Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 april 2020
gepubliceerd op 05 mei 2020

Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de Wapenwet, strekkende tot omzetting van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020020561
pub.
05/05/2020
prom.
23/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/23/2020020561/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de Wapenwet, strekkende tot omzetting van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat wij de eer hebben aan uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, heeft als voornaamste doel de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens, zoals gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 die in een omzetting in nationaal recht voorzag tegen uiterlijk 14 september 2018, terwijl het voorliggende besluit pas kon worden voorgelegd aan het advies van de Raad van State na de inwerkingtreding van de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek sluiten houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek, daar die wet in een noodzakelijke rechtsgrond voorzag;

Artikel 1 stelt dat het KB strekt tot de gedeeltelijke omzetting van de Europese Richtlijn EU 2017/853 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens.

De artikelen 2 en 3 voorzien erin dat de verzending van het ingevulde deel B van het model 4 (wapenvergunning) en van het model 9 (bewijs van inschrijving voor jacht- en sportwapens) op elektronische wijze kan gebeuren. Dit vergemakkelijkt en versnelt de registratie ervan in de beheerssystemen. Om veiligheidsredenen dient het originele exemplaar gedurende vijf jaar te worden bewaard door de opsteller.

Gelet op het advies van de Raad van State 66.860/4 en overeenkomstig artikel 4, § 4 van de richtlijn 2017/853 wordt in deze artikelen aan de personen erkend in de zin van artikel 5 van de wapenwet de verplichting opgelegd om daartoe over een elektronische verbinding te beschikken Artikel 4 geeft uitvoering aan de specifieke regeling voor de uitlening van vuurwapens tussen jagers, ingevoegd bij de wet van 7 januari 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/2018 pub. 12/01/2018 numac 2017014377 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek type wet prom. 07/01/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek. - Duitse vertaling sluiten en gewijzigd bij de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek sluiten. Dit besluit regelt hoe de aangifte van dergelijke uitlening dient te gebeuren.

De Europese Richtlijn 2017/853, omgezet in artikel 3, § 2, 3° van de Wapenwet, stelt dat voortaan geneutraliseerde vuurwapens aangifteplichtig zijn. Artikel 5 bepaalt op welke wijze deze aangifteplicht wordt georganiseerd. Dit artikel moet niet in Ministerraad worden overlegd; het wordt echter voor de coherentie toch in hetzelfde besluit opgenomen. Er wordt geopteerd voor een aangifte van elke overdracht, vererving en invoer, gelinkt aan een registratie in het centraal wapenregister, zodat deze wapens kunnen worden getraceerd.

De informatie-uitwisseling van overdrachten tussen lidstaten gebeurt via de gedelegeerde Verordening 2019/686 van 16 januari 2019 tot vaststelling van de gedetailleerde regelingen overeenkomstig Richtlijn 91/477/EEG van de Raad voor de systematische elektronische uitwisseling van informatie met betrekking tot de overbrenging van vuurwapens binnen de Unie.

Artikel 5 dient samen te worden gelezen met artikel 4 en voorziet erin dat ingevoerde geneutraliseerde vuurwapens een uniek nummer in het wapenregister moeten krijgen, met het oog op hun traceerbaarheid.

Artikel 7 voegt twee bijlages in, namelijk een aangiftebewijs van uitlening (model 9bis) en een aangiftebewijs voor geneutraliseerde vuurwapens (model 9ter).

Richtlijn 2017/853 voorziet in een uniforme geldigheidsduur van vijf jaar voor alle Europese Vuurwapenpassen, derhalve wordt in artikel 9 voorzien in de schrapping van de uitzondering voor lange eenschotswapens met gladde loop.

Artikel 9 voert de verplichting in voor wapenhandelaren om verdachte transacties te melden bij de bevoegde autoriteiten en voorziet ook in de mogelijkheid dergelijke transacties te weigeren.

