Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 december 2017
gepubliceerd op 18 januari 2018

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 september 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018200189
pub.
18/01/2018
prom.
22/12/2017
ELI
eli/besluit/2017/12/22/2018200189/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204324 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun


De Minister van Landbouw, Gelet op Verordening (EG) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad;

Gelet op Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en nr. 485/2008 van de Raad;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad;

Gelet op de gedelegeerde verordening (EU) nr. 640/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. /1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden;

Gelet op Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 807/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake bijstand voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot invoering van overgangsbepalingen;

Gelet op de uitvoeringsverordening (EU) nr. 808/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo);

Gelet op Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de randvoorwaarden;

Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, inzonderheid op de artikelen D. 4, D.242, D.243 en D.249;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun, inzonderheid op de artikelen 5, § 1, en 20;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204324 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 november 2017;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 22 november 2017;

Gelet op het rapport van 29 november 2017, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het overleg tussen de gewestelijke Regeringen en de federale overheid van 19 oktober 2017;

Gelet op het advies 62.574/4 van de Raad van State, gegeven op 18 december 2017, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Besluit :

Artikel 1.Artikel 11 van het ministerieel besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204324 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201499 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten inzake landbouwsteun type ministerieel besluit prom. 02/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017201195 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2017 tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende de opleidingsactiviteiten voor de hobbyistenverenigingen in de tuinbouwsector en voor het kleinvee sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt: "Voor een verbintenis m.b.t. meer dan tien ploegen per bedrijf verzoekt het betaalorgaan een deskundige om advies. Daartoe identificeert de deskundige de ploegen die voor het milieu van belang zijn en die in de verbintenis worden vermeld.".

Art. 2.Artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201499 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten inzake landbouwsteun type ministerieel besluit prom. 02/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017201195 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2017 tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende de opleidingsactiviteiten voor de hobbyistenverenigingen in de tuinbouwsector en voor het kleinvee sluiten, wordt aangevuld met een punt 7°, luidend als volgt: "7° de minimale afstand tussen twee ploegen is 6 meter.".

Art. 3.In artikel 22 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201499 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten inzake landbouwsteun type ministerieel besluit prom. 02/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017201195 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2017 tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende de opleidingsactiviteiten voor de hobbyistenverenigingen in de tuinbouwsector en voor het kleinvee sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste lid wordt de inleidende zin vervangen door de volgende inleidende zin: "Voor de percelen die vallen onder de variant mengsels graangewassen - peulgewassen van de methode, zijn de na te leven voorwaarden de volgende: ";b) in het eerste lid wordt punt 1° opgeheven;c) het eerste lid wordt aangevuld met een punt 6° en een punt 7°, luidend als volgt: "6° naar gelang van de wisselbouw kan de onder verbintenis staande totale oppervlakte van het ene op het andere jaar veranderen met maximum 20 % ten opzichte van de betrokken oppervlakte; 7° aangezien de maatregel roulerend is, kan de ligging van de percelen elk jaar veranderen."; d) het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 4.Hetzelfde besluit wordt aangevuld met een artikel 22/1, luidend als volgt: "

Art. 22/1.Voor de percelen die vallen onder de variant staande graangewassen van de methode zijn de na te leven voorwaarden de volgende: 1° de in aanmerking komende graangewassen zijn tarwe, triticale, rogge of spelt;2° 10 % van het onder verbintenis staande perceel worden niet geoogst en worden zonder tussenkomst te velde gelaten;3° de graangewassen te velde worden minimum tot en met de laatste dag van februari niet geoogst of tot 31 december voor het laatste jaar van de verbintenis in geval van niet vernieuwing ervan;4° de graangewassen te velde liggen op meer dan 50 meter van een bos;5° aangezien de maatregel roulerend is, kan de ligging van de percelen elk jaar veranderen;6° de verbintenis heeft betrekking op een oppervlakte van minimum 1 hectare, wat overeenstemt met minimum 10 aren graangewassen te velde en maximum 30 hectaren, wat overeenstemt met een maximum van 3 hectaren graangewassen te velde;7° naar gelang van de wisselbouw kan de onder verbintenis staande totale oppervlakte van het ene op het andere jaar veranderen met maximum 20 % ten opzichte van de onder verbintenis staande oppervlakte. Voor de toepassing van het eerste lid, 2°, bedragen de kavels te velde maximum 50 aren en indien verschillende kavels worden aangelegd; liggen ze op een afstand van minimum 100 meter.

Art. 5.In artikel 23, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "600 euro" vervangen door de woorden "1200 euro".

Art. 6.In artikel 25, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "van 30 euro per strook" vervangen door de woorden "van 36 euro per strook".

Art. 7.Dit besluit is van toepassing op alle verbintenissen die op 1 januari 2018 lopend zijn.

Namen, 22 december 2017.

R. COLLIN

^