Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 24 maart 2011
gepubliceerd op 03 mei 2011

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011202046
pub.
03/05/2011
prom.
24/03/2011
ELI
eli/besluit/2011/03/24/2011202046/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 MAART 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties sluiten betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, inzonderheid op artikel 31, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties sluiten betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 januari 2011;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 27 januari 2011;

Gelet op het advies 49.235/4 van de Raad van State, gegeven op 2 maart 2011, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op Verordening EG nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), artikelen 36, 38, 46, 52 en 57;

Overwegende dat het plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 door de Europese Commissie is goedgekeurd op 30 november 2007;

Overwegende dat de acht besluiten tot aanwijzing van de Natura 2000-locaties in werking zijn getreden op 31 december 2009;

Overwegende dat de jaarlijkse Natura 2000-vergoedingen dienen als compensatie van de kosten alsook de inkomensverliezen en de inkomstenderving te dragen door de landbouwexploitanten en de boseigenaars ingevolge de tenuitvoerlegging van de Europese Richtlijnen 2009/147/EG "Vogelrichtlijn" en 92/43/EEG "Habitatrichtlijn";

Overwegende dat de huidige procedure inzake gedetailleerde cartographie van de locaties een verschil in de behandeling van de burgers met zich meebrengt;

Overwegende dat het Waals Parlement op 22 december 2010 een decreet tot wijziging van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud heeft aangenomen wat betreft de uitvoering van het stelsel Natura 2000. Die wijziging voert een primaire beschermingstelsel in dat op alle locaties toepasselijk is vooraleer ze aangewezen worden en dat bestaat in de toepassing van de verbodsmaatregelen en algemene preventieve maatregelen vastgelegd krachtens artikel 28, § 2, van de wet en thans opgenomen in het besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen toepasselijk op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk;

Overwegende dat het nagestreefde doel bestaat in de invoering van het primaire beschermingstelsel over het geheel van de 240 locaties voorgedragen of aangewezen als Natura 2000-locaties vanaf 2011 om een einde te maken aan de discriminatie tussen burgers en om de erosie van de biodiversiteit af te remmen in afwachting van de aanwijzing van de nog niet aangewezen 232 locaties, hierna "locaties die aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk" genoemd;

Overwegende dat met het oog op de compensatie van eventuele inkomensverliezen ingevolge de toepassing van het primaire beschermingstelsel op de nog niet aangewezen locaties voorzien wordt in de toepassing van specifieke vergoedingen waarvan het bedrag lager is dan dat opgelegd bij het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties sluiten voor de aangewezen locaties, nu de toepasselijke verplichtingen geringer zijn voor de locaties die nog niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een aanwijzingsbesluit;

Overwegende dat voorstellen tot wijziging in die zin van het Waalse plattelandsontwikkelingsprogramma door de Europese Commissie werden aangenomen op 6 oktober 2010;

Gelet op de opmerkingen van de Europese Commissie m.b.t. de vergoedingsmodaliteiten inzake het voortijdig kappen van naaldbomen zoals bepaald bij het het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties sluiten;

Overwegende voor het overige dat de ontwerp-decreten en -besluiten waarvoor het advies van de "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" (Waalse Hoge Raad van de Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest) geëist wordt niet op de datum van aanneming van dit besluit konden worden vastgelegd door de Regering zoals bepaald bij artikel 3, § 3, van het decreet van 1 juli 1993 houdende oprichting van een "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne", zoals gewijzigd bij het decreet van 6 november 2008;

Overwegende dat de "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" niet om advies kon worden verzocht, rekening houdend met het gebrek aan rechtsgrond in dat opzicht;

Overwegende dat dit besluit zo spoedig mogelijk aangenomen moet worden opdat de vergoedingen aan de begunstigden uitbetaald zouden kunnen worden;

Overwegende dat dit besluit enkel slaat op vergoedingen ter compensatie van inkomensverliezen die voortvloeien uit de maatregelen toepasselijk op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk;

Overwegende dat dit besluit in dat verband geen negatieve weerslag mag hebben op de financiën of het beheer van de steden, gemeenten en provincies van het Waalse Gewest;

Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties sluiten betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2009-locaties worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het 3e streepje betreffende de definitie van de beheersovereenkomst wordt vervangen als volgt : « - Bossen en wouden : bossen en wouden in de zin van het besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen toepasselijk op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk;»; 2° het 7e streepje wordt vervangen als volgt : « - In aanmerking komend woud : Bossen en wouden a) gelegen binnen de perimeter van een Natura 2000-locatie, die niet een geheel vormen van exotische aanplantingen als dusdanig in kaart gebracht door de administratie in het aanwijzingsbesluit of b) gelegen binnen de perimeter van een locatie die in aanmerking komt voor het Natura 2000-netwerk, behalve de percelen bestaande uit naaldbomen waarvan de oppervlakte groter is dan tien are aan één stuk »;3° na het 7e streepje worden de volgende vier streepjes ingevoegd : « - gronden die bij het woud horen : gronden van het woud in de zin van het Boswetboek; - instandhoudingseiland : instandhoudingseiland in de zin van het besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen toepasselijk op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk; - dode boom : dode boom in de zin van het besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen toepasselijk op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk; - biologisch waardevolle boom : biologisch waardevolle boom in de zin van het besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen toepasselijk op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk; »; 4° het 8e streepje wordt vervangen als volgt : « - permanent weiland : grond bestemd voor de productie van gras en andere groenvoedergewassen zoals bedoeld in artikel 2, c), van Verordening (EG) nr.1120/2009 van de Commissie van 29 oktober 2009; »; 5° het 9e streepje wordt vervangen als volgt : « - permanent weiland met zwakke druk : permanent weiland gelegen binnen de perimeter van de beheerseenheid die de verbindingsweilanden bestrijkt;»; 6° het 10e streepje wordt vervangen als volgt : « - permanent weiland met grote druk : permanent weiland gelegen binnen de perimeter van andere beheerseenheden dan die welke de verbindingsweilanden bestrijkt;».

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met volgend lid : « Er wordt jaarlijks een vergoeding van honderd euro per hectare toegekend aan de landbouwers die percelen permanent weiland uitbaten die opgenomen zijn in een voor het Natura 2000-netwerk in aanmerking komende locatie, tot en met het jaar van de aanwijzing ervan indien het aanwijzingsbesluit, wat het laatste jaar betreft, na 31 maart in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. »

Art. 3.In artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties sluiten betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° 4° wordt vervangen als volgt : « 4° rekening houden met de verbodsmaatregelen en preventieve maatregelen opgenomen in de aanwijzingsbesluiten, met de verbodsmaatregelen en algemene en bijzondere preventieve maatregelen genomen krachtens artikel 28, §§ 2 en 3, eerste lid, van de wet;»; 2° er wordt een punt 4°/1 ingevoegd, luidend als volgt : « 4°/1 in de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk, rekening houden met de verbodsmaatregelen en algemene preventieve maatregelen genomen krachtens artikel 28, § 2, van de wet; ».

Art. 4.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 4.§ 1. Er wordt jaarlijks een vergoeding van veertig euro per hectare in aanmerking komend woud toegekend aan privé-eigenaars voor percelen in aanmerking komend woud in de zin van artikel 1, 7e streepje, a), voor zover het aanwijzingsbesluit uiterlijk 31 maart van bedoeld jaar in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. § 2. Er wordt jaarlijks een vergoeding van twintig euro per hectare in aanmerking komend woud toegekend aan privé-eigenaars voor percelen in aanmerking komend woud in de zin van artikel 1, 7e streepje, b), tot en met het jaar van de aanwijzing ervan, voor zover het aanwijzingsbesluit, wat het laatste jaar betreft, na 31 maart in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. »

