Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 januari 2022

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 juli 2021, is mevr. Van den Broeck E., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, gemachtigd om haar ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebbe Deze machtiging kan worden hernieuwd. Bij koninklijke besluiten van 29 augustus 2021 en 7 se(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2022030104
pub.
20/01/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 juli 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021032028 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de nationale raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021021635 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021042088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en van de sectorale technische nota type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021203710 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid sluiten, is mevr. Van den Broeck E., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, gemachtigd om haar ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar dewelke in werking treedt op 1 februari 2022.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijke besluiten van 29 augustus 2021 en 7 september 2021, zijn de aanwijzingen tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van: - 9 januari 2022: ? de heer d'Oultremont A., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Namen; ? mevr. Vandendaele A., substituut-arbeidsuaditeur bij het arbeidsauditoraat Waals-Brabant. - 10 januari 2022: ? de heer Schotsaert A., substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen; ? de heer Gérard P., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2022, dat in werking treedt op 21 januari 2022 's avonds, is mevr. Vanhout M., rechter in de politierechtbank Limburg, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Er is, op haar uitdrukkelijk verzoek, een einde gesteld aan het behoud van de hoedanigheid van magistraat.

Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/10/2021 pub. 05/11/2021 numac 2021033682 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 14/10/2021 pub. 27/10/2021 numac 2021033589 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende aanduiding van een Regeringscommissaris bij de Koninklijke Muntschouwburg sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2022 's avonds, is aan mevr. Keirsebelik A. ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluiten van 14 oktober 2021, zijn de aanwijzingen tot de functie van advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 18 januari 2022 van: - de heer Bergen C. ; - mevr. De Boever E.; - de heer Van Den Berge Y., substituten-procureur-generaal bij dit hof.

Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/10/2021 pub. 05/11/2021 numac 2021033682 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 14/10/2021 pub. 27/10/2021 numac 2021033589 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende aanduiding van een Regeringscommissaris bij de Koninklijke Muntschouwburg sluiten, is de benoeming van mevr.

Vandamme E. tot de functie van werkend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 23 januari 2022.

Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/10/2021 pub. 29/11/2021 numac 2021204614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 27/10/2021 pub. 06/12/2021 numac 2021204707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de verlenging van een aantal bepalingen van het akkoord van sociale vrede 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 27/10/2021 pub. 06/12/2021 numac 2021204706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 27/10/2021 pub. 06/12/2021 numac 2021204709 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 27/10/2021 pub. 29/11/2021 numac 2021033187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43/15 van 15 juli 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen, gewijzigd en aangevuld door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 43bis van 16 mei 1989, nr. 43ter van 19 december 1989, nr. 43quater van 26 maart 1991, nr. 43quinquies van 13 juli 1993, nr. 43sexies van 5 oktober 1993, nr. 43septies van 2 juli 1996, nr. 43octies van 23 november 1998, nr. 43nonies van 30 maart 2007, nr. 43decies van 20 december 2007, nr. 43undecies van 10 oktober 2008, nr. 43duodecies van 28 maart 2013, nr. 43terdecies van 28 maart 2013 en nr. 43quater decies van 26 mei 2015 type koninklijk besluit prom. 27/10/2021 pub. 20/12/2021 numac 2021204607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor een internationaal paspoort voor chauffeurs die naar het Verenigd Koninkrijk rijden type koninklijk besluit prom. 27/10/2021 pub. 18/11/2021 numac 2021043100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenningsmodaliteiten van een subsidie voor gemeenten in het kader van de Task Force Kwetsbare Groepen met als doel het ondersteunen van de gemeenten in de strijd tegen intrafamiliaal geweld sluiten is de heer Senaeve P., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld op datum van 31 december 2021 `s avonds.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 7 november 2021, - dat in werking treedt op 31 januari 2022 's avonds, is aan mevr.

Oswald G. ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Aarlen.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is de benoeming van mevr. Van Petegem L. tot het ambt van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, hernieuwd door een termijn van vier jaar, met ingang van 21 januari 2022.

Bij koninklijke besluiten van 5 december 2021, - dat uitwerking heeft met ingang van 30 september 2021 's avonds, is aan de heer Bogaert T., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel. - dat uitwerking heeft met ingang van 19 september 2021 's avonds, is aan mevr. Demuynck E., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel. - is aan de heer Vandaele Ph., ondervoorzitter en rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, opdracht gegeven bij de gemeenschappelijke steundienst bij het College van de hoven en rechtbanken, als IT coördinator, met ingang van 1 december 2021.

