Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 mei 2020

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 april 2020, - dat uitwerking heeft sedert 31 augustus 2018 's avonds, is aan de heer Brandhof G.ontslag verleend, uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de aanwijzing van de heer Ve(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020041362
pub.
22/05/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 april 2020, - dat uitwerking heeft sedert 31 augustus 2018 's avonds, is aan de heer Brandhof G.ontslag verleend, uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Landen-Zoutleeuw.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de aanwijzing van de heer Vereecke V., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 juni 2020; - is de aanwijzing van mevr. Colin B., substituut-procureur des Konings bij het parket Brussel, tot het ambt van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 13 juni 2020.

Bij koninklijke besluiten van 23 april 2020, - is de heer Vandenberghe F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen; - is de heer Crevits C., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Gent; - is mevr. Drisket M.-P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Luik; - is de heer Dewulf V., afdelingsvoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Namen, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Bergen; - is de heer Michel M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Bergen; - is mevr. Mosselmans N., rechter in de ondernemingsrechtbank Waals-Brabant, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Bergen.

Bij koninklijk besluit van 23 april 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 05/05/2020 numac 2020020561 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de Wapenwet, strekkende tot omzetting van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 12/08/2020 numac 2020042503 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van sommige personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie naar de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020030731 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020201331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de definitie van de risicogroepen en het vastleggen van de bijdragen voor hen voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2019015279 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020202000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020041301 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 3.750 euro aan de VZW « Formation Education Culture » betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE » sluiten, is mevr. Rooms D., raadsheer in het hof van beroep te Gent, aangewezen tot de functie van familie- en jeugdrechter in hoger beroep in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 juni 2020.

Bij koninklijke besluiten van 24 april 2020, - is aan de heer Famerée Ch., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdeling Charleroi.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - dat uitwerking heeft op 30 april 2020 's avonds, is aan de heer Dohet E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Andenne.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de aanwijzing van mevr. Kerzmann L., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot het mandaat van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 juni 2020.

Bij koninklijke besluiten van 30 april 2020, - is mevr. Borlée M.-N., rechter in de arbeidsrechtbank Henegouwen, benoemd tot raadsheer in het arbeidshof te Luik; - dat in werking treedt op 26 mei 2020, is mevr. Van den Bossche G., rechter in de Nederlandstalige rechtbank te Brussel en voorzitter van deze rechtbank, opnieuw benoemd tot rechter in de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel.

Zij neemt in deze hoedanigheid rang in op datum van 27 maart 1997. - is de aanwijzing van de heer Michel B., substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 24 mei 2020.

Bij koninklijk besluit van 7 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020202247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 07/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020021016 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter implementatie van de privaatrechtelijke aangelegenheden van het Belgisch Scheepvaartwetboek type koninklijk besluit prom. 07/05/2020 pub. 19/05/2020 numac 2020020898 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een vertegenwoordiger bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme type koninklijk besluit prom. 07/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020041352 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven sluiten is aan mevr. Vermeersch Ch. eervol ontslag verleend uit haar ambt van rechter in ondernemingszaken in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel;

Bij koninklijke besluiten van 8 mei 2020, - is mevr. Loosen F., substituut-procureur des Konings bij het parket Charleroi, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Waals-Brabant.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel. - is mevr. Masson S., eerste substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij het parket Luik, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^