Art. 5.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° wordt vervangen als volgt : « 1° in het kader van het geïntegreerde beheers- en controlesysteem (GBCS) geïdentificeerd zijn bij de administratie overeenkomstig de voorschriften van voornoemde Verordening (EG) nr.73/2009; »; 2° punt 2° wordt vervangen als volgt : « 2° beschikken over een gecumuleerde oppervlakte zoals bedoeld in artikel 4, §§ 1 of 2, waarvoor een vergoeding van minstens honderd euro toegekend wordt;»; 3° punt 3° wordt vervangen als volgt : « 3° jaarlijks, bij aangetekend schrijven of tegen overhandiging van een ontvangbewijs, een vergoedingsaanvraag d.m.v het door de administratie opgemaakte formulier indienen bij de Directie Buitendiensten van het Departement Steun van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst. De aanvraag, behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend, moet vergezeld gaan van een kopie van de door de administratie verstrekte fotoplannen waarop de aangegeven oppervlakten gelokaliseerd zijn. Elk bosperceel dat de eigenaar toebehoort in de Natura 2000-locaties of in de locaties die in anmerking komen voor het Natura 2000-netwerk dient in die oppervlakten opgenomen te worden; » 4° punt 4° wordt gewijzigd als volgt : « 4° rekening houden met de verbodsmaatregelen en preventieve maatregelen opgenomen in de aanwijzingsbesluiten, met de verbodsmaatregelen en algemene en bijzondere preventieve maatregelen genomen krachtens artikel 28, §§ 2 en 3, eerste lid, van de wet;»; 5° er wordt een punt 4°/1 ingevoegd, luidend als volgt : « 4°/1 in de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk, rekening houden met de verbodsmaatregelen en algemene preventieve maatregelen genomen krachtens artikel 28, § 2, van de wet; »; 6° punt 5° wordt vervangen als volgt : « 5° over het perceel beschikken op de datum bepaald door de administratie overeenkomstig artikel 35 van voornoemde Verordening (EG) nr.73/2009; »; 7° punt 6° wordt vervangen als volgt : « 6° de dode bomen, de biologisch waardevolle bomen en de instandhoudingseilanden op het fotoplan identificeren en fysisch markeren op het terrein.»

Art. 6.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidend als volgt : « § 3. De vorige paragrafen zijn niet van toepassing op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk, noch op de Natura 2000-locaties waarvan het aanwijzingsbesluit of het wijzigingsbesluit tot aanwijzing in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt na de datum van bekendmaking van het besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties sluiten betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties. »

Art. 7.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 2 wordt vervangen als volgt : « § 2.De bijkomende toelage bedoeld in § 1 kan ook aan de openbare eigenaars toegekend worden, ongeacht de oppervlakte van de bossen en wouden waarvan ze eigenaar zijn, onder de voorwaarden bedoeld in § 1, voor oppervlakten groter dan het minimum bepaald bij artikel 71, eerste lid, 4°, en bij artikel 71, tweede lid, van het Boswetboek. »; 2° § 4 wordt aangevuld met volgend lid : « De voor instandhoudingseilanden in aanmerking komende oppervlakte moet betrekking hebben op gebieden van grof hout of dalbodems en mag niet groter zijn dan tien percent van de totaaloppervlakte van de eigendom in Natura-2000.»

Art. 8.In artikel 8, § 1, van hetzelfde besluit wordt het vijfde lid vervangen als volgt : « De vergoeding of de toelage wordt door de administratie bepaald op basis van alle nuttige gegevens, onder meer de gegevens opgenomen in de oppervlakteaangifte, in het aanwijzingsbesluit en in het besluit van de Waalse Regering betreffende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, op basis van de administratieve controles en, desgevallend, op basis van controles die ter plaatse uitgevoerd worden. »

Art. 9.Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 10.In artikel 11, § 1, van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen als volgt : « § 1. Indien een vergoeding of toelage onrechtmatig gestort wordt, kan de administratie voorzien in een compensatie met elk ander bedrag dat aan de aanvrager verschuldigd is voor de steun bedoeld in hoofdlijn 2 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 of in Verordening (EG) nr. 73/2009. »

Art. 11.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : « Er kan een toelage toegekend worden voor werken tot herstel van habitats en habitats van soorten met een gemeenschappelijke waarde, alsook voor beheerswerken van niet-agrarische open milieus.»; 2° het tweede lid wordt aangevuld met de volgende zinnen : « De administratie beoordeelt de opportuniteit van de toelagenaanvraag t.a.v. het biologische potentieel en op basis van een vergelijking van de identificeerbare kosten en winsten van de verrichting. De Minister kan de modaliteiten voor die vergelijking bepalen. »; 3° het derde lid wordt vervangen als volgt : « De toelage wordt toegekend aan de openbare of privé-eigenaars van terreinen gelegen in het Waalse Gewest.»; 4° artikel 12 wordt aangevuld met volgend lid : « Indien de uitvoering van handelingen of werken een stedenbouwkundige of eenmalige vergunning vereist of indien die handelingen of werken aan een stedenbouwkundige verklaring onderworpen worden, kunnen de toelagen pas toegekend worden als de aanvrager die vergunning heeft verkregen of zijn verklaring heeft medegedeeld.»

Art. 12.Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 13.Elke toelageaanvraag wordt ingediend aan de hand van het formulier dat door de administratie afgeleverd wordt en gericht aan de Directeur van de Buitendirectie van het Departement Natuur en Bossen waar het eigendom of in voorkomend geval het merendeel daarvan zich bevindt.

