Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 augustus 2020
gepubliceerd op 07 september 2020

Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2020042763
pub.
07/09/2020
prom.
28/08/2020
ELI
eli/besluit/2020/08/28/2020042763/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid, artikel 21, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990, artikel 26, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en artikel 46, vervangen bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op verordening (EU) 2020/698 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuig en van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende het koninklijk besluit van 23 april 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020030731 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis sluiten houdende maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis, bekendgemaakt op 7 mei 2020;

Overwegende de inwerkingtreding van Europese verordening 2020/698, bekendgemaakt op 27 mei 2020, die voorziet dat Belgische rijbewijzen, de daarop vermelde categorieën en Uniecodes 95 automatisch verlengd worden met zeven maanden indien zij uitgereikt zijn na 31 januari 2020 en voor 1 september 2020, en dit met terugwerkende kracht;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 23 april 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020030731 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis sluiten voorziet dat een rijbewijs, een daarop vermelde categorie of een code 95 waarvan de geldigheid afloopt na 15 maart 2020 verlengd werd tot 30 september 2020 om hun houder voldoende tijd te geven om de nodige handelingen te stellen na het einde van de afzonderingsmaatregelen;

Overwegende dat België een stapsgewijze afbouw van de afzonderingsmaatregelen naar aanleiding van de COVID-19-crisis voorzien heeft (zie de ministeriële besluiten van 23 maart 2020, 24 maart 2020, 3 april 2020, 17 april 2020, 30 april 2020, 8 mei 2020, 15 mei 2020, 20 mei 2020, 25 mei 2020, 30 mei 2020 en 5 juni 2020) en dat heden geen enkel wetenschappelijk bewijs duidt op het mislukken van de afbouw van de afzonderingsmaatregelen, dat bijgevolg wordt voortgezet om terug te keren naar een normale toestand;

Overwegende dat burgers weer toegang hebben tot gemeentediensten, mits inachtname van de regels inzake sociale afstand en eventueel op afspraak, en dat de toestand weer normaal zal worden in de loop van de zomer;

Overwegende dat Europese verordening 2020/698 voorziet dat rijbewijzen, categorieën en codes 95 die tot 31 augustus 2020 vervallen, automatisch met 7 maanden worden verlengd ;

Overwegende dat de Belgische nationale regel voorziet in een kortere verlenging van deze documenten, waarvan de duur variabel is, maar die eindigt op 30 september 2020 ;

Overwegende dat het regime van de Europese verordening dus gunstiger is dan het Belgische regime voor alle houders van een rijbewijs, de daarop vermelde categorieën en de Uniecodes 95 tijdens de crisisperiode (16 maart 2020 tot mei 2020);

Overwegende dat bovendien rijbewijzen die na 31 augustus 2020 verlopen, in de huidige staat van de SARS-CoV-2-pandemie geen moeilijkheden zullen ondervinden bij de verlenging ervan, aangezien de Europese maatregelen de rijbewijzen, de daarop vermelde categorieën en de codes 95 die in de periode na 31 januari en vóór 1 september 2020 zouden verlopen, met zeven maanden verlengen tot de periode van 1 augustus 2020 tot en met 31 maart 2021;

Overwegende dat de Europese regelgeving enkel van toepassing is op de rijbewijzen, de daarop vermelde categorieën en de Uniecodes 95, terwijl het koninklijk besluit ook van toepassing is op andere documenten die louter op Belgisch nationaal niveau bestaan;

Overwegende dat de maatregelen van de verordening, in tegenstelling tot de maatregelen van het voormelde koninklijk besluit, niet alleen rechtstreeks van toepassing zijn in België, maar ook in alle lidstaten van de EU en de EER;

Overwegende dat het dringend noodzakelijk is om de burgers niet de indruk te geven dat de minder gunstige Belgische maatregelen nog steeds van toepassing zijn ondanks de publicatie van een gunstiger Europese regelgeving en dat de twijfel deze bestuurders op dit moment bijkomende stress en onnodige onrust bezorgt;

Overwegende dat dringend moet worden voorkomen dat houders van een rijbewijs, de daarop vermelde categorieën en de Uniecodes 95 die na 31 augustus 2020 vervallen, ten onrechte denken dat zij tot 30 september 2020 geldig in het buitenland kunnen circuleren;

Overwegende dat de Europese verordening het ongewenste effect heeft dat door de verlenging met 7 maanden van de geldigheidsduur van de rijbewijzen, de daarop vermelde categorieën en de Uniecodes 95 die na 31 januari maar vóór 1 maart 2020 afliepen, tot respectievelijk na 31 augustus 2020 maar vóór 1 oktober 2020, deze rijbewijzen in het toepassingsgebied van de nationale regelgeving vallen omdat ze nu na 15 maart 2020 aflopen, terwijl de verlenging met 7 maanden die op Europees niveau is voorzien, volstaat voor de crisisperiode die zich in België heeft voorgedaan.

