Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 april 2020
gepubliceerd op 06 mei 2020

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2019015279
pub.
06/05/2020
prom.
23/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/23/2019015279/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Spoorvervoer


23 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017013157 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen sluiten betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 februari 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake het vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985, 28 juli 1987 en 15 mei 2006 en artikel 3, gewijzigd bij de wet van 3 mei 1999;

Gelet op de wet van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende de Spoorcodex sluiten houdende de Spoorcodex, de artikelen 74, § 1, 14° en 213;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017013157 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen sluiten betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 18 april 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 7 mei 2019;

Gelet op het advies nr. 172/2019 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 8 november 2019;

Gelet op advies nr. 66.484/2/V van de Raad van State, gegeven op 9 september 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het Boek VIII, Titel 2, van het Wetboek van economisch recht;

Overwegende de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, artikel 6, lid 1, punt c);

Op de voordracht van de Minister van Economie, de Minister van Binnenlandse zaken, de Minister van Justitie, de Minister van Volksgezondheid, de Minister die het gezag uitoefent over de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen, de Minister van Mobiliteit en de Minister belast met Noordzee en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn (EU) 2018/1846 van de Commissie van 23 november 2018 tot aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land.

Art. 2.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 2 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017013157 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen sluiten betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen, wordt vervangen als volgt: "

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land voor wat betreft het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen, zoals laatst gewijzigd bij richtlijn 2018/1846 van 23 november 2018 tot vijfde aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land.".

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 8° wordt vervangen als volgt: "8° "UN-nummer": het UN-nummer zoals gedefinieerd in afdeling 1.2.1. van het RID;"; 2° in de bepaling onder 10° worden de woorden "gedefinieerd in afdeling 1.2.1 van het RID" vervangen door de woorden "zoals gedefinieerd in afdeling 1.2.1 van het RID"; 3° de bepalingen onder 17°, 18°, 19°, 20°, 21° en 22° worden toegevoegd op het einde van het artikel, luidende: "17° "lossen": lossen zoals gedefinieerd in afdeling 1.2.1 van het RID; 18° "veiligheidsadviseur": elke persoon die door de bedrijfsleider van een onderneming wordt aangewezen om de in onderafdeling 1.8.3.3 van het RID bedoelde taken uit te voeren en die in het bezit is van het in onderafdeling 1.8.3.7 van het RID bedoelde scholingscertificaat; 19° "onderneming" als bedoeld in artikel 3, 18°, in artikel 17/1 en in de bijlage 1/1: elke natuurlijke persoon, elke rechtspersoon met of zonder winstoogmerk, elke vereniging of groepering van personen zonder rechtspersoonlijkheid en met of zonder winstoogmerk, alsmede elk onder de overheid ressorterend lichaam, ongeacht of het een eigen rechtspersoonlijkheid bezit of afhankelijk is van een overheid met rechtspersoonlijkheid waarvan de activiteiten het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, of de met dit vervoer samenhangende verpakkings-, laad-, vul- of loswerkzaamheden omvatten. Uit de definitie van onderneming bedoeld in het eerste lid zijn uitgesloten de ondernemingen waarvan de activiteiten zich beperken tot: 1° activiteiten die betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke goederen uitgevoerd met vervoermiddelen die eigendom zijn of onder de verantwoordelijkheid vallen van de strijdkrachten; 2° activiteiten die betrekking hebben op het vervoer van beperkte hoeveelheden per wagon, die niet groter zijn dan de in onderafdeling 1.1.3.6 en de hoofdstukken 3.3, 3.4 en 3.5 van het RID genoemde drempels; 3° het vervoer van diagnostische monsters van UN-nummer 3373 die verpakt zijn overeenkomstig verpakkingsinstructie P650 van onderafdeling 4.1.4.1 van het RID; 4° het lossen van gevaarlijke goederen op hun eindbestemming; 5° het binnenlands vervoer, of met dat vervoer samenhangende verpakkings-, laad-, los- of vulwerkzaamheden van minder dan vijftig ton netto gevaarlijke goederen per kalenderjaar, wanneer enkel gevaarlijke goederen behandeld worden die ingedeeld zijn bij de letters A, O of F van de klasse 2 of bij verpakkingsgroepen II of III van de klassen 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 en 9; 20° "vervoercommissionair": een vervoercommissionair zoals gedefinieerd in artikel 1, 1° van de wet van 26 juni 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1967 pub. 10/05/2013 numac 2013000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer en die over een vergunning voor vervoercommissionair beschikt overeenkomstig het koninklijk besluit van 18 juli 1975 tot instelling van de vergunning van vervoercommissionair;21° "commissionair-expediteur": een commissionair-expediteur zoals gedefinieerd in artikel 1, 3° van de wet van 26 juni 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1967 pub. 10/05/2013 numac 2013000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer en die over een vergunning voor vervoercommissionair beschikt overeenkomstig het koninklijk besluit van 18 juli 1975 tot instelling van de vergunning van vervoercommissionair; 22° "inspectiedienst": de inspectiedienst bedoeld in het koninklijk besluit van 19 februari 2016 tot uitvoering van de artikelen 13, 24 en 25 van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en bescherming van de kritieke infrastructuren, voor de sector Vervoer, deelsector spoorvervoer.".