Het formulier gaat vergezeld van : 1° een kostenraming van de overwogen werken of bedrijfsbestekken;2° een uittreksel uit het kadastraal plan waarop de exacte perimeter waarop de toelageaanvraag betrekking heeft met een fijne rode streep afgebakend is;3° een uittreksel uit de NGI-kaart (1/10 000e) waar betrokken gebied in het rood geïdentificeerd wordt;4° een afschrift van betrokken kadastrale legger of van elk ander stuk waaruit het eigendom van betrokken perceel (percelen) afgeleid kan worden;5° desgevallend, een mandaat behoorlijk getekend door betrokken eigenaar(s). Binnen tien werkdagen wordt een bericht van ontvangst aan de aanvrager gericht. »

Art. 13.Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « Binnen dezelfde Natura 2000-locatie mag slechts één toelagedossier per eigenaar en per kalenderjaar aanvaard worden. In dat dossier mogen verschillende percelen en/of verschillende soorten toelagen opgenomen worden. »

Art. 14.In artikel 17 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° wordt vervangen als volgt : « 1° het perceel dat het voorwerp uitmaakt van een toelageaanvraag moet gelegen zijn in een Natura 2000-locatie of in een locatie die in aanmerking komt voor het Natura 2000-netwerk;»; 2° punt 4° wordt aangevuld met volgende zin : « Daartoe kan hij verzoeken om de toelage bedoeld in artikel 22 ».

Art. 15.In artikel 18 van hetzelfde besluit wordt punt 3° vervangen als volgt : « 3° het plaatsen van omheiningen op basis van een bedrag van hoogstens tweeduizend vijfhonderd euro per hectare, met een maximum van 10 euro per meter, gerechtvaardigd door een factuur; ».

Art. 16.Artikel 19 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 19.Voor de exploitatie van naaldbomen wordt de toelage toegekend onder de volgende voorwaarden : 1° het perceel dat het voorwerp uitmaakt van een aanvraag om toelage bevindt zich in een Natura 2000-locatie of in een locatie die in aanmerking komt voor het Natura 2000-netwerk, op een strook van vijfentwintig meter aan weerskanten van de waterlopen, op minder dan vijfentwintig meter rondom bronnen en sijpelingszones, op minder dan honderd meter rondom winputten, op minder dan honderd meter rondom stuwdammeren en veenachtige, paraveenachtige en hydromorfe bodems met een permanente grondwatertafel zoals afgebakend op de pedologische kaart van Wallonië;2° de ouderdom van de houtopstand bedraagt twintig jaar of meer;3° na de exploitatie moet de begunstigde van de toelage gedurende een minimale periode van dertig jaar : a) hetzij het open karakter vrijwaren door de verwijdering van het struikgewas, de begrazing of het regelmatig maaien;b) hetzij de natuurlijke herkolonisering van inheemse soorten valoriseren of, bij gebrek aan kwaliteitsvolle zaadfabrikanten, inheemse soorten in stations herplanten. De begunstigde mag in geen geval exotische naald- of loofbomen herplanten. 4° de gesubsidieerde oppervlakte sluit elk gebied uit waar de aanplanting van naaldbomen tijdens de aanplanting verboden was;5° indien een actief draineringsnetwerk bestaat, moet het niet-operationeel gemaakt worden.»

Art. 17.In artikel 20 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° wordt vervangen als volgt : « 1° Het bedrag van de toelagen voor ontbossing wordt jaarlijks door de administratie aangenomen en op haar Internetsite bekendgemaakt aan de hand van de beproefde methodologie inzake raming van de kosten van de specifieke beheersmaatregelen voor de boshabitats Natura 2000.Die methodologie is goedgekeurd door de administratie en voorziet in schadetabels naar gelang van de soort, de leeftijd, de vruchtbaarheidsklasse, de exploiteerbaarheidstermijn, de handelswaarde en eventuele wildschade.

In een eerste fase wordt de kostprijs van een opstand bepaald op grond van de leeftijd die hij op de datum van de ontbossing bereikt heeft.

Die kostprijs is de som van de uitgaven die sinds de installatie geactualiseerd zijn, na aftrek van de ontvangsten die sinds de installatie geactualiseerd zijn. De actualisatievoet is de interne rendabiliteitsvoet, met name de werkingsvoet van de investering, voor de investeringsduur die de maximale rendabiliteit waarborgt.

