Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 24 maart 2011
gepubliceerd op 03 mei 2011

Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011202045
pub.
03/05/2011
prom.
24/03/2011
ELI
eli/besluit/2011/03/24/2011202045/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 MAART 2011. - Besluit van de Waalse Regering houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, inzonderheid op artikel 28, gewijzigd bij het decreet van 22 december 2010, en op artikel 28bis, ingevoegd bij het decreet van 22 december 2010;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 23 oktober 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008204259 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties sluiten betreffende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties;

Gelet op het advies 49.236/4 van de Raad van State, gegeven op 2 maart 2011, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat er voorzien moet worden in algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op het geheel van de als Natura 2000-locaties aangewezen locaties, alsook op de voor het Natura 2000-netwerk in aanmerking komende locaties die nog niet het voorwerp van een aanwijzingsbesluit zijn, ten einde beschadiging van de natuurlijke habitats en van soorten te voorkomen, alsook belangrijke verstoringen van soorten waarvoor die locaties zijn aangewezen of uitgekozen;

Overwegende dat die maatregelen zullen zorgen voor de bescherming van de in aanmerking komende locaties voordat ze als Natura 2000-locaties aangewezen worden, overeenkomstig artikel 4, § 4, eerste zin, van Richtlijn 2009/147/EG "Vogels" en artikel 4, § 5, van Richtlijn 92/43/EEG "Habitats", zoals geïnterpreteerd door het Hof van Justitie van de Europese Unie;

Overwegende dat bepaalde algemene maatregelen opgelegd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 oktober 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008204259 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties sluiten betreffende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, waarvan geacht wordt dat ze heel moeilijk te controleren zijn door de diensten van de Europese Commissie belast met de randvoorwaarden in de landbouw, vervangen moeten worden door maatregelen waarvan de naleving ter plaatse gecontroleerd kan worden;

Overwegende dat bepaalde maatregelen waarin genoemd besluit van 23 oktober 2008 voorziet opgeheven moeten worden daar ze beter geregeld worden bij andere wettelijke of reglementaire bepalingen, die al dan niet onder de wet op het natuurbehoud vallen;

Overwegende dat bepaalde algemene preventieve maatregelen vereenvoudigd moeten worden zodat ze duidelijk worden voor de betrokkenen, alsook voor degenen die moeten nagaan of ze goed toegepast worden op het terrein en zich zodoende ervan vergewissen dat het juridisch stelsel van Natura 2000 effectief is;

Overwegende dat de graad van bescherming van de Natura 2000-locaties desalniettemin behouden blijft in zoverre betrokken werken en handelingen gecontroleerd worden krachtens andere bepalingen of meer algemene nieuwe bepalingen, terwijl ze onderworpen blijven aan de naleving van de artikelen 28, § 1, en 29, § 2, van wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud;

Overwegende voor het overige dat de overtreding van de integrale maatregelen tot bescherming van vogels, dieren- en plantensoorten, alsook beschadigingen van hun natuurlijke habitats, bepaald bij de artikelen 2, 2bis en 3, van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, gelijk staan met overtredingen van derde categorie die strafbaar zijn met een boete van 100 tot 100.000 euro;

Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Besluit :

