Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 maart 2019
gepubliceerd op 02 mei 2019

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 september 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun en tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juli 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019202099
pub.
02/05/2019
prom.
06/03/2019
ELI
eli/besluit/2019/03/06/2019202099/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 MAART 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204324 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun en tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juli 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016204494 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016204493 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen teogekend in de Natura 2000-locaties en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op desites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-locaties en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202046 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties sluiten houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur


De Minister van Landbouw, Gelet op Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en nr. 485/2008 van de Raad;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad;

Gelet op gedelegeerde Verordening (EU) nr. 640/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden;

Gelet op gedelegeerde Verordening (EU) nr. 807/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake bijstand voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot invoering van overgangsbepalingen;

Gelet op Uitvoeringsverordening (EU) nr. 808/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo);

Gelet op Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de randvoorwaarden;

Gelet op de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, artikel 28, § 2, gewijzigd bij het decreet van 22 mei 2008, en § 4, gewijzigd bij de decreten van 22 mei 2008 en 22 december 2010, artikel 31, hersteld bij het decreet van 6 december 2001 en gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, 22 december 2010 en 17 juli 2018, 36 en 37, gewijzigd bij de decreten van 22 mei 2008 en 16 februari 2017;

Gelet op het Waalse landbouwwetboek, artikelen D.4, D.17, D.242, D.243 en D.249;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun, artikel 5, § 1, eerste lid, 11, derde lid, 12 § 1, tweede lid en 19, § 2;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016204493 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen teogekend in de Natura 2000-locaties en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op desites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-locaties en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202046 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties sluiten houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur, de artikelen 20, tweede lid, en 28, § 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204324 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 juli 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016204494 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016204493 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen teogekend in de Natura 2000-locaties en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op desites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-locaties en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202046 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties sluiten houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 januari 2019;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 22 januari 2019;

Gelet op het advies van de beleidsgroep "Landelijke aangelegenheden", afdeling "Natuur", gegeven op 9 januari 2018;

Gelet op het rapport van 1 februari 2019 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid van 20 december 2018;

Gelet op het verzoek om adviesverlening binnen een termijn van dertig dagen, gericht aan de Raad van State op 1 februari 2019, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen in het ministerieel besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204324 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204324 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun, wordt een artikel 5/1 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 5/1.§ 1. Overeenkomstig artikel 12, § 1, tweede lid, van het besluit van de Regering worden de criteria voor de aanwijzing van de bevoegde deskundigen vastgesteld als volgt: 1° onafhankelijk zijn van de begunstigden van de door hem geadviseerde premieregeling;2° beschikken over de technische en wetenschappelijke ervaring in agromilieuzaken die nodig is voor het uitbrengen van de adviezen van deskundigen;3° deel uitmaken van een vereniging die in aanmerking komt voor een door de Minister toevertrouwde opdracht inzake begeleiding betreffende agromilieu- en klimaatsteun en die het hele grondgebied van het Waalse Gewest dekt. De in het eerste lid, 2°, bedoelde technische en wetenschappelijke ervaring wordt beoordeeld en geëvalueerd ten opzichte van de volgende vaardigheden: 1° beschikken over een technische of wetenschappelijke vorming van het korte of lange type op het gebied van biologie, landbouw, bosbouw of leefmilieu of over een afdoende beroepservaring van minstens vijf jaar die door het betaalorgaan als gelijkwaardig wordt geacht;2° beschikken over een kennis van landbouwtechnieken en -praktijken die een milieugevolg hebben op het landbouwgebied;3° beschikken over een kennis van de uitdagingen, van het juridisch kader en van het technisch kader van het Waalse agromilieuprogramma;4° beschikken over een kennis van de aangepaste cartografische hulpmiddelen;5° beschikken over vaardigheden inzake landbouwcommunicatie en burotica om duidelijke, objectieve en op wetenschappelijke basis gebaseerde adviezen op te stellen. § 2. De in § 1 bedoelde criteria worden geverifieerd als volgt: 1° met betrekking tot lid 1, 1°, verstrekt de deskundige een verklaring op erewoord waarin hij zich ertoe verbindt elke situatie van belangenconflict als bewijs van zijn onafhankelijkheid te voorkomen;2° met betrekking tot lid 1, 2°, verstrekt de deskundige zijn curriculum vitae, een afschrift van zijn diploma's, publicaties of alle andere bewijsstukken. § 3. De procedure voor de aanwijzing van de bevoegde deskundigen wordt vastgesteld als volgt: 1° de in § 1, eerste lid, 3°, bedoelde vereniging bezorgt het betaalorgaan voor 1 januari van elk jaar de volledige lijst van de natuurlijke personen die voldoen aan de in § 1 bedoelde aanwijzingscriteria en stelt de in § 2 bedoelde verificatie-elementen ter beschikking van het betaalorgaan;2° het betaalorgaan valideert de bevoegde deskundigen op basis van de door de vereniging verstrekte lijst na verificatie, in voorkomend geval, van de in lid 1 bedoelde aanwijzingscriteria;3° het betaalorgaan deelt de naam van de aangewezen bevoegde deskundigen binnen een termijn van één maand aan de vereniging mede;4° de vereniging deelt onverwijld iedere wijziging van de in 1° bedoelde lijst mede. De in het eerste lid, 1° tot 3°, bedoelde procedure is van toepassing op de wijzigingen van de lijst.".

