Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 mei 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019041009 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, teneinde die in te stellen vanaf de leeftijd van vijf jaar type wet prom. 22/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019041038 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, betreffende de invoering van een bankierseed en een tuchtrechtelijke regeling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011629 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2018-2019 type koninklijk besluit prom. 05/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011910 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011972 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Wetteren, teneinde de aanleg en inrichting van een bufferbekken, de hydraulische ontsluiting ervan en de toegangswegenis langs de spoorlijn nr. 50A te realiseren type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019012051 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de buitengewone kosten die voortvloeien uit artikel 203, § 1 van het Burgerlijk Wetboek en de wijze van tenuitvoerlegging ervan type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019030379 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot goedkeuring van het beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht bpost betreffende de universele postdienstverplichtingen voor de periode 2019-2023 type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2019 numac 2019030390 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 februari 2018 dat in werking treedt op 1 november 2016, wordt De heer CLAES Gunter bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in het Nederlandse taalkader in de klasse A2 met de Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 21/11/2018 pub. 02/05/2019 numac 2019040921 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer". - Deel 1 type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019040919 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer". - Deel 1 type koninklijk besluit prom. 05/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019040930 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2013 tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de stad Bastenaken door het sluiten van een erfpacht type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019041055 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de regels volgens welke de lijsten en de kandidaten getoond worden op het beeldscherm van de stemcomputers met papieren bewijsstuk. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2019 numac 2019041070 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 21 januari 2019, wordt de vrouw Myreille FONCK bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van Attaché bij Regie der Gebouwen met ingang van 1 oktober 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2019 numac 2019041071 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2018, wordt de heer Sébastien BURICK bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van Attaché bij regie der gebouwen, in een betrekking van het Franse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2019 numac 2019201941 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging Hernieuwing van mandaat Bij koninklijk besluit van 28 februari 2019 wordt het mandaat van directeur-generaal van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging toegekend aan de heer De Pue Erw Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019202066 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2014 tot aanduiding van leden van het beheerscomité van het internationaal perscentrum type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2019 numac 2019202150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 22 april 2019 wordt Mevr. Laura BALLARIN, adviseur generaal klasse A4, met ingang van 1 mei 2019, eervol ontslag verleend uit haar functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2019 numac 2019202151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Einde mandaat Bij koninklijk besluit van 22 april 2019 wordt het mandaat van directeur bij de Stafdienst Budget en Beheerscontrole van de heer Jan MORRE, op zijn verzoek, met ingang van 1 mei 2019 beëindigd.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011748 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/94146/34 van 16 mei 1995 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011747 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/94146/34 van 16 mei 1995 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011749 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/94146/34 van 16 mei 1995 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011750 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/94146/34 van 16 mei 1995 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011753 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/94146/34 van 16 mei 1995 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011751 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/94146/34 van 16 mei 1995 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011752 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/94146/34 van 16 mei 1995 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011755 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/94146/34 van 16 mei 1995 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011756 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/94146/34 van 16 mei 1995 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011754 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/94146/34 van 16 mei 1995 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins type ministerieel besluit prom. 11/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011871 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/1016/50 van 25 mei 2004 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan, onder andere, de overweg nr. 51 op de spoorlijn nr. 50 Brussel-Noord - Gent-Sint-Pieters type ministerieel besluit prom. 11/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011870 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/02287/50/37 van 26 augustus 2013 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 50 Brussel-Noord - Gent-Sint-Pieters type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/05/2019 numac 2019011997 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministerieel besluit van 16 april 2019 genomen krachtens het boek IX van het Wetboek van economisch recht en het koninklijk besluit van 21 april 2016 betreffende het op de markt breng PR/003-0587-01 Strijkijzer Best Budget 1706251 Indien het hiervoor vermelde elektrische to(...) type ministerieel besluit prom. 17/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019012002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Borealis van de Gouverneur van de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 19/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019012023 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de zitpenningen toegekend aan de leden van de Brusselse Commissie voor dierproeven type ministerieel besluit prom. 24/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019012068 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een effectief lid van het Vast Elektrotechnisch Comité ingesteld bij het koninklijk besluit van 18 maart 2016 betreffende de inrichting en de werking van het Vast Elektrotechnisch Comité en van de vaste afdelingen van dit comité type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/05/2019 numac 2019012067 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Propyleenvervoersleidingen Vervoersvergunning A.323-4270 Bij ministerieel besluit van 24 april 2019 wordt een vervoersvergunning voor het vervoer van propyleen door middel van leidingen verleend aan de nv Nationale Maatschappij der Pijpleidin type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019030355 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot aanduiding van de leden van het Directiecomité van het War Heritage Institute type ministerieel besluit prom. 09/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019040894 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 27 op de spoorlijn nr. 21 Landen - Hasselt, gelegen te Hasselt ter hoogte van de kilometerpaal 26.981 type ministerieel besluit prom. 09/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019040896 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 19 op de spoorlijn nr. 21 Landen - Hasselt, gelegen te Alken ter hoogte van de kilometerpaal 20.545 type ministerieel besluit prom. 09/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019040895 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 25 op de spoorlijn nr. 21 Landen - Hasselt, gelegen te Hasselt ter hoogte van de kilometerpaal 25.707 type ministerieel besluit prom. 09/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019040893 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 22 op de spoorlijn nr. 21 Landen - Hasselt, gelegen te Alken ter hoogte van de kilometerpaal 21.995 type ministerieel besluit prom. 09/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019040899 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16 op de spoorlijn nr. 21 Landen - Hasselt, gelegen te Alken ter hoogte van de kilometerpaal 18.883 type ministerieel besluit prom. 09/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019040897 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 18 op de spoorlijn nr. 21 Landen - Hasselt, gelegen te Alken ter hoogte van de kilometerpaal 20.233 type ministerieel besluit prom. 09/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019040898 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 17 op de spoorlijn nr. 21 Landen - Hasselt, gelegen te Alken ter hoogte van de kilometerpaal 19.750 type ministerieel besluit prom. 09/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019040900 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 14 op de spoorlijn nr. 21 Landen - Hasselt, gelegen te Sint- Truiden ter hoogte van de kilometerpaal 16.864 type ministerieel besluit prom. 09/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019040901 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 13 op de spoorlijn nr. 21 Landen - Hasselt, gelegen te Sint- Truiden ter hoogte van de kilometerpaal 15.194 type ministerieel besluit prom. 09/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019040903 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 21 Landen - Hasselt, gelegen te Sint- Truiden ter hoogte van de kilometerpaal 5.390 type ministerieel besluit prom. 09/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019040902 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 12 op de spoorlijn nr. 21 Landen - Hasselt, gelegen te Sint- Truiden ter hoogte van de kilometerpaal 13.985 type ministerieel besluit prom. 09/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019040904 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 6 op de spoorlijn nr. 21 Landen - Hasselt, gelegen te Sint- Truiden ter hoogte van de kilometerpaal 4.295 type ministerieel besluit prom. 09/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019040906 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 21 Landen - Hasselt, gelegen te Landen ter hoogte van de kilometerpaal 2.177 type ministerieel besluit prom. 09/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019040905 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 7bis op de spoorlijn nr. 21 Landen - Hasselt, gelegen te Sint- Truiden ter hoogte van de kilometerpaal 4.906 type ministerieel besluit prom. 11/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019040973 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 61ter op de spoorlijn nr. 19 Mol - Belgische grens te Hamont, gelegen te Neerpelt, ter hoogte van de kilometerpaal 23.098 type ministerieel besluit prom. 11/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019040974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 106 op de spoorlijn nr. 35 Leuven - Hasselt, gelegen te Aarschot ter hoogte van de kilometerpaal 90.605 type ministerieel besluit prom. 26/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019041045 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Albert Jacquard » type ministerieel besluit prom. 06/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019202099 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 september 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun en tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juli 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur

arrest

type arrest prom. 10/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019040964 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende reorganisatie van de operationele diensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering type arrest prom. 16/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019041020 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidende ambtenaren van Leefmilieu Brussel houdende delegatie van bevoegdheid tot toekenning van het vormingsverlof

decreet

type decreet prom. 14/07/2015 pub. 02/05/2019 numac 2019041005 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 14/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019041012 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Luxemburg op 14 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen België en Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting over belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 24 juni 1970 type decreet prom. 14/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019041014 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst over de audiovisuele coproductie van 12 mei 2017 tussen de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Regering van de Republiek Chili type decreet prom. 05/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019041037 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de multilaterale overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving en met de verklarende nota, gedaan te Parijs op 24 november 2016 type decreet prom. 26/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019041088 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 1 maart 2019 tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp

beschikking

type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011778 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie betreffende het elektronisch uitwisselingsplatform voor gezondheidsgegevens

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019012073 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de zonale reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 3 : provincie Luik type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019012072 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de zonale reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 2 : provincie Henegouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019012076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 tot benoeming van de leden van de reaffectatiecommissie van de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019012074 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de zonale reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 4: provincie Namen-Luxemburg type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019012075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de zonale reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 1 : provincie Waals-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019012077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd gesubsidieerd confessioneel vrij voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019012078 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd gesubsidieerd niet-confessioneel vrij voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019012081 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 mei 2016 waarbij de organisatie van masters in de Engelse taal toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019012079 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019012082 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2016 tot vaststelling van de overeenkomst van de student-begeleider type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019012085 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019030399 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Marais de Genneville » te Geldenaken type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019030402 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding van de omtrek en tot wijziging van de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat "Marais de la Cussignière" te Musson

