Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 maart 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot betalingssystemen type wet prom. -- pub. 26/03/2018 numac 2018030674 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Rekenhof - Benoeming van een raadsheer Gelet op de nakende pensionering van de heer Jozef Beckers dient de Kamer van volksvertegenwoordigers, met toepassing van artikel 1 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van(...) Benoemingsvoorwaarden - Belg zijn; - ten minste dertig jaar oud zijn; - met uitzondering v(...) type wet prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030697 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet met betrekking tot de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. 18/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018201427 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof wat de controle op de mandatenlijst en de vermogensaangifte betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/02/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018011192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten in het kader van het toezicht op het welzijn op het werk in de schoot van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2018 numac 2018011216 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2181 van 16 januari 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren va Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2018 numac 2018011218 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 2182 van 16 januari 2018, wordt kandidaat-reserveofficier ****. ****, op 1 oktober 2017 aangesteld in de graad van geneesheer-kapitein in het reservekader. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2018 numac 2018011239 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 2186 van 16 januari 2018, wordt majoor ****. **** **** op pensioen gesteld op 1 november 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2018 numac 2018011234 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 2183 van 16 januari 2018, wordt kandidaat-reserveofficier ****. ****, op 1 november 2017 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2018 numac 2018011238 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 2185 van 16 januari 2018, wordt **** technicus militair administrateur ****. ****'**** op pensioen gesteld op 1 december 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2018 numac 2018011244 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 2187 van 16 januari 2018, wordt luitenant-kolonel van het vliegwezen **** ****. **** op pensioen gesteld op 1 november 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2018 numac 2018011245 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 2188 van 16 januari 2018, wordt luitenant-kolonel militair administrateur ****. Van Opstal op pensioen gesteld op 1 december 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2018 numac 2018011276 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding Toekenning van het Militair Kruis Bij koninklijk besluit ****. 2213 van 28 januari 2018: Het Militair Kruis van 1**** klasse wordt verleend aan de volgende militairen op datum van 15 november 2017: LA luitenant-kolonels ****: **** ****., ****, ****., **** ****., **** **** ****., ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2018 numac 2018011290 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 28 februari 2018, wordt met ingang van 1 maart 2018, Meneer Medhi BEN HASSEN, attaché in de klasse A2, bevorderd in de klasse A3, in de titel van adviseur bij de Stafdienst ICT van de Federale type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2018 numac 2018011357 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018, wordt Mevr. Gabrielle JOTTRAND, eerste auditeur bij de Raad van State, in ruste gesteld op 1 januari 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2018 numac 2018011363 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Numéro d'agrément de l'institution organisan(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2018 numac 2018011402 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018 wordt de heer Antoine ALOFS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie in een betrekking van het Fr Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2018 numac 2018011459 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 maart 2018, in werking tredend op 30 april 2018 's avonds, is Mevr. Delhalle, Y., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Luik, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspraak Bij koninklijk besluit van 1 maart 2018, in werking tredend op 30 april 2018 's avonds, is de h(...) type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030683 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot uitvoering van het artikel 133, lid 10, van het Wetboek van vennootschappen en tot oprichting van het advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/03/2018 numac 2018030692 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018 wordt Mevr. Julie CHOISIS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie in een betrekking van het Fran Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/03/2018 numac 2018011261 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het raadgevend comité van de treinreizigers type ministerieel besluit prom. 02/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018011288 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso GFS NV Vestiging Oostende van de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 22/02/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018011380 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de modellen van voordrachtsakte en van verbeteringsakte voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018, met inbegrip van de individuele geschreven en te ondertekenen verklaring van de niet-Belgische kandidaten die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie

decreet

type decreet prom. 15/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018201400 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten op 28 april 2017 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het "Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie" (afgekort "AEF-Europe") (1) type decreet prom. 15/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018201401 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het **** gesloten te **** op 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het **** ****, het **** ****, het **** **** Gewest en de **** **** over de coördinatie van het beleid voor de toekenning van **** en voor de toekenning van de verblijfsvergunning, alsook de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse werknemers

