Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 juli 2021
gepubliceerd op 28 juli 2021

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2021021635
pub.
28/07/2021
prom.
18/07/2021
ELI
eli/besluit/2021/07/18/2021021635/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/08/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011024251 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde sluiten betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Dit koninklijk besluit heeft tot doel het maximaal aantal kandidaten te bepalen dat toegang heeft tot een opleiding leidend tot één van de beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de tandheelkunde voor het jaar 2026.

Het vastleggen van de quota heeft tot doel de stabiliteit en kwaliteit van de medische workforce op middellange termijn te garanderen.

Overeenkomstig artikel 92, § 1, 1°, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, vervangen bij de wet van 22 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 sluiten, wordt het globale aantal kandidaten vastgelegd per gemeenschap.

Er wordt dus geen globaal aantal voor België meer opgenomen in het besluit.

De in dit besluit vastgestelde quota voor het jaar 2026 zijn gebaseerd op het advies 2021-02 van de Planningscommissie-Medisch aanbod dat op 2 februari 2021 werd uitgebracht, en met inachtneming van de verdeelsleutel bepaald door het Rekenhof.

De Planningscommissie adviseert in haar advies 2021-02 voor het jaar 2026 een globaal quotum van 232 voor België.

Het Rekenhof heeft de verdeelsleutel tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap vastgesteld op respectievelijk 59,68 procent en 40,32 procent.

Dit leidt ertoe dat de maximale quota voor tandartsen voor 2026 vastgesteld worden op: -138 voor de Vlaamse Gemeenschap; - 94 voor de Franse Gemeenschap.

Teneinde transparant te zijn, wordt dit advies van de Planningscommissie, alsook het advies van de Raad van State, in bijlage van dit besluit gepubliceerd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

Raad van State, afdeling Wetgeving Advies 69.533/2 van 11 juni 2021 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/08/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011024251 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde sluiten betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde' Op 7 juni 2021 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid verzocht binnen een termijn van vijf werkdagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/08/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011024251 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde sluiten betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde'.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 11 juni 2021. De kamer was samengesteld uit Pierre VANDERNOOT, kamervoorzitter, Patrick RONVAUX en Christine HOREVOETS, staatsraden, en Esther CONTI, toegevoegd griffier.

Het verslag is uitgebracht door Anne Stéphanie RENSON, adjunct-auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre VANDERNOOT. Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 11 juni 2021.

Volgens artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, moeten in de adviesaanvraag in het bijzonder de redenen worden opgegeven tot staving van het spoedeisende karakter ervan.

In casu luidt de motivering in de brief met de adviesaanvraag als volgt: « Het verzoek om spoedbehandeling is gemotiveerd door de omstandigheid dat de studenten en de universiteiten zo snel mogelijk op de hoogte moeten zijn van de quota;

Dat dit de rechtszekerheid ten goede komt van zowel de studenten als van de universiteiten gelet op hun deelname aan het toelatingsexamen en de organisatie ervan voor de start van volgend academiejaar;

Dat het bovendien nodig is om de globale quota vast te stellen opdat de gemeenschappen hun respectieve subquota kunnen bepalen;

Dat bijgevolg onderhavig besluit zo snel mogelijk moet worden gepubliceerd ».

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen Algemene opmerking Overeenkomstig artikel 92, § 1/1, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent sluiten `betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen', welke paragraaf ingevoegd is bij artikel 4 van de wet van 22 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 sluiten, zijn de relevante criteria voor het vaststellen van de quota de volgende: "(...) Deze verdeelsleutel wordt vastgesteld op basis van het inwonersaantal per gemeenschap.

Het inwonersaantal van de Vlaamse Gemeenschap is gelijk aan de som van het inwonersaantal van het Vlaamse Gewest en het Nederlandstalige inwonersaantal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Nederlandstalige inwonersaantal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt bepaald a rato van het aandeel van de studenten in het Nederlandstalige basis- en secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in verhouding tot het totaal aantal studenten in het Nederlands- en Franstalig basis- en secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het inwonersaantal van de Franse Gemeenschap is gelijk aan de som van het inwonersaantal van het Waalse Gewest en het Franstalige inwonersaantal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Franstalige inwonersaantal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt bepaald a rato van het aandeel van de studenten in het Franstalige basis- en secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in verhouding tot het totaal aantal studenten in het Nederlands- en Franstalig basis- en secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest." Uit het dossier blijkt dat het Rekenhof voor zijn advies van 21 april 2021 dat als basis gediend heeft voor het vaststellen van de quota voor de universiteiten die respectievelijk onder de Vlaamse Gemeenschap en onder de Franse Gemeenschap ressorteren, gesteund heeft op "(...) les données du comptage des élèves de plus de 6 ans et de moins de 18 ans, effectué entre le 15 janvier 2020 et le 1er février 2020, dans le cadre de l'application de la loi spéciale de financement." Zodoende wordt in die telling geen rekening gehouden met de leerlingen van 6 jaar en jonger die reeds naar de lagere school gaan, noch met de leerlingen van 18 of meer die nog naar de middelbare school gaan, wat dus niet volledig overeenstemt met de criteria van voormeld artikel 92, § 1/1.

