Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 maart 2022

Notariaat Bij koninklijk besluit van 28 januari 2021, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger en uiterlijk op 26 juni 2022, is aan mevr. Hébette M., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 9(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2022040470
pub.
04/03/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 28 januari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/01/2021 pub. 01/02/2021 numac 2021040211 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst beschermde residentiële afnemers bedoeld in artikel 15/10, § 2/2, eerste lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen en in artikel 20, § 2/1, eerste lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan type koninklijk besluit prom. 28/01/2021 pub. 29/01/2021 numac 2021040246 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2021 sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger en uiterlijk op 26 juni 2022, is aan mevr. Hébette M., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Houffalize.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/03/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021040630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 09/03/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021040666 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2013 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel zonder het gebruik van rijpaden en op het veiligheidspersoneel dat handelingen uitvoert met betrekking tot de bediening van een installatie of van een private spooraansluiting type koninklijk besluit prom. 09/03/2021 pub. 06/04/2021 numac 2021200196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de financiering van demografieplannen binnen de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences type koninklijk besluit prom. 09/03/2021 pub. 29/04/2021 numac 2021040627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het geldelijk statuut van het personeel AAJ/SASPE type koninklijk besluit prom. 09/03/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021040631 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1987 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 09/03/2021 pub. 06/04/2021 numac 2021200253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de preventie en aanpak van discriminerend en grensoverschrijdend gedrag en ter bevordering van evenredige arbeidsdeelname type koninklijk besluit prom. 09/03/2021 pub. 23/03/2021 numac 2021020612 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende het verplicht aanbrengen van een waarschuwing op plastic mondschermen betreffende hun gebruik op plaatsen waar het dragen van een mondmasker verplicht is om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en het uit de handel nemen van plastic mondschermen die deze waarschuwing niet dragen sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Malengreaux J.-L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Colfontaine.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021021635 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 04/11/2021 numac 2021204976 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021032028 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de nationale raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021042088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en van de sectorale technische nota type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021203179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs aan de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021042513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de harmonisering van de loonschalen en de concordantie van de functies van toepassing op de beschutte werkplaatsen van de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/08/2021 numac 2021032042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsmaatregelen en de minimale technische normen voor de informaticasystemen van de politie die het geavanceerde elektronisch zegel produceren, en de vermeldingen die in het geavanceerde elektronisch zegel en de gekwalificeerde elektronische handtekening voorkomen sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr. Celis Ch., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Brasschaat.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 17 februari 2022, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden: - is de heer Liessens L., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Brasschaat. - is de heer Urbin-Choffray L., master in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Esneux, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Luik.

De standplaats is gevestigd te Esneux. - is de heer Dogné Fr., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Houffalize, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Luxemburg.

De standplaats is gevestigd te Houffalize - is de heer Detandt F., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen.

De standplaats is gevestigd te Colfontaine.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^