Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 mei 2020

Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke eredienst. - Châtelineau . - Afschaffing van een plaats van kapelaan Bij koninklijk besluit van 23 april 2020 wordt de plaats van kapelaan ten laste van d(...) Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 12 maart 2020.

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020041190
pub.
12/05/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke eredienst. - Châtelineau (La Floche). - Afschaffing van een plaats van kapelaan Bij koninklijk besluit van 23 april 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2019015279 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 12/08/2020 numac 2020042503 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van sommige personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie naar de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 05/05/2020 numac 2020020561 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de Wapenwet, strekkende tot omzetting van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020030731 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041304 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van een financiële bijdrage door de Belgische federale overheid aan Natagora type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020202000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020201331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de definitie van de risicogroepen en het vastleggen van de bijdragen voor hen voor de periode 2019-2020 sluiten wordt de plaats van kapelaan ten laste van de Schatkist bij de kapelenij van het Kindje Jezus te Châtelineau (La Floche) afgeschat.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 12 maart 2020.

^