In advies 66.027/2 van 25 april 2019 heeft de afdeling Wetgeving in dat verband het volgende opgemerkt: "Uit het dossier blijkt dat het advies dat het Rekenhof op 15 januari 2019 heeft gegeven en op basis waarvan de quota zijn bepaald voor de universiteiten die respectievelijk onder de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap vallen, is gebaseerd op `les données du comptage des élèves de plus de 6 ans et de moins de 18 ans, effectué entre le 15 janvier 2018 et le 1er février 2018, dans le cadre de l'application de la loi spéciale de financement', (1) terwijl de relevante criteria deze zijn die voortvloeien uit artikel 92, § 1/1, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent sluiten `betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen', dat is ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 22 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 sluiten.

In zoverre het ontworpen besluit die onregelmatigheid overneemt, is het zelf onwettig (2)." (3) Een dergelijke opmerking kan ook in casu gemaakt worden.

Bijgevolg moet erop toegezien worden dat dit vormvereiste naar behoren vervuld wordt.

Dit advies wordt evenwel verstrekt onder het volgende voorbehoud: de afdeling Wetgeving beschikt niet over de nodige feitenkennis om de relevantie te kunnen beoordelen van de gegevens die zijn vermeld in het formeel advies nr. 2021-02 van 2 februari 2021 van de Planningscommissie - dat op zijn beurt verwijst naar advies nr. 2017-05 van diezelfde commissie - en op basis waarvan het algemeen quotum voor België is bepaald, en kan dus niet beoordelen of het vastgelegde aantal afgestemd is op de noden inzake tandzorg. (4) De griffier, Esther Conti De voorzitter, Pierre VANDERNOOT _______ Nota's (1) Voetnoot 1 van het aangehaalde advies: Er wordt aldus verwezen naar de wet van 23 mei 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/05/2000 pub. 30/05/2000 numac 2000021259 bron diensten van de eerste minister Wet tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten type wet prom. 23/05/2000 pub. 20/02/2012 numac 2012200993 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Duitse vertaling sluiten `tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten'. (2) Voetnoot 2 van het aangehaalde advies: Zie in die zin ook advies 63.565/2, gegeven op 29 mei 2018 over een ontwerp dat heeft geleid tot het koninklijk besluit van 12 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012633 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde sluiten `tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/08/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011024251 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde sluiten betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/63565.pdf). (3) Advies 66.027/2 van 25 april 2019 over een ontwerp dat heeft geleid tot het koninklijk besluit van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012567 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde sluiten `tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/08/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011024251 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde sluiten betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen /66.027.pdf). (4) Zie in die zin inzonderheid advies 61.731/2/V, op 2 augustus 2017 gegeven over een ontwerp dat geleid heeft tot het koninklijk besluit van 5 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/09/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017013016 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde sluiten `tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/08/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011024251 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde sluiten betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde' (http://www.raadvst consetat.be/dbx/ adviezen/61731.pdf) ; advies 63.565/2, op 29 mei 2018 gegeven over een ontwerp dat geleid heeft tot het koninklijk besluit 12 juni 2018 `tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/08/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011024251 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde sluiten betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde' (http://www.raadvst consetat.be/dbx/adviezen/63565.pdf) ; advies 66.027/2, op 25 april 2019 gegeven over een ontwerp dat geleid heeft tot het koninklijk besluit van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012567 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde sluiten `tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/08/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011024251 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde sluiten betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde' (http://www.raadvst consetat.be/dbx/avis/66.027.pdf).

Formeel advies 2021-02 van de Planningscommissie Medisch aanbod Overeenkomstig artikel 92 van de gecoördineerde wet betreffende de gezondheidszorgberoepen (voorheen artikel 35novies, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheids-zorgberoepen en het koninklijk besluit van 2 juli 1996 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de Planningscommissie - medisch aanbod;

Overeenkomstig artikel 10, § 1 van het koninklijk besluit van 2 juli 1996 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de Planningscommissie - medisch aanbod;

Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 92, § 1, 1°, vervangen bij de wet van 22 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 sluiten;

Na geldige beraadslaging brengt de Planningscommissie - medisch aanbod het volgende advies uit: De planning van het aanbod van de tandheelkunde, tot wijziging van het KB van 25 april 2007. Advies betreffende de contingentering van de tandartsen: federaal quota voor het jaar 2026.

Aantal bladzijden (inclusief dit blad): 3 Dit advies werd aanvaard met de volgende quorums: Aanwezige stemgerechtigde leden: Stemmen voor: 6 Stemmen tegen: 2 Onthouding: 2 Plaats en datum van de vergadering: Brussel, 2 februari 2021 Brigitte Velkeniers Voorzitter Aurélia Somer Secretaris De planning van het aanbod van de tandheelkunde, tot wijziging van het KB van 25 april 2007.

