overschrijving op een rekening van de Regering aan de hand van een betalings- of overschrijvingsformulier.

De opgelegde administratieve geldboete is niet fiscaal aftrekbaar. § 6 - Binnen dertig kalenderdagen na kennisgeving van de beslissing kan de overtreder bij verzoekschrift beroep instellen bij de correctionele rechtbank. Het verzoekschrift bevat de identiteit en het adres van de overtreder, de benaming van de aangevochten beslissing en de desbetreffende grieven.

De correctionele rechtbank beslist over de rechtmatigheid en de evenredigheid van de opgelegde geldboete. Ze kan de beslissing van de Regering ofwel bevestigen, ofwel wijzigen.

Tegen de beslissing van de correctionele rechtbank kan geen hoger beroep worden ingesteld." Art. 72 - In artikel 27 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het opschrift van het artikel wordt vervangen als volgt: "Invordering van de administratieve geldboetes";2° (geldt alleen voor de Duitse tekst);3° in het tweede lid, 2°, wordt het woord "betrokkene" vervangen door het woord "overtreder". Art. 73 - In hetzelfde decreet wordt een artikel 27.1 ingevoegd, luidende : "Art. 27.1 - Verjaring van de administratieve geldboetes De administratieve geldboetes verjaren na verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum waarop ze betaald moeten worden.

Die termijn kan gestuit worden, ofwel zoals bepaald in de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, ofwel door afstand van de verkregen verjaring. Indien de verjaring gestuit wordt, gaat - vijf jaar na de laatste handeling met stuiting van de vorige verjaring - een nieuwe verjaring in die op dezelfde wijze kan worden gestuit als er geen geding aanhangig is." Art. 74 - (geldt alleen voor de Duitse tekst).

Art. 75 - Artikel 29, 9°, van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

HOOFDSTUK 7. - Infrastructuur Art. 76 - Artikel 45, 5°, van het programmadecreet 2014 van 24 februari 2014, vervangen bij het decreet van 22 februari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten4, wordt vervangen als volgt : "5° de artikelen 30 tot 38, die in werking treden op 1 januari 2020." HOOFDSTUK 8. - Financiën en begroting Art. 77 - In artikel 25, § 6, van het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap sluiten houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap worden de woorden "30 juni" vervangen door de woorden "31 oktober".

Art. 78 - In artikel 26, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "30 juni" vervangen door de woorden "31 oktober".

Art. 79 - In artikel 84.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 februari 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "30 april" vervangen door de woorden "30 juni";2° in het tweede lid worden de woorden "15 mei" vervangen door de woorden "15 juli". Art. 80 - In artikel 99.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 februari 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "15 mei" vervangen door de woorden "30 juni";2° in het tweede lid worden de woorden "31 mei" vervangen door de woorden "15 juli". Art. 81 - Titel III van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 22 februari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten4, wordt aangevuld met een artikel 105.1, luidende : "Art. 105.1 - Verwijzing naar ondersteuning De ontvangers van subsidies die structureel of projectgericht uitbetaald worden op grond van decreten, beheerscontracten of overeenkomsten, verwijzen hierbij overeenkomstig de door de Regering vastgestelde regels naar de ondersteuning die ze van de Duitstalige Gemeenschap ontvangen." HOOFDSTUK 9. - Slotbepalingen Art. 82 - Dit decreet treedt in werking de dag waarop het wordt bekendgemaakt, met uitzondering van : 1° de artikelen 5 tot 7, 9, 14, 15, 27, 29, 65 tot 69 en 76, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2018;2° de artikelen 33 tot 46, die in werking treden op de dag waarop dit decreet wordt aangenomen;3° artikel 47, dat in werking treedt op 1 april 2018;4° artikel 1, dat in werking treedt op 1 januari 2020. Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Eupen, 26 februari 2018.

O. PAASCH De Minister-President I. WEYKMANS De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme A. ANTONIADIS De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden H. MOLLERS De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek ___________ Zitting 2017-2018 Parlementaire stukken: 218 (2017-2018) Nr. 1 Voorstel van decreet 218 (2017-2018) Nr. 2 + 3 Voorstellen tot wijziging 218 (2017-2018) Nr. 4 Verslag +erratum Integraal verslag: 26 februari 2018 - Nr. 49 Bespreking en aanneming

^