Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 mei 2022

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 april 2021 is mevr. Reynders D., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, gemachtigd om haar ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben berei Deze machtiging kan worden hernieuwd. Bij koninklijk besluit van 29 juni 2021, dat in werki(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2022020791
pub.
12/05/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 april 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 30/04/2021 numac 2021031157 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1985 betreffende de raadgevende commissie administratie-nijverheid type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 16/04/2021 numac 2021030971 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijke besluit van 23 november 2020 houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 15.000 euro aan de vzw "Brusselse Raad voor het Leefmilieu" sluiten is mevr. Reynders D., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, gemachtigd om haar ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar dewelke in werking treedt op 1 juni 2022.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2021 pub. 05/07/2021 numac 2021203109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 29/06/2021 pub. 12/08/2021 numac 2021021468 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 29/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042537 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 4, 7, 10, 22, 24, 31, 41, 44 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 29/06/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021203372 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verlenging van de termijn bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de wet van 14 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen voor de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in het kader van de COVID-19-pandemie type koninklijk besluit prom. 29/06/2021 pub. 12/08/2021 numac 2021021469 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan bepaalde openbare centra voor maatschappelijk welzijn als gevolg van de hervorming van de maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 29/06/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021203364 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2020 houdende toekenning, ingevolge de COVID-19-pandemie, van een aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 29/06/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032573 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van Proximus, naamloze vennootschap van publiek recht sluiten, dat in werking treedt op 31 mei 2022 's avonds, is mevr. Verstraete S., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021021635 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021032028 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de nationale raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021042088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en van de sectorale technische nota type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021203177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2021, van de modaliteiten van toekenning en vereffening van de korting op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021203179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs aan de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/08/2021 numac 2021032042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsmaatregelen en de minimale technische normen voor de informaticasystemen van de politie die het geavanceerde elektronisch zegel produceren, en de vermeldingen die in het geavanceerde elektronisch zegel en de gekwalificeerde elektronische handtekening voorkomen type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021203171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2014 betreffende het sociaal sectoraal pensioenplan voor de werknemers tewerkgesteld in een onderneming die behoort tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden sluiten is mevr. Nihotte P., rechter in de ondernemingsrechtbank te Luik, gemachtigd om haar ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar dewelke in werking treedt op 1 juni 2022.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 7 november 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2021 pub. 22/11/2021 numac 2021033822 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot afwijking van de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 december 2013 tot uitvoering van artikel 37vicies/1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de toekenning van het statuut van persoon met een chronische aandoening in 2021 en 2022 ten gevolge van de COVID-19-pandemie type koninklijk besluit prom. 07/11/2021 pub. 16/12/2021 numac 2021022468 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan "V-Europe", internationale vereniging zonder winstoogmerk van en voor slachtoffers van terrorisme voor het begrotingsjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 07/11/2021 pub. 06/01/2022 numac 2021022599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de weging van de functies van niveau a van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 07/11/2021 pub. 25/11/2021 numac 2021022494 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 07/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021022523 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk Besluit tot toekenning van een subsidie aan bepaalde steden en gemeenten voor de uitvoering van de GAS-bemiddeling type koninklijk besluit prom. 07/11/2021 pub. 22/11/2021 numac 2021042842 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vastlegging van de retributie voor de evaluatie van de aanvraag van de risicoanalyse voor activiteiten die een impact kunnen hebben op de zone "Paardenmarkt" type koninklijk besluit prom. 07/11/2021 pub. 02/12/2021 numac 2021204852 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing van diverse wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten inzake "gender mainstreaming" sluiten, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Hylebos P., vrederechter van het eerste kanton Aalst, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juni 2022.

Bij koninklijke besluiten van 23 december 2021, - is de machtiging om haar ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan mevr. Liesse M., ondervoorzitter en rechter van de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juni 2022. - dat in werking treedt op 31 mei 2022 's avonds, is de heer Geerinckx A., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - dat in werking treedt op 31 mei 2022 's avonds, is de heer Vangoethem M., ondervoorzitter in de arbeidsrechtbank te Luik, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 17 januari 2022, - is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Vermeir J., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juni 2022. - is de aanwijzing van de heer Van Put K., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 juni 2022.

Bij koninklijk besluit van 1 februari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/02/2022 pub. 01/03/2022 numac 2022030590 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de bepaling van het nettobedrag van de beroepsinkomsten sluiten, is de aanwijzing van mevr.

Vanden Bossche K., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 juni 2022.

Bij koninklijk besluit van 17 maart 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2022 pub. 30/03/2022 numac 2022201665 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 17/03/2022 pub. 22/03/2022 numac 2022020527 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende aflevering van vaccins aan artsen op grond van een schriftelijk verzoek voor een groep patiënten en uitbesteding van fractionering type koninklijk besluit prom. 17/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022201716 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 en opheffing van het artikel 4bis van het koninklijk besluit van 9 januari 1995 tot vaststelling voor de handarbeiders en ermee gelijkgestelden die verzekeringsplichtig zijn ten opzichte van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders van het fictief loon voor de inactiviteitsdagen die met normale werkelijke arbeidsdagen worden gelijkgesteld door de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers sluiten, dat uitwerking heeft sedert 31 december 2021 's avonds, is aan de heer Daneels E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vierde kanton Gent.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^