Art. 2.In artikel 10, 1°, d), van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 2 februari 2017 en 22 maart 2018, worden de woorden "bosstrook of heg" vervangen door de woorden "of ander bosje".

Art. 3.In artikel 12, 1°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201499 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten inzake landbouwsteun type ministerieel besluit prom. 02/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017201195 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2017 tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende de opleidingsactiviteiten voor de hobbyistenverenigingen in de tuinbouwsector en voor het kleinvee sluiten, worden de woorden "behalve tijdens een jaar van uitzonderlijke droogte die als zodanig wordt erkend" ingevoegd tussen de woorden "met 31 mei," en de woorden "met hoogstens 10 a".

Art. 4.In artikel 18, eerste lid, 3°, van hetzelfde besluit worden de woorden ", behalve behoorlijk met redenen omklede uitzondering in het advies van de deskundige" ingevoegd na de woorden "noch krachtvoeder".

Art. 5.In artikel 19, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "van 21,60 euro" vervangen door de woorden "van 24 euro".

Art. 6.In artikel 20, § 1, eerste lid, 10°,van hetzelfde besluit worden de woorden "30 september" vervangen door de woorden "15 oktober".

Art. 7.In artikel 21 van hetzelfde besluit worden de woorden "van 200 euro" vervangen door de woorden "van 240 euro".

Art. 8.Artikel 22 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 2 februari 2017 en 22 december 2017, wordt vervangen als volgt: "

Art. 22.De gewassen die als milieuvriendelijk worden beschouwd, zijn de volgende: 1° hennep 2° de voederpeulvruchten: klaver, luzerne, hopperupsklaver, steenklaver, veldbonen, voererwten, lupine, rolklaver en andere eiwitrijke gewassen;3° de mengsels van granen en peulvruchten, waarbij het tweede soort minstens gelijk is aan 20 % van het mengsel;4° de lentegraangewassen en gelijkgestelde gewassen;zomertarwe, zomergerst, zomertriticale, zomerhaver, zomerrogge, boekweit, sorghum, gierstmelde, brouwgerst en winterrogge; 5° wintertarwe, wintertriticale of spelt op voorwaarde dat een deel van de onder de verbintenis vallende oppervlakten niet geoogst wordt en te velde wordt gelaten;6° teelten van rooigewassen, biet, chicorei, maïs, met mechanische onkruidbestrijding. Het is de op 31 mei bestaande teelt die de in het eerste lid bedoelde teel bepaalt.".