Artikel 1.In de zin van dit besluit wordt verstaan onder : 1° boom met een hoge unitaire economische waarde : boom van de kwaliteit A of B in de zin van de voorschriften opgenomen in bijlage 1;2° biologisch waardevolle boom : eik waarvan de stam meer dan tweehonderd centimeter omtrek op één meter van de grond heeft, holle boom, of een loofboom van inheemse soort met een omtrek van honderdvijftig centimeter op anderhalve meter van de grond, of elke andere boom aangewezen in onderlinge overeenstemming door de eigenaar of de beheerder en door de bevoegde directeur van het Departement Natuur en Bossen of zijn afgevaardigde;3° externe rand van de bosgroepering : schakel tussen de bossen en wouden in de zin van artikel 2, tweede lid, van het Boswetboek en elk ander milieu;4° oeverlint : met struiken of bomen aangeplante strook langs de oever van een waterloop, met een maximale breedte van tien meter en waarvan de discontinuïteit de hoogte van de bomen waaruit hij bestaat niet overschrijdt;5° kaalslag : houtkap die per hectare minstens vijfenzeventig m3 onbewerkt stamhout in de houtopstand en minstens vijfentwintig m3 onbewerkt stamhout in de bossen van onderhout tussen opgaand hout achterlaat;6° inheemse soorten : de soorten opgesomd in bijlage 2;7° wildakker : ieder perceel dat door menselijk toedoen ingericht is om de voedingsmiddelen van het wild te vermeerderen;8° in aanmerking komend bos : bossen en wouden die in aanmerking komen voor steun in de zin van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties sluiten betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties en in de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk;9° beheersplan : plannen met beheersmaatregelen voor het natuurbehoud of die daartoe bijdragen, met name : a) het bijzondere plan voor het beheer van een domaniaal natuurreservaat;b) het plan voor het beheer van een erkend natuurreservaat;c) het plan voor het beheer van een bosreservaat;d) de bosinrichtingen aangenomen na 13 september 2009 of de bosinrichtingen bestaande voor die datum maar herzien overeenkomstig artikel 64, eerste lid, van het Boswetboek;e) het eensluidend advies van de Directie Landelijke Ontwikkeling van het DGO3 voor een weide met een hoge biologische waarde, overeenkomstig artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008202125 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw sluiten betreffende de toekenning van toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw;10° bestrijdingsplan ingevoerd of opgelegd door de overheid : elke actie gevoerd of opgelegd door de bevoegde overheid ter beperking van de ontwikkeling van een epizoötie of ter bestrijding van invasieve soorten;11° ingericht drinkpunt : elke inrichting waar het vee kan drinken, waardoor het getrappel op de oevers beperkt kan worden en het getrappel op de bedding van de waterlopen voorkomen kan worden;12° eigendom van twee en een halve hectare : elk terrein of groep van terreinen, al dan niet aaneenliggend, toebehorend aan dezelfde eigenaar of aan dezelfde mede-eigendom, en waarvan de totaaloppervlakte van bossen en wouden gelegen in Natura 2000-locaties of in locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk, in totaal meer dan twee en een half hectare bereikt;13° bossen en wouden : bossen en wouden in de zin van artikel 2, eerste en tweede lid, van het Boswetboek;14° bosbouw ter bevordering van de natuurlijke inzaaiing van naaldbomen : dunning en uitdunnen ten gunste van de naaldbomen, snoei en snoeiing van de naaldbomen en individuele bescherming ervan tegen wild;15° Minister : de Minister bevoegd voor het Natuurbeleid.

Art. 2.§ 1. Buiten de bossen en wouden van meer dan honderd hectaren die onder het bosstelsel vallen, in de eigendommen van meer dan twee en een halve hectare gelegen in in aanmerking komende bossen en wouden worden instandhoudingseilanden door de eigenaar aangewezen met inachtneming van de volgende modaliteiten : 1° de eilanden worden aangewezen naar rato van drie percent van de globale oppervlakte van bedoelde eigendom;2° ze bestaan uit één of meerdere elementen met een individuele oppervlakte van minimum tien aren, voor zover de in aanmerking komende bosoppervlakte het toelaat;3° ze worden bij voorkeur aan de rand van waterlopen of in gebieden van grof hout aangewezen. § 2. De integrale reserves samengesteld krachtens artikel 71, tweede lid, van het Boswetboek worden gelijkgesteld met een instandhoudingseiland in de zin van dit besluit. § 3. De aanwijzing van de instandhoudingseilanden bedoeld in de eerste paragraaf wordt opgenomen in cartografische documenten die volgens de door de Minister bepaalde modaliteiten aan de administratie meegedeeld worden. § 4. Binnen de instandhoudingseilanden zijn de volgende handelingen verboden : 1° elke vorm van exploitatie zodat het woud oud kan worden en de natuurlijke dynamieken zich kunnen uitdrukken;2° de verwijdering van de dode bomen tot ze in staat van ontbinding verkeren;3° elke andere activiteit of tussenkomst, met uitsluiting van controle op het wild, de beveiliging van de wegen en de organisatie van het onthaal van het publiek.