Quota Tandartsen 2026 De Planningscommissie adviseert volgende quota wat betreft het aantal kandidaten dat jaarlijks toegang krijgt tot de opleiding voor een titel van algemeen tandarts of tandarts-specialist (art. 4 van het betreffende besluit).

Voor België, Voor het jaar 2026: 232 Toelichting en methode Het formeel advies 2017-05 werd gebaseerd op werkzaamheden die hebben geleid tot het voorstel om de quota voor tandartsen te bepalen voor een periode van zes jaar, d.w.z. voor de jaren 2022 tot en met 2027.

Sindsdien heeft de Planningscommissie een deel van zijn activiteiten met het oog op een bijwerking van deze projecties afgerond. - het PlanKad Tandartsen 2004-2016, een beschrijving van de situatie op de arbeidsmarkt, en - de basisscenario's Tandartsen 2016-2041, die de workforce tandartsen projecteren onder ongewijzigde omstandigheden en constant beleid De laatste stap in de werkcyclus van de Planningscommissie, is de ontwikkeling van alternatieve scenario's die de uitdagingen waarmee de tandheelkundige sector geconfronteerd wordt, zullen integreren, evenals de aanpassing van de toekomstige zorgbehoeften van de Belgische bevolking. De publicatie van deze scenario's is voorzien voor het eerste semester van 2021.

De leden van de Planningscommissie beschikken dus momenteel (nog) niet over nieuw objectief cijfermateriaal dat hen toelaat de in het advies 2017-05 vastgelegde Tandartsenquota te herzien, een advies dat voorstelde om de tandartsenquota voor een periode van 6 jaar vast te leggen, voor de periode 2022 tot 2027.

De Commissie adviseert dus het voorgestelde, globale cijfer uit het advies 2017-05 te hernemen, met name dat in 2026 232 tandartsen de toegang krijgen tot een opleiding die leidt tot één van de beroepstitels in kwestie.

Dit globale quotum werd vastgelegd op basis van de alternatieve scenario's m.b.t. de evolutie van de manpower aan tandartsen, gepubliceerd in 2017.

Hoewel de federale Staat voortaan enkel bevoegd is voor het globale quotum, met het oog op transparantie en uitwisseling van informatie, herneemt de Planningscommissie in zijn advies betreffende de federale quota's 2025-2027 voor de tandartsen, de berekeningsmethode die is gebaseerd op de som van de verschillende bijzondere beroepstitels van de tandartsen binnen het totale quotum. De Commissie heeft gegevens per bijzondere beroepstitel verzameld en biedt deze relevante informatie aan de gemeenschappen aan die bevoegd zijn voor de bepaling van de sub-quota. De verdeling van de quota over de drie bijzondere beroepstitels zal één van de aandachtspunten zijn bij de ontwikkeling van de alternatieve scenario's.

QUOTA

2025-2027

QUOTA

2025-2027

Belgique

232

België

232

Communauté flamande

136

Vlaamse gemeenschap

136

Dentistes généralistes

120

Algemeen tandarts

120

Dentistes-spécialistes en parodontologie

5

Tandarts-specialist in de parodontologie

5

Dentistes-spécialistes en orthodontie

11

Tandarts-specialist in de orthodontie

11

Communauté française

96

Franse gemeenschap

96

Dentistes généralistes

84

Algemeen tandarts

84

Dentistes-spécialistes en parodontologie

5

Tandarts-specialist in de parodontologie

5

Dentistes-spécialistes en orthodontie

7

Tandarts-specialist in de orthodontie

7


18 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/08/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011024251 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde sluiten betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 92, § 1, 1°, vervangen bij de wet van 22 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/08/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011024251 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde sluiten betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde;

Gelet op het advies 2021-02 van de Planningscommissie - Medisch aanbod, gegeven op 2 februari 2021;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 31 mei 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting, gegeven op 2 juni 2021;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de studenten en de universiteiten zo snel mogelijk op de hoogte moeten zijn van de quota;

Dat dit de rechtszekerheid ten goede komt van zowel de studenten als van de universiteiten gelet op hun deelname aan het toelatingsexamen en de organisatie ervan voor de start van volgend academiejaar;

Dat het bovendien nodig is om de globale quota vast te stellen opdat de gemeenschappen hun respectieve subquota kunnen bepalen;

Dat bijgevolg onderhavig besluit zo snel mogelijk moet worden gepubliceerd;

Gelet op advies 69.533/2 van de Raad van State, gegeven op 11 juni 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat dit besluit overeenkomstig artikel 92, § 1/1, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, wordt genomen met inachtneming van de verdeelsleutel zoals vastgesteld door het Rekenhof;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 19 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/08/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011024251 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde sluiten betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde, wordt een artikel 4/4 ingevoegd, luidende : "

Art. 4/4.Het totaal aantal kandidaat-tandartsen dat jaarlijks toegang heeft tot de opleiding leidend tot een titel die het voorwerp uitmaakt van de erkenning bedoeld in artikel 86 van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, is voor het jaar 2026 vastgelegd op: 1° voor de universiteiten die onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap vallen, maximum 138; 2° voor de universiteiten die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap vallen, maximum 94.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 juli 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

^