Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 januari 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/05/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018030059 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. - Duitse vertaling type wet prom. 02/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018030165 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, voor wat betreft het elektronisch vergaderen. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 18/01/2018 numac 2018030199 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsonde De toegestane transactie is een overdracht van een verzekeringsportefeuille zoals beschreven in art(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 18/01/2018 numac 2017055497 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschappen **** nalatenschap van ****, **** **** **** heer ****, **** ****, **** **** te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de **** - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2018 numac 2017032114 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 1976 van 23 oktober 2017, wordt mevrouw Nadia Kebdani op 1 oktober 2017 benoemd in de klasse A1 van niveau A. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënnitei Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2017. Een beroep tot nietigverklaring van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2018 numac 2018010032 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 25 december 2017 wordt Mevr. Laura Szabo aangesteld als functioneel directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor een periode van type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2018 numac 2018010037 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 25 december 2017, wordt de heer Jérôme Glorie aangesteld als titularis van de managementfunctie -1 « Directeur-generaal van de Civiele Veiligheid » voor een periode van zes jaar met ingang van type koninklijk besluit prom. 09/01/2018 pub. 18/01/2018 numac 2018010090 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de benoeming van de Regeringscommissaris van Defensie bij het War Heritage Institute type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2018 numac 2018010116 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 22 december 2017, wordt Mevr. Delgès, Fabienne, bevorderd door overgang naar de hogere niveau in de klasse A1 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Ar Bij koninklijk besluit van 22 december 2017, wordt Mevr. Risoli, Sara, bevorderd door overgang (...) type koninklijk besluit prom. 12/01/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018030056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de bedrijfsvoorheffing op de inkomsten zoals bedoeld in artikel 90, eerste lid, 1° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 18/01/2018 numac 2018030054 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, wat het werk in onroerende staat en de gelijkgestelde handelingen en de assistentiehonden betreft. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018030061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten betreffende de bijkomende financiering van de Gemeenschapswachten van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2018 numac 2018030072 bron federale overheidsdienst justitie Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 25 december 2017 wordt een einde gesteld aan de functies van de heer LOGGHE Paul, adviseur bij het penitentiair complex te Brugge met ingang van 1 november 2018. Hij wordt ertoe gemachtigd zijn aanspr type koninklijk besluit prom. 27/01/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018030053 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de modaliteiten en voorwaarden van de erkenningsprocedure van productievennootschappen en de in aanmerking komende tussenpersonen en van de aanduiding van de in artikel 194ter/2 van hetzelfde Wetboek bedoelde bevoegde Instantie van de Federale Staat. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018030082 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018030083 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft asiel en migratie type koninklijk besluit prom. 10/09/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018030102 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de bijzondere Veldwachters. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018030107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018030109 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de inspecteurs die zijn belast met de controle van de private veiligheid en de privédetectives. Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018030141 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van bandagisten en orthopedisten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/01/2018 pub. 18/01/2018 numac 2017014346 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 07/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017032230 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/01/2018 numac 2017032153 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière Verlof voor opdracht Bij ministerieel besluit van 9 oktober 2017 wordt de heer Philippe BEKE voor een periode van maximaal 15 maanden, vanaf 1 oktober 2017, aangesteld als nationaal deskundige bij de Europese Commissie o Dienstvrijstelling Bij ministerieel besluit van 18 oktober 2017 wordt aan de heer Peter VAN (...) type ministerieel besluit prom. 07/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017032234 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 18/12/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018010158 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een afwijking krachtens artikel 2bis, § 2, van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de meer evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid aan de wetenschappelijke comités van het Instituut voor de Nationale Rekeningen type ministerieel besluit prom. 30/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018030044 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018030103 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van aanduiding van het begin en het einde van een zone op de openbare weg onder toezicht, van de mogelijkheid van uitgangscontrole bij het verlaten van een winkelruimte en van de uitoefening van situationele bevoegdheden, tot uitvoering van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 04/01/2018 pub. 18/01/2018 numac 2018030183 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst voor het jaar 2018 met generieke afwijkingen van het verbod op het gebruik van pesticiden in uitvoering van artikel 5, paragraaf 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik type ministerieel besluit prom. 22/12/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018200189 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 september 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun

arrest

type arrest prom. 13/12/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017032050 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidend ambtenaar tot aanstelling van met het toezicht belaste personeelsleden bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer

decreet

type decreet prom. 20/12/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018030073 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de bijzondere toestand van de studenten die zich voor de studie geneeskunde en de studie tandheelkunde tijdens het academiejaar 2016 - 2017 hebben ingeschreven