Overwegende dat de vrijstelling van het rijbewijs voor houders van Europese rijbewijzen in België niet langer nodig is, aangezien de Europese verordening betrekking heeft op alle Europese rijbewijzen en het probleem dus oplost op een wijze die meer in overeenstemming is met de Belgische doelstellingen op het gebied van verkeersveiligheid;

Overwegende dat de rechtszekerheid die door de publicatie van de latere Europese verordening is geschaad, dringend moet worden hersteld en dat duidelijkheid over de na te leven regels met betrekking tot het rijbewijs, de daarop vermelde categorie, en de Uniecode 95 absoluut noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid in België;

Overwegende dat de inwerkingtreding van de Europese verordening met terugwerkende kracht een ab initio wijziging van de Belgische regels vereist;

Overwegende dat voorts het Vlaams ministerieel besluit van 24 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken type ministerieel besluit prom. 24/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040907 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2020 houdende een tijdelijk verbod op het verkeer in bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken type ministerieel besluit prom. 24/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030405 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling sluiten houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, dat houders van voorlopige rijbewijzen die tussen 16 maart en 30 december 2020 zijn verlopen, de mogelijkheid biedt om het praktijkexamen op 31 december 2020 geldig af te leggen;

Overwegende dat hierdoor een periode van drie maanden wordt gecreëerd waarin bepaalde houders van verlopen voorlopige rijbewijzen wettelijk niet meer op de openbare weg mogen rijden, terwijl ze toch nog het praktijkexamen kunnen afleggen, hetgeen in hun ogen tot de conclusie kan leiden dat het voorlopige rijbewijs waarover ze beschikken wordt in feit verlengd tot 31 december 2020;

Overwegende dat het verschil tussen de data het gevolg is van het feit dat de betrokken overheden een koninklijk besluit van 23 april 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020030731 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis sluiten en een gewestelijk ministerieel besluit van 30 april 2020 niet in onderling overleg hebben genomen;

Overwegende dat dit verschil tussen de data de burger in een situatie kan brengen waarin hij te goeder trouw rijdt met een ongeldig document, dat hem niettemin toegang geeft tot het praktijkexamen, een feit waaruit hij terecht de geldigheid van dit document kan afleiden, en dat het naar aanleiding hiervan gepleegde strafbare feit uitsluitend aan deze omstandigheden te wijten zou zijn geweest;

Overwegende dat de datum van 30 september werd vastgesteld bij het begin van de crisis en moest worden geëvalueerd zodra de afbouw van de afzonderingsmaatregelen al enige tijd gaande was, wat al op 18 mei 2020 gebeurde voor de rijexamencentra;

Overwegende dat er tussen 2015 en 2019, dus over een periode van 5 jaar, gemiddeld 1801 rijbewijzen per werkdag zijn afgegeven, en dat voor het jaar 2020 het aantal per werkdag 901 tijdens de periode van 1 januari tot en met 13 juni, en in het bijzonder: - 1492 van 1 januari tot 14 maart; - 220 van 16 maart tot 2 mei; - 392 van 4 mei tot 16 mei; - 897 van 18 mei tot 13 juni;

Overwegende dat de gemeentebesturen waarschijnlijk te maken zullen krijgen met een toestroom van burgers tijdens de zomervakantie (wanneer hun personeel mogelijk onderbezet is) en vooral tijdens de maand september, voor burgers een zware administratieve maand, is de kans groot dat ze worden geconfronteerd met een toestroom van burgers;