Bij koninklijke besluiten van 15 december 2021, - is de heer Bosmans M., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld op datum van 31 januari 2022 's avonds.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - zijn de aanwijzingen tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 januari 2022 van: ? mevr. Camerlynck I.; ? mevr. Colpin E., ? mevr. Deschoemaeker G., ? mevr. Dockx A., ? mevr. Moke I., ? mevr. Suykerbuyk M., ? mevr. Wynants A., rechters in deze rechtbank. - is de benoeming van de heer Gijselinck L. tot de functie van werkend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 2 september 2021. - is de aanwijzing van mevr. Smeets K., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar, met ingang van 1 februari 2022.

Bij koninklijke besluiten van 16 december 2021, - is de benoeming van mevr. Alexandre V. tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken gespecialiseerd in penitentiaire zaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 21 januari 2022. - is de benoeming van mevr. Bergmans V. tot de functie van plaatsvervangend assessor in interneringszaken gespecialiseerd in klinische psychologie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, wordt hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 12 januari 2022.

Bij koninklijke besluiten van 17 december 2021, - dat uitwerking heeft sedert 31 december 2021 's avonds, is aan mevr.

Crochelet N., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de ondernemingsrechtbank Waals-Brabant.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - dat heden in werking treedt, is aan de heer Coulier P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Gent.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - dat heden in werking treedt, is aan de heer Veranneman F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Gent.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - dat heden in werking treedt, is aan de heer Carron J., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Gent. - zijn de aanwijzingen tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 januari 2022 van: ? mevr. Boven L., ? mevr. Goossen M., ? mevr. Laureyssens A., ? de heer Smeyers H., ? mevr. Van den Brande G.; ? mevr. Vermeulen E., rechters in deze rechtbank.

Bij koninklijke besluiten van 21 december 2021, - is aan de heer Deureum Ch., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel. - is aan de heer Contor P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Luik, afdeling Dinant.

Bij koninklijke besluiten van 23 december 2021, - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is mevr.

Geudens L., licentiaat in de criminologie, attaché managementondersteuning in de penitentiaire inrichting Merksplas, plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialisseerd in sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen en plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialisseerd in sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, benoemd tot werkend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel voor een termijn van één jaar. - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Vancoppenolle Ch., licentiaat in de criminologische wetenschappen, sociaal penitentiair deskundige in de penitentiaire inrichting te Vorst, plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, benoemd tot werkend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel voor een termijn van één jaar. - is de aanwijzing van mevr. Seminara A., substituut-procureur des Konings bij het parket Namen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 14 december 2021.

Bij koninklijke besluiten van 27 december 2021, - is de heer Claes A., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen.

Hij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg. - is mevr. Winters D., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. - Is mevr. Peeters L., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven. - zijn benoemd tot rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel: ? mevr. Dejaiffe A., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, ? mevr. Teuwen J., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, Zij zijn, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant. - is mevr. Verjans E., gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel. - is mevr. De Landsheer E., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen. - is mevr. Collienne F., substituut-procureur des Konings bij het parket Luik, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg Namen en Luxemburg. - is de heer Jadin R., substituut-procureur des Konings bij het parket Namen, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Namen.

Hij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg Luik en Luxemburg. - zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen: ? mevr. Dorigato C., jurist ? mevr. Roger A., licentiaat in de rechten, advocaat, - is mevr. Geers I., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot rechter in de ondernemingsrechtbank te Gent. - is de heer Viggria A., licentiaat in de rechten, benoemd tot rechter in de ondernemingsrechtbank Henegouwen.

Bij ministerieel besluit van 3 december 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/12/2021 pub. 16/12/2021 numac 2021205783 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2021 sluiten, dat in werking treedt op 1 december 2021, is de heer Op de Beeck B., Conservator bij de Koninklijke Bibliotheek van België, benoemd tot lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding in de hoedanigheid van lid van de Koninklijke Bibliotheek van België, voor een nieuwe termijn van vier jaar.

Bij ministerieel besluit van 14 december 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/12/2021 pub. 03/01/2022 numac 2021022811 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité voor advies inzake biociden, opgericht krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 9 december 2021 tot oprichting van een Comité voor advies inzake biociden, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden type ministerieel besluit prom. 14/12/2021 pub. 21/12/2021 numac 2021034467 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 september 2021 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Justitie en Handhaving" sluiten, is de delegatie van de heer Caliman Ch., substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, naar de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om toegevoegd te worden aan de ambassade van België te Rabat en er de opdracht te vervullen van verbindingsmagistraat, verlengd voor een periode van twee jaar met ingang van 1 december 2021.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State http://www.raadvst-consetat.be/).

^