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 26/03/2018 numac 2018011309 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Nationale overeenkomst Y/2018 tussen de bandagisten en de verzekeringsinstellingen. - Ministerraad 9 maart 2018. - Notificatie punt 13 BETREFT: MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Goedkeuring van de overeenkomsten met zorgverstrekkers, in uitvoer - met de bandagisten, - met de orthopedisten, - met de opticiens. 2018A71720.006 NOTIFI(...) type overeenkomst prom. -- pub. 26/03/2018 numac 2018011316 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Nationale overeenkomst T/2018 tussen de orthopedisten en de verzekeringsinstellingen. - Ministerraad 9 maart 2018. - Notificatie punt 13 BETREFT: MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Goedkeuring van de overeenkomsten met zorgverstrekkers, in uitvo - met de bandagisten, - met de orthopedisten, - met de opticiens. 2018A71720.006 NOTIFI(...) type overeenkomst prom. -- pub. 26/03/2018 numac 2018011317 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Nationale overeenkomst Z/2018 tussen de opticiens en de verzekeringsinstellingen. - Ministerraad 9 maart 2018. - Notificatie punt 13 BETREFT: MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Goedkeuring van de overeenkomsten met zorgverstrekkers, in uitvoerin - met de bandagisten, - met de orthopedisten, - met de opticiens. 2018A71720.006 NOTIFI(...) type overeenkomst prom. -- pub. 26/03/2018 numac 2018030558 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Dienst voor geneeskundige verzorging Nationale overeenkomst tussen de bandagisten en de verzekeringsinstellingen HOOFDSTUK II Tijdens de vergadering van de Overeenkomstencommissie tussen de bandagisten en de verzekeringsinstellingen van 5 dec enerzijds, de verzekeringsinstellingen, en anderzijds, de beroepsorganisaties van de banda(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030678 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief bij de wet van 19 september 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het Consulair Wetboek met het oog op de strijd tegen de frauduleuze erkenning en houdende diverse bepalingen inzake het onderzoek naar het vaderschap, moederschap en ****, alsook inzake het **** en de **** samenwoning

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/03/2018 numac 2018030694 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR DUITS RECHT RWE SUPPLY & Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 224.597/VII-40.202. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 26/03/2018 numac 2018030696 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba JERANCO en de bvba BOUW-SERVICE EN INFORMATIE, die Het eerste bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 december 2017, het (...) type bericht prom. -- pub. 26/03/2018 numac 2018201470 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 februari 2018 in zake S.I. tegen N.D., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 16 februari 2018, heeft de familie- en jeugdrecht « Schendt artikel 335, § 3, van het burgerlijk wetboek in samenhang gelezen met artikel 335, &(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/03/2018 numac 2018201395 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond Nr. 0413.778.343 THE IRISH FARMERS Op 13/03/2018 werd het ondernemingsnummer 0413.778.343(...)

erratum

type erratum prom. 25/12/2017 pub. 26/03/2018 numac 2018011481 bron federale overheidsdienst financien Wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting . - Errata type erratum prom. 27/01/2017 pub. 26/03/2018 numac 2018011480 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de modaliteiten en voorwaarden van de erkenningsprocedure van productievennootschappen en van de in aanmerking komende tussenpersonen betreft en de in artikel 194ter/2, van de zelfde Wetboek bedoelde bevoegde Instantie van de Federale Staat. - Erratum

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 26/03/2018 numac 2018092403 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand maart 2018    Indexcijfer maart 2018 Vo(...)

programmadecreet

type programmadecreet prom. 26/02/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018201384 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2018

document

type document prom. -- pub. 26/03/2018 numac 2018201476 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financiële beheerders betalingsprocessen (niveau B), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG17242 Deze selectie werd afgesloten op 5/12/201(...) Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/03/2018 numac 2018011398 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen **** **** plaatsen van deskundige financieel beheer en gerechtskosten voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef **** **** financieel beheer en gerechtskosten : 8. Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kan(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/03/2018 numac 2018030681 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Tweede oproep tot kandidaten voor de mandaten van eerste en tweede plaatsvervangend lid van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten (Comité I) Aangezien de oproep tot kandidaten voor de mandaten van eerste en tweede plaatsver(...) Het Comité I bestaat uit drie leden : een voorzitter, een Franstalig lid en een Nederlandstalig lid(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 26/03/2018 numac 2018011399 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Resultaat van de vergelijkende selectie voor werving van **** deskundigen financieel beheer en gerechtskosten - niveau **** voor de hoven en rechtbanken (**** ****17329). Deze selectie werd ****(...) Er zijn 3 laureaten. De lijst is 3 jaar geldig.
^