Overwegende dat de wijziging van de automatische verlenging van 30 september naar 31 december het mogelijk maakt gevallen van "achterstand" beter te verdelen en de aanwezigheidscurve in de kantoren van de gemeentebesturen waar de houders van de voorlopige rijbewijzen in kwestie naartoe zullen gaan nadat zij hun examens over een langere periode van drie maanden hebben afgelegd en dus beter in de tijd kunnen worden gespreid, opdat de situatie tegen 2021 weer normaal is en dat er geen situatie ontstaat waarin te veel burgers tegelijkertijd gemeentediensten (en examencentra) moeten bezoeken, wat hen indirect zou verhinderen om de fysieke afstand te bewaren die nodig is om het SARS-CoV-2-virus te bestrijden;

Overwegende dat de door de federale staat vastgestelde datum overal in België bindend is, aangezien het voorlopig rijbewijs op Belgisch niveau wordt geldig gemaakt;

Overwegende dat eveneens het uitstellen van de einddatum voor voorlopige rijbewijzen van 30 september tot 31 december zal toelaten dat de examencentra in alle gewesten de examens van kandidaten met een voorlopig rijbewijs ruimer spreiden en zo het aantal kandidaten per dag en per uur kunnen verminderen;

Overwegende dat de vermindering van het aantal kandidaten per dag en per uur bijdraagt tot de Belgische strategie van progressieve afbouw van de afzonderingsmaatregelen en het vermijden van een mogelijke "tweede golf" van besmettingen;

Overwegende dat het ook dringend noodzakelijk is om over dit onderwerp te communiceren voordat burgers met deze documenten zich naar de examencentra haasten en zo nodeloze congestie veroorzaken;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 90quinquies van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 april 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020030731 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "30 september 2020" vervangen door de woorden "31 december 2020";b) in paragraaf 1, tweede lid, wordt de bepaling onder 1° opgeheven;c) in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "30 september 2020" vervangen door de woorden "31 december 2020";d) in paragraaf 2, wordt het tweede lid opgeheven;e) paragraaf 7 wordt opgeheven;f) in paragraaf 8, worden de woorden "30 september 2020" vervangen door de woorden "31 december 2020".

Art. 2.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 april 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020030731 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis sluiten, worden het volgende wijzigingen aangebracht: a) de zin "In afwijking van dit besluit en van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, worden de in het tweede lid opgesomde documenten, die na 15 maart 2020 vervallen, automatisch verlengd tot en met 30 september 2020, indien hun geldigheidsduur verstrijkt voor deze datum" wordt vervangen door de zin "In afwijking van dit besluit en van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, worden de in het tweede lid opgesomde documenten, die na 15 maart 2020 vervallen, automatisch verlengd tot en met 31 december 2020, indien hun geldigheidsduur verstrijkt voor deze datum"; b) de woorden "1° het Belgisch rijbewijs;" worden ingetrokken; c) de zin " § 2.In afwijking van dit besluit worden de datums van het einde van de geldigheid van de rijbewijscategorieën vermeld op de in § 1 bedoelde documenten automatisch verlengd tot en met 30 september 2020 indien zij voor die datum vervallen." wordt vervangen door de zin " § 2. In afwijking van dit besluit worden de datums van het einde van de geldigheid van de rijbewijscategorieën vermeld op de in § 1 bedoelde documenten automatisch verlengd tot en met 31 december 2020 indien zij voor die datum vervallen."; d) de zin " In afwijking van dit besluit en het besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuig en van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, wordt elke mogelijk op het rijbewijs vermelde Uniecode 95 voor groep C en/of groep D automatisch verlengd tot en met 30 september 2020 indien zij vervalt na 15 maart 2020." wordt ingetrokken; e) de zin " § 7.Zijn ontslagen van de verplichting houder te zijn van een rijbewijs geldig voor het besturen van één of meerdere van de in artikel 2 bedoelde categorieën en het bij zich te hebben, de bestuurders die houder zijn van, en bij zich hebben, een Europees rijbewijs waarvan de administratieve geldigheid en deze van de categorie(ën) waarvoor het geldig verklaard is na 15 maart 2020 afloopt." wordt ingetrokken. f) de zin " § 8.Dit artikel treedt buiten werking op de dag die volgt op 30 september 2020." wordt vervangen door de zin " § 8. Dit artikel treedt buiten werking op de dag die volgt op 31 december 2020.".

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 maart 2020.

Art. 4.De minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 augustus 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Pensioenen voor Fr. BELLOT, D. BACQUELAINE

^