Art. 3.Binnen de omtrek van een Natura 2000-locatie of van een locatie die in aanmerking komt voor het Natura 2000-netwerk zijn de volgende handelingen verboden : 1° buiten de bossen en wouden die onder het bosstelsel vallen, het aanplanten van naaldbomen en bosbouw ter bevordering van de natuurlijke inzaaiing van naaldbomen op minder dan twaalf meter van de oeverkruin van waterlopen en -vlakken;2° buiten de bossen en wouden die onder het bosstelsel vallen, binnen de eigendommen van meer dan twee en een halve hectare, het kappen en het weghalen van dode bomen waarbij niet gezorgd zou worden voor het behoud van liggende of staande dode bomen naar rato van minimum twee dode bomen met een doorsnede van meer dan honderdvijfentwintig centimeter per hectare op anderhalve meter van de grond, zo mogelijk verspreid over het geheel van bedoelde oppervlakte en representatief voor de verhouding tussen loofbomen en naaldbomen.Die bepaling is niet toepasselijk op bomen die een risico voor de openbare veiligheid inhouden omdat ze zich langs grote wegen, wegen en paden in de zin van het Boswetboek of spoorweglijnen, elektrische en gasleidingen bevinden, noch op bomen met een hoge economische eenheidswaarde; 3° buiten de bossen en wouden die onder het bosstelsel vallen, binnen de eigendommen van meer dan twee en een halve hectare, het kappen van andere bomen dan die met een hoge economische eenheidswaarde, waarbij niet gezorgd zou worden voor het behoud van minstens één biologisch waardevolle boom per twee hectare;4° buiten de bossen en wouden die onder het bosstelsel vallen, binnen de eigendommen van meer dan twee en een halve hectare, elke tussenkomst aan de rand van de bosgroepering waarbij niet gezorgd wordt voor het behoud of het creëren van een loofstruiksingel van minstens tien meter breed, bestaande uit hoogstens drie bomen van meer dan honderd centimeter omtrek op anderhalve meter van de grond per honderd rechtlijnige meters;5° het omploegen van landbouwgrond op minder dan één meter van de oeverkruinen van de grachten;6° vanaf de inwerkingtreding van het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakte besluit tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie, het omploegen van vast weiland in de zin van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties sluiten betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties en in de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk.

Art. 4.Binnen de omtrek van een Natura 2000-locatie of van een locatie die in aanmerking komt voor het Natura 2000-netwerk wordt de voorafgaande toestemming in de zin van artikel 28, § 4, tweede lid, van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, hierna "de wet" genoemd, gevraagd voor : 1° bij gebrek aan bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het besluit tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie, het omploegen van vast weiland in de zin van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties sluiten betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties en in de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk;2° het plaatsen of het weer in bedrijf stellen van afwateringsbuizen, alsook het uitgraven of weer in bedrijf stellen van greppels, met uitzondering van de greppels aan de rand van de weg en van de afwateringsbuizen en greppels waarin een beheersplan voorziet; 3° de toegang voor het vee tot de oevers van de waterlopen en watervlakken, o.a. vijvers, behalve op de plekken ingericht om het te drinken te geven, op de drinkplekken waarin een beheersplan voorziet of, wat de toegang tot de watervlakken betreft, over maximum vijfentwintig percent van de omtrek. Die maatregel is van toepassing op de datum die door de Regering vastgelegd wordt; 4° buiten teelten, bossen en wouden, het gebruik van alle onkruidverdelgers.De maatregel is niet van toepassing wanneer het gebruik past in een door de overheid ingevoerd of opgelegd bestrijdingsplan, noch voor de gelokaliseerde behandeling van distels, brandnetels en rumex met lans- of rugsproeier en d.m.v. selectieve producten, noch voor de bescherming van elektrische omheiningen in bedrijf over een maximale breedte van 50 centimeter aan weerskanten van de omheining; 5° het onderhoud, met inbegrip van het maaien en van het vermalen met tolbrekers van de vegetatie aan de rand van de openbare wegen, tussen 15 maart en 31 juli, met uitzondering van een strook van één meter vanaf de buitenrand van de weg of wanneer de openbare veiligheid of de vernietiging van brandnetels zulks rechtvaardigen;6° in een in aanmerking komend bos, tussen 1 april en 30 juni, de verwijdering van meer dan vijftig percent van de vegetatie aan de grond door gemechaniseerde voorbereidende aanplantingswerken of wegruimingen, alsook het hakken van bomen, behalve wat betreft het hakken van bomen van minder dan honderd centimeter omtrek op anderhalve meter van de grond en het maaien van adelaarsvarens en doornstruiken;7° per perceel of per aaneenliggende eigendom, elke kap geboekt over tien jaar die meer dan dertig percent van de overlinten telt;8° de kaalslagen van loofopstanden van inheemse soorten : a) op alle eigendommen in Natura 2000-locaties of in locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk : op een oppervlakte van meer dan een hectare op minder dan honderd meter van een vorige kap van minder dan zes jaar;b) op eigendommen die minder dan honderd hectare bossen en wouden bevatten in Natura 2000-locaties of in locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk : op een totaaloppervlakte van meer dan vijf hectare per vijf jaar en per eigendom van bossen en wouden in een Natura 2000-locatie of in een locatie die in aanmerking komt voor het Natura 2000-netwerk;c) op eigendommen die honderd hectare bossen en wouden of meer bevatten in een Natura 2000-locatie of in een locatie die in aanmerking komt voor het Natura 2000-netwerk : op een totaaloppervlakte van meer dan vijf percent per vijf jaar van de oppervlakte van de eigendom van bossen en wouden in een Natura 2000-locatie of in een locatie die in aanmerking komt voor het Natura 2000-netwerk;9° het strooien van alle grondverbeteringsmiddelen en van alle minerale of organische meststoffen, met inbegrip van mest, drek, gier, zuiveringsslib en slijk uit septische putten op minder dan twaalf meter van de kruinen van de oevers van de waterlopen en watervlakken.