Art. 9.Artikel 22/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018200189 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 september 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 22/1.De na te leven voorwaarden om in aanmerking te komen voor de steun voor de in artikel 22 bedoelde gewassen, zijn de volgende: 1° de landbouwer verbindt zich ertoe om één of meerdere in aanmerking komende gewassen te telen op een aantal hectaren dat in zijn verbintenis wordt bepaald, met een minimum van één hectare en een maximum van dertig hectare;2° het gebruik van insecticiden is verboden, met uitzondering van de percelen die vallen onder de variant graangewassen te velde;3° de onder de verbintenis vallende percelen waren niet gedekt door een vaste weide tijdens het vorige jaar. Wat het eerste lid, 1°, betreft, kan de landbouwer de samenstelling van de in aanmerking komende gewassen in dienovereenkomstige verbintenisregeling elk jaar wijzigen.

Wat het eerste lid, 2°, betreft kan het niet-geoogste deel op die percelen op dezelfde wijze als de rest van het perceel beheerd worden.

Overeenkomstig artikel 11, derde lid, van het besluit van de Regering en met uitzondering van de oppervlakten die vallen onder de variant graangewassen te velde, kunnen de oppervlakten die voor deze methode worden voorzien, meegerekend worden als gebieden van ecologisch belang (teelten van tussengewassen), op voorwaarde dat zij betrekking hebben op het gewas dat voor de methode is aangegeven.".

Art. 10.In hetzelfde besluit wordt een artikel 22/2 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 22/2.De andere specifieke voorwarden die nageleefd moeten worden om in aanmerking te komen voor de steun zijn de volgende: 1° indien de oogst voor klaver, luzerne, hopperupsklaver en steenklaver door maaien gebeurt, voorzien, voor de in artikel 22, 2°, bedoelde gewassen, in een niet-gemaaid schuilgebied van minstens 10 % tot het volgende maaien;2° voor de in artikel 22, 5°, bedoelde gewassen: a) worden tien procent van de onder de verbintenis vallende percelen niet geoogst en zonder tussenkomst te velde gelaten vanaf de oogst van het grootste deel en vertegenwoordigen de kavels te velde maximum vijftig are en als er meerdere kavels worden opgericht, staan ze minstens honderd meter uit elkaar;b) worden de niet-geoogste graangewassen te velde gelaten tot en met de laatste dag van februari of tot 31 december voor het laatste jaar van de verbintenis indien ze niet hernieuwd wordt;c) mogen de graangewassen te velde zich niet op minder dan 50 meter van een bosgebied bevinden;3° voor de in artikel 22, 6°, bedoelde gewassen: a) gaat de landbouwer over tot minimum twee mechanische onkruidbestrijdingen op de onder de verbintenis vallende percelen en schrijft hij de overeenkomstige data in zijn bedrijfsregister op;b) wordt de methode zonder storting van de steun voor de betrokken campagne opgeschort in de klimatische toestanden waarin de mechanische onkruidbestrijding niet onder geschikte agronomische toestanden kan worden uitgevoerd en op advies van een deskundige op wie het Waalse betaalorgaan een beroep heeft gedaan. Wat het eerste lid, 1°, betreft, kan het vanaf 1 oktober uitgevoerde maaien 100 % van het perceel dekken.

Art. 11.In artikel 24, 3°, van hetzelfde besluit worden de woorden "0,5 en 1,5 ha" vervangen door de woorden "0,1 en 1,5 ha".

Art. 12.In artikel 27, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201499 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten inzake landbouwsteun type ministerieel besluit prom. 02/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017201195 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2017 tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende de opleidingsactiviteiten voor de hobbyistenverenigingen in de tuinbouwsector en voor het kleinvee sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in 1° worden de woorden "100 euro" vervangen door de woorden "120 euro";b) in 2° worden de woorden "50 euro" vervangen door de woorden "60 euro".