De ontbossingstoelage wordt vervolgens berekend als het verschil tussen de kostprijs op de leeftijd van de ontbossing en de handelswaarde van de producten, waaraan desgevallend bijzondere onkosten toegevoegd worden die voortvloeien uit specifieke exploitatieverplichtingen of, desgevallend, onkosten voor de vernietiging van het houtmateriaal wanneer het geen handelswaarde heeft.

De administratie raamt die bedragen op basis van het mobiele gemiddelde van de marktprijzen, berekend over de 5 laatste jaren. Die rooster wordt opnieuw geëvalueerd in geval van afwijking hoger dan drie percent van het mobiele gemiddelde van de houtprijzen.

De toelage wordt beperkt tot zevenduizend euro per hectare, ongeacht de productiviteitsklasse.

De toegekende toelagen worden op basis van een door de administratie verrichte raming t.o.v. die maximumbedragen verminderd op grond van de volgende criteria : a) wildschade;b) de oppervlakte ingenomen door (levende en dode) bomen aangetast door de spintkever;c) de oppervlakte ingenomen door omgewaaide opstanden.»; 2° punt 4° wordt vervangen als volgt : « 4° ter aanvulling van de punten 1° tot 3°, geeft het behoud van het open karakter van het perceel overeenkomstig artikel 19, 3°, punt a), voor een minimumperiode van dertig jaar aanleiding tot een forfaitair en eenmalig bedrag van tweeduizend euro per hectare.Om het open karakter te behouden kan de eigenaar eventueel de in artikel 22 bedoelde toelage aanvragen. »

Art. 18.In artikel 21 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° wordt vervangen als volgt : « 1° het perceel dat het voorwerp uitmaakt van een aanvraag om toelage moet gelegen zijn in een Natura 2000-locatie of in een locatie die in aanmerking komt voor het Natura 2000-netwerk;»; 2° artikel 21 wordt aangevuld met een punt 5°, luidend als volgt : « 5° de herstelwerken waarvan de bedragen vijfduizend euro overschrijden komen in aanmerking na gunstig advies van de inspecteur-generaal van het Departement Natuur en Bossen.»

Art. 19.In artikel 22 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° wordt vervangen als volgt : « 1° het perceel dat het voorwerp uitmaakt van een aanvraag om toelage is gelegen in een Natura 2000-locatie of in een locatie die in aanmerking komt voor het Natura 2000-netwerk;»; 2° punt 4° wordt vervangen als volgt : « 4° de toelage wordt hoogstens één keer in de loop van de in 3° bedoelde periode toegekend ten belope van de gekwiteerde facturen en beperkt tot tweeduizend euro per hectare en per jaar.»

Art. 20.Artikel 23 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 23.Als de aanvrager of de begunstigde van een bij dit besluit geregelde vergoeding of toelage een oppervlakte gelegen in een Natura 2000-locatie of in een locatie die in aanmerking komt voor het Natura 2000-netwerk tijdelijk of definitief aan een derde overdraagt, moet de overdrager de overnemer door elk middel dat vaste datum aan zijn verzending verleent kennis geven van de verbintenissen die betrekking hebben op deze oppervlakte en eisen dat hij zich schriftelijk verbindt tot de nakoming van de verplichtingen i.v.m. de toekenning van de toelagen. De overdrager geeft de administratie kennis van het akkoord van de overnemer wat betreft de overname van de verbintenissen i.v.m. de toelagen. Zo niet is hij verplicht het geheel van de ontvangen toelagen of vergoedingen terug te betalen. »

Art. 21.Artikel 25 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 25.Elke aanvrager of begunstigde dient de administratie door elk middel dat vaste datum aan zijn verzending verleent op de hoogte te brengen van de overdracht binnen dertig kalenderdagen, te rekenen van de datum van de overdracht. »

Art. 22.Artikel 28 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 28.De personeelsleden van de administratie zijn bevoegd om controle te voeren op de naleving van de verbintenissen waarin dit besluit voorziet. »

Art. 23.In artikel 31 van hetzelfde besluit worden de woorden "in Natura 2000" vervangen door de woorden "in Natura 2000-locaties of in locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk".

Art. 24.Het opschrift van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de volgende woorden : "en in de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk".

Art. 25.De artikelen 1 tot 10 en 23 van dit besluit hebben uitwerking op 1 januari 2011. De overige bepalingen treden in werking op de datum van bekendmaking van dit besluit.

Art. 26.De Minister bevoegd voor het Natuurbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 24 maart 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN

^