Art. 5.Binnen de omtrek van een Natura 2000-locatie of van een locatie die in aanmerking komt voor het Natura 2000-netwerk worden de volgende handelingen onderworpen aan een voorafgaande kennisgeving in de zin van artikel 28, § 4, derde lid, van de wet : 1° de inrichting en de instandhouding van kunstmatige wildakkers, van voedingsteelten voor wild en van gebieden voor het vetmesten van grof wild in de zin van de wet van 28 februari 1882 op de jacht;2° het onderhoud van greppels en bestaande functionele afwateringsbuizen;3° buiten de bossen en wouden, de vestiging van een tijdelijke groepshuisvesting in het kader van jeugdbewegingen of van infrastructuren bestemd voor de organisatie van groeps-, recreatieve, sport- of vrijetijdsactiviteiten.

Art. 6.Het besluit van de Waalse Regering van 23 oktober 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008204259 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties sluiten betreffende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties wordt opgeheven.

Art. 7.De Minister bevoegd voor het Natuurbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Namen, 24 maart 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN

BIJLAGE 1 Tabel tot vaststelling van de kwaliteitsklassen voor bomen Opstaande eiken

Kwaliteitsklassen

A

B

C

D

Karakteristichen

Overlangs snijden, zagen eerste keus (fijn schrijnwerk), fineren eerste keus

Zagen eerste keus (fijn schrijnwerk), fineren eerste en tweede keus

Zagen tweede keus (gewoon schrijnwerk)

Stookhout, palletten, vermalen

Minimumlengte

2,5 m

2 m

2 m

Geen enkele beperking

Omtrek min. 1,5 m

145 cm

130 cm

100 cm

Gezonde knoesten

1 <= 2 cm diam./2,5 m

S max van die gebreken = 120 mm, met dien verstande dat een levende tak < 6 cm diam. en een dode tak < 2 cm diam.

1 dikke knoest > 4 cm diam./2 m

Picot (slapende knop)

(1 toegelaten/2,5 m indien geen andere bijzonderheden)

Admis

blinde kwast

Uitgesloten

2 4 cm diam./2 m indien geen enkele andere bijzonderheid)

Vergroeide verhouten knoppen

Uitgesloten

1/m

Ongezonde knoesten

Uitgesloten

Uitgesloten

(1 grote knoest > 4 cm diam./2 m indien geen enkele andere bijzonderheid)

Schuurschade

Toegelaten, indien in spinthout

Toegelaten, indien in spinthout

Toegelaten

Niet-cylindrische stam

<= 10 %

Toegelaten

Toegelaten

Vorstspleten

Uitgesloten

Uitgesloten

Uitgesloten

Draaigroei

<= 5 cm/m

<= 8 cm/m

Gedoogd

Bogen

<= 2 cm/m

<= 4 cm/m

<= 4 cm/m

Groeven

1 tot 2 mogen, indien op elkaar staand

1 tot 2 mogen, indien op elkaar staand

Toegelaten

Verrotte gedeelten, grote gaten, wormgaten

Uitgesloten

Uitgesloten

Uitgesloten

Uitgesloten


Beuken en andere opstaande inheemse loofbomen

Kwaliteitsklasse

A

B

C

D

Karakteristieken

Overlangs snijden, zagen eerste keus (fijn schrijnwerk), fineren eerste keus

Zagen eerste keus (fijn schrijnwerk), fineren eerste en tweede keus

Zagen tweede keus (gewoon schrijnwerk

Stookhout, palletten, vermalen

Minimumlengte

3 m

2 m

2 m

Geen enkele beperking

Omtrek min. 1,5 m

145 cm

130 cm

100 cm

Toename

> 1,2 cm omtrek.