Teneinde de nodige technische aanpassingen en praktische schikkingen mogelijk te maken die ingevolge voorliggend besluit nodig zijn, wordt in artikel 10 voorzien in een inwerkingtreding één maand na de bekendmaking van het besluit.

Het besluit werd aangepast naar aanleiding van de volgende adviezen: - advies nr. 66.571/1 van de Raad van State, gegeven op 17 september 2019; - advies nr.169/2019 van de Gegevensbeschermingsautoriteit van 8 november 2019; - het advies van 14 november 2019 van het Controleorgaan op politionele informatie; - Het advies nr. 66/860/4 van de Raad van State, gegeven op 22 januari 2020;

In uitvoering van het laatste advies van de Raad van State werden de artikelen met betrekking tot gegevensbescherming opgeheven en zullen verder het voorwerp uitmaken van een wetswijziging.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Justitie, K. GEENS

23 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de Wapenwet, strekkende tot omzetting van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens sluiten houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, artikel 3, paragraaf 2, 3°, gewijzigd door de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek sluiten, artikel 12/1, tweede lid, gewijzigd door de wet van 7 januari 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/2018 pub. 12/01/2018 numac 2017014377 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek type wet prom. 07/01/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek. - Duitse vertaling sluiten en de wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek sluiten, en artikel 35, 2°, 4°, 6° en 7°, gewijzigd door de wet van 7 januari 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/2018 pub. 12/01/2018 numac 2017014377 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek type wet prom. 07/01/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek. - Duitse vertaling sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wapenwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1994 betreffende de Europese Vuurwapenpassen;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011009387 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar sluiten tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar;

Gelet op het advies van de Adviesraad voor wapens, gegeven op 20 mei 2019;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 20 augustus 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 29 augustus 2019;

Gelet op advies 66.571/4 van de Raad van State, gegeven op 17 september 2019 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 en het advies 66.860/4 gegeven op 22 januari 2020 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies nr.169/2019 van 8 november 2019 van de Gegevenbeschermingsautoriteit;

Gelet op het advies van 14 november 2019 van het Controleorgaan op de politionele informatie;

Gezien de impactanalyse van de regelgeving van 12 augustus 2019, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2017/853(EU) van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de Wapenwet

Art. 2.Artikel 11 van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de Wapenwet wordt aangevuld met een vijfde lid luidende : "De verzending van het deel B kan onder elektronische vorm gebeuren.

In dat geval wordt het origineel bewaard door de verzender en dit voor een periode van vijf jaar.

Ingeval de verzending door een persoon erkend in de zin van artikel 5 wapenwet gebeurd, dient deze daartoe over een elektronische verbinding te beschikken".

Art. 3.In artikel 25 van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 29 december 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt aangevuld als volgt: "De overdrager kan het bericht van overdracht onder elektronische vorm verzenden.In dat geval bewaart hij het originele model 9 voor een periode van vijf jaar.

Ingeval de verzending door een persoon erkend in de zin van artikel 5 wapenwet gebeurt, dient deze daartoe over een elektronische verbinding te beschikken"; 2° paragraaf 2 wordt aangevuld als volgt: "De overdrager kan het bericht van overdracht onder elektronische vorm verzenden.In dat geval bewaart hij het originele model 9 voor een periode van vijf jaar.

Ingeval de verzending door een persoon erkend in de zin van artikel 5 wapenwet gebeurt, dient deze daartoe over een elektronische verbinding te beschikken"

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt artikel 25bis, ingevoegd bij koninklijk besluit van 26 februari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/02/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018011030 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, betreffende de uitlening, de neutralisering en de vernietiging van vuurwapens en tot bepaling van de procedure bedoeld in artikel 45/1 van de wapenwet sluiten, vervangen als volgt: "

Art. 25/1.Indien de uitlening van vuurwapens bedoeld in artikel 12/1, tweede lid van de wet een duurtijd heeft van langer dan een week, doet de uitlener daarvan vanaf het begin van de uitlening aangifte bij de lokale politie bevoegd voor de verblijfplaats van de ontlener of indien deze laatste geen verblijfplaats in België heeft, bij de lokale politie bevoegd voor de verblijfplaats van de uitlener.