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019041042 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2016 tot vaststelling van het handvest van de student-begeleider

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019041059 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/1352 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 11 september 1997 houdende uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 houdende oprichting van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid en die zijn datum van inwerkingtreding vastlegt type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 16/11/2017 pub. 02/05/2019 numac 2019041060 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/570 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2008/1561 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 2 april 2009 houdende toepassing van het decreet van 22 maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/10/2018 pub. 02/05/2019 numac 2019041061 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/1834 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 juni 2009 houdende toepassing van het decreet van 5 maart 2009 betreffende het aanbod van ambulante diensten in de domeinen van de sociale actie, het gezin en de gezondheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019202100 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toewijzing van kosteloze emissierechten voor elke installatie voor de referentieperiode 2013-2020

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/05/2019 numac 2019012058 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Peter VERHAEGHE die woonplaats kiest bij Mr. Philippe Vand Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2019. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 02/05/2019 numac 2019012069 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba STAR TRADING COMPANY, Naji SHIFSHA en Kahled RAMAD Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2019. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 02/05/2019 numac 2019201835 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 maart 2019 ter post aangetekende brief ter griffie is ingekomen op 25 maart 2019, is beroep tot vernietigi Die zaak, ingeschreven onder nummer 7150 van de rol van het Hof, werd samengevoegd met de zaak met (...) type bericht prom. -- pub. 02/05/2019 numac 2019201834 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee vonnissen van 8 en 15 januari 2019, waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen respectievelijk op 27 februari en 29 maart 2019, heeft de Co « Schendt artikel 4, § 3, van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds (...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 02/05/2019 numac 2019011769 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...) type mededeling prom. -- pub. 02/05/2019 numac 2019011770 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Nederlandse toezichthoud Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...) type mededeling prom. -- pub. 02/05/2019 numac 2019011771 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Nederlandse toezichthoud Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 02/05/2019 numac 2019012040 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 12 april 2019, bladzijde 37869, akte nr. 2019/201833, - Regel 2, lezen: "Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier - Regel 7, lezen: "Deze selectie werd afgesloten op 23/4/2019 (datum PV)" i.p.v. "De(...)

document

type document prom. 31/01/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019201288 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 december 1997 betreffende de organisatie en de subsidiëring van de dagcentra voor mindervaliden type document prom. -- pub. 02/05/2019 numac 2019202098 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige interne auditoren , (niveau A2), voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer: ANG19022 Deze selectie werd afgesloten op 28/03/2019. Er zijn 0 laureaten.(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2019 numac 2019012084 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 april 2019 wordt mevrouw Kimberly D'Hoe tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/05/2019 numac 2019012041 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van hoofdgriffier wordt vacant verklaard voor aanwijzing in een mandaat, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Hoofdgriffier van de vredegerechten en politierechtbank van het a Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard voor aanwijzing in een man(...)

document

type document prom. -- pub. 02/05/2019 numac 2019041067 bron federale overheidsdienst justitie ISLAMITISCHE EREDIENST. - 1081 Koekelberg en 1000 Brussel Plaatsen van imam eerste in rang Bij koninklijk besluit van 7 april 2019 wordt aan een plaats van imam eerste in rang een wedde ten laste van de Schatkist bij de islamitische gemeensc type document prom. -- pub. 02/05/2019 numac 2019202053 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Junior - projectleiders IT (niveau A1) voor FOD Kanselarij van de Eerste Minister. - Selectienummer : AFG19128 Solliciteren kan tot 16/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. 22/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019202064 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Herziening van artikel 149 van de Grondwet wat de openbaarheid van de vonnissen en arresten betreft (2) type document prom. -- pub. 02/05/2019 numac 2019202083 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés Adomein jaarlijkse vakantie (niveau A) voor Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Selectienummer : AFG19133 Solliciteren kan tot 14/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebe(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 02/05/2019 numac 2019202144 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Geograaf- Projectleiders (niveau A1) voor Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer : ANG19128 Solliciteren kan tot 16/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 02/05/2019 numac 2019202155 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG19005 Deze selectie werd afgesloten op 23/04/2019. Er zijn 4 laureaten. De lijst is (...) type document prom. -- pub. 02/05/2019 numac 2019202163 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Medewerkers mangamentondersteuning (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer: ANG19030 Deze selectie werd afgeslo(...) Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.
^