Geen enkele beperking

Geen enkele beperking

Levende takken

Uitgesloten

3 bijzonderheden toegelaten per 3 m, met dien verstande dat de gedoogde diameter voor een tak of een ebdekte knoest max 8 cm bedraagt

Toegelaten

Dode takken

Uitgesloten

Toegelaten

Bedekte knoesten

Uitgesloten

1 parameter

Ongezonde knoesten

Uitgesloten

Uitgesloten

Gedoogd indien tussenruimte van minstens 1,5 m

Schuurschade

Uitgesloten

Uitgesloten

Gedoogd

Draaigroei

<= 5 cm/m

<= 9 cm/m

Gedoogd

Bogen

<= 2 cm/m

<= 4 cm/m

Gedoogd

Groeven

1 tot 2 admises si opposées

1 tot 2 admises si opposées

Toegelaten

Niet-cylindrische stam

<= 15 %

Toegelaten

Toegelaten

Verrotting, grote gaten, wormgaten

Uitgesloten

Uitgesloten

Uitgesloten

Uitgesloten


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk.

Namen, 24 maart 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN

Bijlage 2 Lijst van de inheemse soorten in het Waalse Gewest 1. Elsbes (Sorbus torminalis) 2.Meelbes (Sorbus aria) 3. Tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata) 4.Eénstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) 5. Zwarte els (Alnus glutinosa) 6.Zachte berk (Betula pubescens) 7. Ruwe berk (Betula pendula) 8.Vuilboom (Frangula alnus) 9. Buxus (Buxus sempervirens) 10.Rode kamerfoelie (Lonicera xylosteum) 11. Vogelkers (Prunus padus) 12.Weichselboom (Prunus maaleb) 13. Haagbeuk (Carpinus betulus) 14.Zomereik (Quercus robur) 15. Zachte eik (Quercus pubescens) 16.Wintereik (Quercus petraea) 17. Gele kornoelje (Cornus mas) 18.Rode kornoelje (Cornus sanguinea) 19. Zuurbes (Berberis vulgaris) 20.Spaanse aak (Acer campestre) 21. Noorse esdoorn (Acer platanoides) 22.Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 23. Es (Fraxinus excelsior) 24.Kardinaalsmuts (Euonymus europaeus) 25. Jeneverbes (Juniperus communis) 26.Beuk (Fagus sylvatica) 27. Hulst (Ilex aquifolium) 28.Venijnboom (Taxus baccata) 29. Zoete kers (Prunus avium) 30.Mispel (Mespilus germanicus) 31. Wegedoorn (Rhamnus cathartica) 32.Hazelaar (Coryllus avellana) 33. Gladde iep (Ulmus minor) 34.Ruwe iep (Ulmus glabra) 35. Fladderiep, steeliep (Ulmus laevis) 36.Zwarte populier (Populus nigra) 37. Ratelpopulier, esp (Populus tremula) 38.Grove den (Pinus sylvestris) 39. Wilde peer (Pyrus pyraster) 40.Wilde appel (Malus sylvestris) 41. Sleedoorn (Prunus spinosa) 42.Geoorde wil (Salix aurita) 43. Amandelwilg (Salix triandra) 44.Knotwilg (Salix alba) 45. Kraakwilg (Salix fragilis ) 46.Grauwe wilg (Salix cinerea) 47. Katwilg (Salix viminalis) 48.Boswilg (Salix caprea) 49. Bittere wilg (Salix purpurea) 50.Rossigel, grauwe wilg (Salix atrocinerea) 51. Lijsterbes (Sorbus aucuparia) 52.Trosvlier (Sambucus racemosa) 53. Zwarte vlierbes (Sambucus nigra) 54.Grootbladige linde (Tilia platyphyllos) 55. Kleinbladige linde (Tilia cordata) 56.Wilde liguster (Ligustrum vulgare) 57. Wollige sneeuwbal (Viburnum lantana) 58.Gelderse roos (Viburnum opulus) Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-netwerk.

Namen, 24 maart 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN

^