De lokale politie registreert de uitlening in het centraal wapenregister. De aangifte geschiedt met een bericht van uitlening, opgemaakt door de uitlener overeenkomstig het model nr. 9bis in bijlage. De uitlener bewaart een afschrift van dat bericht. De teruggave van het wapen aan de uitlener wordt hierop aangeduid en wordt door de uitlener meegedeeld aan de lokale politie bevoegd voor zijn verblijfplaats, die de teruggave registreert in het centraal wapenregister.

Indien de uitlener geen verblijfplaats in België heeft, wordt het bericht van uitlening opgemaakt door de ontlener en door hem toegezonden aan de lokale politie bevoegd voor zijn verblijfplaats, die de uitlening registreert in het centraal wapenregister. De ontlener bewaart een afschrift van dat bericht. De teruggave van het wapen aan de uitlener wordt hierop aangeduid en wordt door de ontlener meegedeeld aan de lokale politie bevoegd voor zijn verblijfplaats, die de teruggave registreert in het centraal wapenregister.

De verzending van het bericht van uitlening kan onder elektronische vorm gebeuren. In dat geval wordt het origineel bewaard door de verzender en dit voor een periode van vijf jaar.".

Art. 5.In hetzelfde besluit wordt een artikel 25/2 ingevoegd, luidende: "

Art. 25/2.§ 1. Dit artikel regelt de aangifteplicht van vuurwapens die definitief voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt zoals bedoeld in artikel 2, paragrafen 1 en 2, van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt. Voor de toepassing van dit artikel worden deze wapens `geneutraliseerde vuurwapens' genoemd. § 2. De overdracht van geneutraliseerde vuurwapens kan slechts geschieden na overlegging van de identiteitskaart of reispas van de verkrijger.

Een bericht van aangifte en een afschrift ervan, opgemaakt overeenkomstig het model nr. 9ter in bijlage bij dit besluit, en een afschrift van het certificaat van onbruikbaarmaking worden door de overdrager binnen acht dagen na de overdracht toegezonden aan de gouverneur van de verblijfplaats van de verkrijger, of indien deze laatste geen verblijfplaats in België heeft, aan de gouverneur van de verblijfplaats van de overdrager. De overdrager bewaart een afschrift van dat bericht. Het andere afschrift wordt, voorzien van het registratienummer, door de gouverneur toegezonden aan de verkrijger.

Indien de overdrager geen verblijfplaats in België heeft, worden het bericht van aangifte en een afschrift ervan en een afschrift van het certificaat van onbruikbaarmaking door de verkrijger binnen acht dagen na de overdracht toegezonden aan de gouverneur van zijn verblijfplaats. De verkrijger bewaart een afschrift van dat bericht.