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017031798 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en barema's tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/12/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017031991 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de NV Elia System Operator, beheerder van het gewestelijk transmissienet voor elektriciteit, voor de periode 2018-2028 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/12/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017032121 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, houdende wijzigingen aan het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 juli 2013 tot benoeming van de leden en de Voorzitter van de Raad voor gebruikers van elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017032129 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hernieuwing van twintig erkenningen van centra voor de validatie van competenties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017032128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/10/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017032130 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de organisatie en de werking van de subregionale commissies voor het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017032232 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het administratief personeel van de gesubsidieerde officiële Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Instituten voor Architectuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017032231 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de raad van beroep voor de leermeesters en leraars godsdienst van de onderwijsinrichtingen georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017032233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 mei 2015 tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie en het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociaal-culturele promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 18/01/2018 numac 2017032131 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming van ambtenaren-generaal tot mandaathouders Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2017, wordt de heer Mathurin SMOOS bij mandaat benoemd in het volgende ambt : directeur-generaal van de algemene directie Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2017, wordt de heer Etienne G(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017041027 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene elektriciteit

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018010135 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2014 tot vaststelling van de regelgeving van de thuisopvangdiensten voor zieke kinderen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018010137 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018010136 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018030032 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de valorisatie van verworven kennis voor de toelating, de vrijstelling en de bekrachtiging in één of meer onderwijseenheden voor sociale promotie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/12/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018200133 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel VII en Titel XI, betreffende de begeleidingsdiensten in het gezinsopvangtype en de residentiële diensten en dagopvangdiensten voor gehandicapte personen en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2010 betreffende de subsidiëring van de maatregelen van de driedelige overeenkomst voor de Waalse privé non-profitsector

document

type document prom. -- pub. 18/01/2018 numac 2018010148 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige penitentiair administratief assistenten (niveau C), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG17354 Solliciteren kan tot 1 februari 2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 18/01/2018 numac 2018200219 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs generaal managementondersteuning SIOD (niveau A4) voor de FOD WASO (Ref. : ANG17203) Deze selectie werd afgesloten op 11/12/2017. Er is 1 geslaagde.(...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 18/01/2018 numac 2018200216 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Auditcomité van de Federale Overheid Huishoudelijk reglement Bij koninklijk besluit van 23 november 2017 werd het huishoudelijk reglement van het Auditcomité van de Federale Overheid goedgekeurd. (...)

document

type document prom. -- pub. 18/01/2018 numac 2018200221 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs managementondersteuning werknemersstelsel SIOD (niveau A3) voor de FOD WASO (Ref. : ANG17205) Deze selectie werd afgesloten op 11/12/2017. Er zijn 0 geslaagden.(...) type document prom. -- pub. 18/01/2018 numac 2018200220 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs managementondersteuning zelfstandigenstelsel SIOD (niveau A3) voor de FOD WASO (Ref. : ANG17204) Deze selectie werd afgesloten op 11/12/2017. Er zijn 0 geslaagden.(...) type document prom. -- pub. 18/01/2018 numac 2018200222 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers managementondersteuning SIOD (niveau A1) voor de FOD WASO (Ref. : ANG17206) Deze selectie werd afgesloten op 11/12/2017. Er zijn 3 geslaagden.(...) type document prom. -- pub. 18/01/2018 numac 2018200235 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Dossier Beheerders (niveau B), voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB17052 Deze selectie werd afgesloten op 9/01/2018. Er zijn 43 laureaten. De l(...) type document prom. -- pub. 18/01/2018 numac 2018200239 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (niveau A2), voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer : ANG17013 Deze selec(...) Er zijn 15 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2018 numac 2018010004 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationale Orden. - Benoemingen. - Promoties Bij koninklijk besluit van 5 december 2017 werden benoemd of bevorderd op de datum van 15 november 2017 : Orde van Leopold COMMANDEUR Mevr. DE BECKER Michèle RIDDER Mevrn. - De heren : HENRIPREZ Christophe ELOY Michèle FLOEGE Martine FOSTIER Francis J type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2018 numac 2018010007 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationale Orden. - Benoemingen. - Promoties Bij koninklijk besluit van 17 december 2017 werden benoemd of bevorderd op de datum van 15 november 2017 : Orde van Leopold II RIDDER De heren : DE WINTER Bart DEPUYDT Françis Zij zul type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2018 numac 2018010115 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 december wordt Mevr. Van Meerbeek, Sandrine, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2018 numac 2018030126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 december 2017, dat in werking tre Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. ZAMUROVIC Danica benoemd bij voornoemde raad, in de hoedanigheid(...)

document

type document prom. -- pub. 18/01/2018 numac 2018030001 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluiten van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 september 2017 werden de volgende personen toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van Brandweerman, in het Franstali NAAM VOORNAAM - - NO(...)
^