Art. 13.In artikel 34, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201499 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten inzake landbouwsteun type ministerieel besluit prom. 02/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017201195 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2017 tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende de opleidingsactiviteiten voor de hobbyistenverenigingen in de tuinbouwsector en voor het kleinvee sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "vierde lid" worden vervangen door de woorden "derde lid";2° in de tabel, op lijn "Extensieve gewassen", in de kolom "Biologische landbouw" wordt de letter "O" vervangen door de letter "C".

Art. 14.In artikel 36 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201499 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten inzake landbouwsteun type ministerieel besluit prom. 02/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017201195 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2017 tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende de opleidingsactiviteiten voor de hobbyistenverenigingen in de tuinbouwsector en voor het kleinvee sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) punt 3° wordt aangevuld met de woorden ", of in één verbintenis voor methode 7 "Ingerichte percelen" bedoeld in hoofdstuk 3;"; b) punt 4° wordt vervangen als volgt: "4° de omzetting van een verbintenis voor methode 6 "Milieuvriendelijke gewassen" en de methode 8 "Ingerichte stroken" bedoeld in hoofdstuk 3 in één verbintenis voor methode 7 "Ingerichte stroken" bedoeld in hoofdstuk 3.". HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 14 juli 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016204494 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016204493 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen teogekend in de Natura 2000-locaties en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op desites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-locaties en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202046 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties sluiten houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur

Art. 15.In artikel 7, § 3, 2°, van het ministerieel besluit van 14 juli 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016204494 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202046 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties sluiten houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur worden de woorden "21,60 euro" vervangen door de woorden "24 euro".

Art. 16.In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. 17.In hetzelfde besluit wordt bijlage 5 vervangen door de bijlage 1 die bij dit besluit gevoegd wordt. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 18.De artikelen 2 tot 14 zijn van toepassing op alle verbintenissen die op 1 januari 2019 lopend zijn.

De artikelen 16 en 17 van dit besluit zijn van toepassing op de analyse, de evaluatie en de rangschikking van steunaanvragen die vanaf 1 april 2018 zijn ingediend.

Art. 19.De artikelen 1 en 15 van dit besluit hebben uitwerking op 1 januari 2019.

Namen, 6 maart 2019.

R. COLLIN

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 6 maart 2019 tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204324 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun en tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juli 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016204494 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016204493 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen teogekend in de Natura 2000-locaties en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op desites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-locaties en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202046 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties sluiten houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur "Bijlage 5 bij het ministerieel besluit van 14 juli 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016204494 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016204493 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen teogekend in de Natura 2000-locaties en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op desites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-locaties en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202046 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties sluiten houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur Selectiecriteria voor de projectenoproepen voor de uitvoering van maatregel 7.6 van het Waalse programma voor landelijke ontwikkeling "Herstel en onderhoud van het natuurpatrimonium"

Selectiecriteria

Maximumnotering voor dit criterium

1. Type project: nieuw herstelproject of nieuwe fase van een project

3

2.Reglementaire beperkingen: project met of zonder vergunning/toelating

2

3. Impacten van andere functies van het ecosysteem: Kaderrichtlijn Water, Overstromingsrichtlijn, Klimaat- en energiepakket, Verdrag van de Verenigde Naties inzake biologische diversiteit

2

4.Statuut en staat van instandhouding van habitats of soorten

6

5. Kosten/Winsten

6

Om geselecteerd te worden, moet u een score van minstens 9,5 op 19 hebben


Gezien om te worden gevoegd bij ministerieel besluit van 6 maart 2019 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juli 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016204494 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016204493 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen teogekend in de Natura 2000-locaties en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op desites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-locaties en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur sluiten m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 03/05/2011 numac 2011202046 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties sluiten houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur.

Namen, 6 maart 2019.

R. COLLIN

^