Het andere afschrift wordt, voorzien van het registratienummer, door de gouverneur toegezonden aan de verkrijger. § 3. Wanneer de proefbank voor vuurwapens is overgegaan tot onbruikbaarmaking van een vuurwapen, wordt het bericht van aangifte en een afschrift ervan door de proefbank toegezonden aan de gouverneur van de verblijfplaats van de betrokkene. Deze laatste ontvangt een afschrift van dat bericht. Het andere afschrift wordt, voorzien van het registratienummer, door de gouverneur aan hem toegezonden. § 4. De erfgenaam die een geneutraliseerd vuurwapen in zijn vermogen heeft ontvangen, stuurt binnen de drie maanden nadat hij het wapen in bezit heeft gekregen een bericht van aangifte en een afschrift ervan, opgemaakt overeenkomstig het model nr. 9ter in bijlage bij dit besluit, aan de gouverneur van zijn verblijfplaats. De erfgenaam bewaart een afschrift van dat bericht. Het andere afschrift wordt, voorzien van het registratienummer, door de gouverneur toegezonden aan de erfgenaam. § 5. Met het oog op de opspoorbaarheid van de geneutraliseerde vuurwapens, brengt de gouverneur in voorkomend geval een uniek nationaal identiteitsnummer voor het wapen in het Centraal Wapenregister in. § 6. De invoerder van een geneutraliseerd vuurwapen vraagt binnen 8 dagen na de invoer aan de proefbank de registratie ervan in het Centraal Wapenregister door middel van een uniek nationaal identiteitsnummer. Een bericht van aangifte en een afschrift ervan worden door de proefbank toegezonden aan de gouverneur van de verblijfplaats van de invoerder. Deze laatste ontvangt een afschrift van dat bericht. Het andere afschrift wordt, voorzien van het registratienummer, door de gouverneur aan de invoerder toegezonden. § 7. Elkeen die in het bezit was van geneutraliseerde wapens verworven voor 14 september 2018, stuurt uiterlijk op 14 maart 2021 een bericht van aangifte en een afschrift ervan, opgemaakt overeenkomstig het model nr. 9ter in bijlage bij dit besluit, aan de gouverneur van zijn verblijfplaats. Hij bewaart een afschrift van dat bericht. Het andere afschrift wordt, voorzien van het registratienummer, door de gouverneur aan hem toegezonden. § 8. De verzending van het bericht van aangifte aan de gouverneur kan onder elektronische vorm gebeuren. In dat geval wordt het origineel bewaard door de verzender en dit voor een periode van vijf jaar."

Art. 6.In artikel 29/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 10 oktober 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010009802 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de Wapenwet en het koninklijk besluit van 8 augustus 1994 betreffende de Europese vuurwapenpassen sluiten, worden in het eerste lid, laatste zin, na de woorden "de vrij verkrijgbare vuurwapens" de woorden ", onverminderd artikel 25/2, paragraaf 6" ingevoegd.

Art. 7.In hetzelfde besluit wordt de bijlage "model nr. 9bis", ingevoegd bij koninklijk besluit van 26 februari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/02/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018011030 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, betreffende de uitlening, de neutralisering en de vernietiging van vuurwapens en tot bepaling van de procedure bedoeld in artikel 45/1 van de wapenwet sluiten, vervangen door de eerste bijlage bij voorliggend besluit, en wordt de tweede bijlage bij voorliggend besluit ingevoegd als een nieuwe bijlage "model nr. 9ter". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 8 augustus 1994 betreffende de Europese Vuurwapenpassen

Art. 8.In artikel 5 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1994 betreffende de Europese Vuurwapenpassen wordt de zin "Passen die alleen betrekking hebben op lange eenschotswapens met gladde loop, zijn ten hoogste tien jaar geldig." opgeheven. HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 11 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011009387 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar sluiten tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar

Art. 9.Aan artikel 10 van het koninklijk besluit van 11 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011009387 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar sluiten tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar wordt een nieuw tweede lid toegevoegd, luidende: "Wapenhandelaren kunnen weigeren om transacties met het oog op de verwerving van wapens, laders, essentiële onderdelen of volledige patronen of onderdelen van munitie af te ronden wanneer zij die redelijkerwijze verdacht vinden vanwege de aard of de schaal, en melden elke poging tot dergelijke transacties bij de lokale politie bevoegd voor hun plaats van vestiging." HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen

Art. 10.Artikel 10 van de wet van 7 januari 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/2018 pub. 12/01/2018 numac 2017014377 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek type wet prom. 07/01/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van de wet van 8 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens sluiten houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek en dit besluit treden in werking een maand na de bekendmaking van het voorliggende besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 11.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 april 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 23 april 2020 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, strekkende tot omzetting van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 23 april 2020 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, strekkende tot omzetting van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 23 april 2020 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, strekkende tot omzetting van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 23 april 2020 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, strekkende tot omzetting van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^