Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 april 2020
gepubliceerd op 07 mei 2020

Koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2020030731
pub.
07/05/2020
prom.
23/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/23/2020030731/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 APRIL 2020. - Koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid, artikel 21, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990, artikel 26, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en artikel 46, vervangen bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B sluiten betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuig en van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegend het ministerieel besluit van 13 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/03/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020030303 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken sluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, opgeheven bij het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;

Overwegend de wet van 27 maart 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (1) type wet prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (1) sluiten die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19;

Overwegende het feit dat het coronavirus COVID-19 een pandemie veroorzaakt en dat de bevoegde overheden in België een strikte afzondering hebben opgelegd;

Overwegend dat deze afzondering heeft geleid tot de sluiting van alle centra voor rij- en herstelexamens en voor medische en psychologische rijgeschiktheids- en herstelonderzoeken, bepaalde gemeenten en alle andere instellingen betrokken bij het rijbewijs. Echter blijven rijbewijzen, voorlopige rijbewijzen, op het rijbewijs vermelde codes in verband met de vakbekwaamheid, en de geldigheidsduur van rijbewijscategorieën verstrijken, met name voor de beroepschauffeurs die verantwoordelijk zijn voor de bevoorrading van de winkels die geopend en aangevuld moeten blijven, en voor de kandidaten die tijdens de periode van strikte afzondering dienen te slagen voor het rijexamen en een rijbewijs moeten bekomen;

Overwegende dat dit besluit voorziet daarom in een automatische verlenging voor al deze zaken om een geleidelijke terugkeer naar de normale gang van zaken mogelijk te maken zodra deze crisis voorbij is, teneinde congestie in deze centra te voorkomen;

Overwegende dat als dit besluit niet snel wordt genomen, bestaat het risico dat bestuurders die nodig zijn voor het goed functioneren van de essentiële logistieke keten in deze crisistijd, zoals ruimschoots aangetoond door mediaberichten over de paniek onder de bevolking na de eerste aankondiging van afzondering en de tweede van strikte afzondering, hun werk niet meer kunnen doen zonder de wet te overtreden;

Overwegende dat de verlenging van de rijbewijzen en de geldigheidsduur van eventueel categorieën van groep 1 (met uitzondering van het bezoldigd personenvervoer) volgt dezelfde logica: burgers in staat stellen om boodschappen te blijven doen en deze gezondheidscrisis zo goed mogelijk te doorstaan;

Overwegende dat het niet mogelijk is de geldigheid van een rijbewijs, uitgereikt door een andere lidstaat, te verlengen zonder het voor een Belgisch rijbewijs om te wisselen, waarvoor de houder zich moet aanbieden bij de bevoegde gemeentelijke administratie ;

Overwegende dat een vrijstelling van het rijbewijs moet voorzien worden voor bestuurders die houder zijn van een Europees rijbewijs dat verlopen is na 15 maart 2020 en het bij zich hebben;

Overwegende dat deze vrijstelling van het rijbewijs voor deze personen een oplossing vormt voor de geldigheid van de categorieën vermeld op hun rijbewijs.

Overwegende dat hetzelfde geldt voor andere documenten die automatisch worden verlengd, zoals voorlopige rijbewijzen, aangezien dit burgers getroffen door het verstrijken van hun rijbewijs toelaat zich te concentreren op het enige wat heden van belang is: samen het COVID-19-virus bekampen, ieder door thuis te blijven;

Overwegende het feit dat de opgelegde afzondering om het COVID-19-virus in te dammen de sluiting van examencentra, gemeentediensten en medische centra tot gevolg heeft;

Overwegende dat de geldigheidsduur van rijbewijzen, voorlopige rijbewijzen, codes 95 vermeld op rijbewijzen, en rijbewijscategorieën automatisch moet worden verlengd tot en met 30 september 2020 om een terugkeer naar de normale gang van zaken mogelijk te maken;

Overwegende dat ook andere documenten zijn getroffen en ook automatisch verlengd moeten worden om een terugkeer naar de normale gang van zaken mogelijk te maken zodra de crisis voorbij is;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 90quinquies wordt ingevoegd in het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs, luidende: "

Art. 90quinquies.§ 1. In afwijking van dit besluit en van het koninklijk besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B sluiten betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, worden de in het tweede lid opgesomde documenten, die na 15 maart 2020 vervallen, automatisch verlengd tot en met 30 september 2020, indien hun geldigheidsduur verstrijkt voor deze datum.

Deze maatregel betreft de volgende documenten: 1° het Belgisch rijbewijs ;2° het voorlopig rijbewijs M3 bedoeld in artikel 6 en volgende;3° het voorlopig rijbewijs M18 bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B sluiten;4° het voorlopig rijbewijs M36 bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B sluiten;5° het voorlopig rijbewijs M12 bedoeld in artikel 5/1, § 1/1 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B sluiten. § 2. In afwijking van dit besluit worden de datums van het einde van de geldigheid van de rijbewijscategorieën vermeld op de in § 1 bedoelde documenten automatisch verlengd tot en met 30 september 2020 indien zij voor die datum vervallen.

In afwijking van dit besluit en het besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuig en van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, wordt elke mogelijk op het rijbewijs vermelde Uniecode 95 voor groep C en/of groep D automatisch verlengd tot en met 30 september 2020 indien zij vervalt na 15 maart 2020. § 3. Indien de aanvrager vóór 16 maart 2020 is geslaagd voor het praktisch examen, loopt de in artikel 17, § 1, vierde lid, voorziene termijn van drie jaar tot en met 30 september 2020, voor zover deze termijn niet na deze datum afliep.

Indien de aanvrager vóór 16 maart 2020 is geslaagd voor het theoretisch examen, loopt de in artikel 6, 1°, b), en artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B sluiten voorziene termijn van drie jaar tot en met 30 september 2020, voor zover deze termijn niet na deze datum afliep. § 4. In afwijking van dit besluit zijn de in het tweede lid opgesomde documenten die na 15 maart 2020 vervallen, geldig tot en met 30 september 2020 indien hun geldigheidsduur verstrijkt voor deze datum.

Deze maatregel betreft de volgende documenten: 1° het attest bedoeld in artikel 69, § 2;2° het attest bedoeld in artikel 69, § 3. § 5. In afwijking van dit besluit zijn de in het tweede lid opgesomde documenten die na 15 maart 2020 vervallen, geldig tot en met 30 september 2020, indien hun geldigheidsduur verstrijkt voor deze datum.

Deze maatregel betreft de volgende documenten: 1° de attesten bedoeld in bijlage 6, VII tot XI;2° het attest bedoeld in artikel 73, zevende lid, indien de opgelegde voorwaarden en beperkingen een vervaldatum bevatten. § 6. In afwijking van artikel 17, § 1, vijfde lid, kunnen de rijbewijzen die niet zijn afgegeven na 15 december 2019 alsnog worden afgegeven tot en met 30 september 2020 indien de in dit artikel voorziene termijn van drie maanden voor deze datum afloopt. § 7. Zijn ontslagen van de verplichting houder te zijn van een rijbewijs geldig voor het besturen van één of meerdere van de in artikel 2 bedoelde categorieën en het bij zich te hebben, de bestuurders die houder zijn van, en bij zich hebben, een Europees rijbewijs waarvan de administratieve geldigheid en deze van de categorie(ën) waarvoor het geldig verklaard is na 15 maart 2020 afloopt. § 8. Dit artikel treedt buiten werking op de dag die volgt op 30 september 2020.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 16 maart 2020.

Art. 3.De minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 april 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, Fr. BELLOT

^