Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 mei 2020

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 05/05/2020 numac 2020055623 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Ohlendorf, Horst De heer Ohlendorf, Horst, geboren te Dresden Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 05/05/2020 numac 2020010369 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 2 van de wet van 29 maart 2018 tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 05/05/2020 numac 2020020561 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de Wapenwet, strekkende tot omzetting van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2020 numac 2020040951 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functies. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit **** 2992 van 10 maart 2020: Wordt majoor ****. **** op 21 december 2019, voor de duur van de opdracht, aangesteld in de graad van luitenant-kolonel, om de functie van **** **** majoor van het vliegwezen ****. **** op 1 januari 2020, voor de duur van de opdracht, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2020 numac 2020040959 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag van ambtswege Bij koninklijk besluit nr. 2993 van 10 maart 2020, wordt mijnheer Gontran Fradcourt, attaché, op 31 oktober 2019 's avonds ambtshalve uit zijn betrekking ontslagen wegens een tweede benoeming in vast dien type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2020 numac 2020041026 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 april 2020 is benoemd in de graad van griffier bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Limburg, mevr. Winters K., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Limburg; Dit beslu Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2020 numac 2020041032 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 maart 2020, wordt Mevr. Anne VANHEMELEN, bevorderd door overgang naar(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2020 numac 2020201491 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 april 2020, wordt aan mevrouw DEFEVER Nancy, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de Arbeidsrechtbank va Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/04/2020 pub. 05/05/2020 numac 2020041058 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 13bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken en artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 03 april 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken type ministerieel besluit prom. 23/04/2020 pub. 05/05/2020 numac 2020041064 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot verlenging van het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding

arrest

type arrest prom. -- pub. 05/05/2020 numac 2020201616 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 172/2019 van 7 november 2019 Rolnummer 7177 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 39, § 1, van de wet van 3 juli 1978 « betreffende de arbeidsovereenkomsten » en artikel 105, § 3, van de herstelwet v Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters T. M(...) type arrest prom. -- pub. 05/05/2020 numac 2020201873 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 48/2020 van 26 maart 2020 Rolnummer 7276 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 72, vijfde en zesde lid, van het Vlaamse decreet van 15 februari 2019 « betreffende de woonzorg », ingesteld door de vzw « Ge Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter A. Alen en de rechters-versl(...) type arrest prom. -- pub. 05/05/2020 numac 2020201875 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 50/2020 van 26 maart 2020 Rolnummer 7321 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 6, § § 1 en 2, van de gezamenlijke ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Gemeenschappelijke Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter A. Alen en de rechters-versl(...) type arrest prom. -- pub. 05/05/2020 numac 2020201874 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 49/2020 van 26 maart 2020 Rolnummer 7281 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 69 van het Vlaamse kaderdecreet van 22 maart 2019 « betreffende de bestuurlijke handhaving », ingesteld door de vzw « Genoot Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter A. Alen en de rechters-versl(...)

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 05/05/2020 numac 2020010352 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Administratief assistent B1 binnen de Dienst Human Resources bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Mobiliteit en externe mutatie. - Franse of Neder Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(...) type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 05/05/2020 numac 2020010353 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Attaché A1 binnen de Dienst Coördinatie en transversale ondersteuning bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Mobiliteit en externe mutatie. - Franse Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 05/05/2020 numac 2020010367 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N148 tussen kilometerpunt 5,842 en kilometerpunt 8,903 op het grondgebied van de gemeente Hemiksem

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2020 pub. 05/05/2020 numac 2020030818 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 oktober 2008 houdende aanstelling van de leden van het orgaan voor het waarnemen en begeleiden van het taalbadonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2020 pub. 05/05/2020 numac 2020041046 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 26 tot toekenning, op tijdelijke basis, van een aanvullende steun op het overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen in het kader van de crisis van het coronavirus COVID-19 en tot wijziging van verschillende wetgevingen en reglementeringen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/02/2020 pub. 05/05/2020 numac 2020041065 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leden van de raad van bestuur van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2020 pub. 05/05/2020 numac 2020041098 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in het beleidsveld energie omwille van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge COVID-19

document

type document prom. -- pub. 05/05/2020 numac 2020202081 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Adjunct-administrateur-generaal voor het Federaal agentschap voor beroepsrisico's - FEDRIS. - Selectienummer : ANG20704 Solliciteren kan tot en met 02/06/2020 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. type document prom. -- pub. 05/05/2020 numac 2020202082 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Administrateur-generaal voor de Beleidsexpertise en -ondersteuning voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG20705 Solliciteren kan tot en met 2/06/2020 via www.selor.be. De functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2020 numac 2020040978 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 maart 2020, wordt mevrouw Laurence HILSON benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse t Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/05/2020 numac 2020040998 bron hoge raad voor de justitie Werving van kandidaat-magistraten . - Tweede oproep tot de kandidaten - **** langs elektronische weg Bij toepassing van artikel 259bis-10 van het Gerechtelijk Wetboek, zullen de **** en (...) Het examen inzake **** is bedoeld om de voor de uitoefening van het ambt van ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 05/05/2020 numac 2020201492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging van mevrouw Nancy De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

document

type document prom. -- pub. 05/05/2020 numac 2020041011 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag. - Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps - wordt mevrouw JOSSE, Joëlle, eervol ontslag verleend uit haar mandaat van plaatsvervangend lid va(...) type document prom. -- pub. 05/05/2020 numac 2020202083 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Werftoezichters speciale technieken (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG19399 Deze selectie werd afgesloten op 18/03/2020. Er zijn 3 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 05/05/2020 numac 2020202087 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde: Assistenten voor verschillende hoven en rechtbanken binnen het arrondissement Brussel (m/v/x). - Selectienummer : BNG20034 De (...) Solliciteren kan tot 19/05/2020. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 05/05/2020 numac 2020202092 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: Griffiers bij de vredegerechten en de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (m/v/x). - Selectienummer : (...) De medewerkers worden door de personeelsdienst via het intranet van het Directoraat - generaal Rech(...) type document prom. -- pub. 05/05/2020 numac 2020202091 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: Griffiers kabinetssecretaris voor de ondernemingsrechtbank Gent (m/v/x). - Selectienummer : BNG20026 De medewerkers worden doo(...) Solliciteren kan tot 19/05/2020. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...)
^