Art. 4.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden in de Nederlandstalige tekst de woorden "dergelijke transporten" vervangen door de woorden "dergelijk vervoer".

Art. 5.Artikel 12 van hetzelfde besluit, in de Nederlandse tekst, wordt vervangen als volgt: "

Art. 12.De veiligheidsinstantie kan, bij wijze van uitzondering en mits de veiligheid niet in gevaar komt, individuele toelatingen verlenen voor het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor op Belgisch grondgebied die krachtens dit besluit ofwel verboden zijn ofwel verricht worden onder andere dan in dit besluit vastgestelde voorwaarden, op voorwaarde dat dit vervoer duidelijk is gedefinieerd en van tijdelijke aard is.".

Art. 6.In artikel 16, § 1 van hetzelfde besluit, in de Nederlandstalige tekst, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "vervoerscommissionair" vervangen door het woord "vervoercommissionair";2° in het tweede lid worden de woorden "de vervoerscommissionairs" vervangen door het woord "vervoercommissionairs".

Art. 7.In hoofdstuk 6 van hetzelfde besluit, wordt een artikel 17/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 17/1.§ 1. Wanneer een veiligheidsadviseur bij een onderneming in functie treedt, deelt die onderneming, zonder uitstel, de volgende gegevens mee aan de veiligheidsinstantie: 1° de naam, de voornamen en de nationaliteit van de veiligheidsadviseur;2° het adres van de vestiging of vestigingen waar hij zijn activiteit in dienst van de onderneming uitoefent;3° de aard van zijn juridische band met de onderneming;4° een kopie van het scholingscertificaat voor het spoorvervoer. § 2. Wanneer bij de onderneming een veiligheidsadviseur zijn functie niet langer uitoefent, deelt die onderneming dit zonder uitstel aan de veiligheidsinstantie mee.

Nadat de veiligheidsinstantie in kennis is gesteld dat een veiligheidsadviseur zijn functie niet langer uitoefent, stopt zij onmiddellijk met de verwerking van de gegevens bedoeld in paragraaf 1 met betrekking tot die veiligheidsadviseur. § 3. De veiligheidsinstantie beschikt over een administratieve procedure voor het beheer en de archivering en is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die haar worden meegedeeld op grond van de paragrafen 1 en 4, tweede lid.

Zij kan die gegevens opnemen in een gegevensbank.

De verwerking van persoonsgegevens in de gegevensbank heeft als doelstelling de uitvoering van controles in overeenstemming met artikel 25 mogelijk te maken.

De veiligheidsinstantie hanteert een strikt gebruikers- en toegangsbeheer en neemt de gepaste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van de persoonsgegevens.

De veiligheidsinstantie bewaart de gegevens bedoeld in het eerste lid, zolang de veiligheidsadviseur zijn functie bij de onderneming uitoefent. § 4. De onderneming stelt voor 31 maart van het jaar volgend op het jaar waarop het verslag betrekking heeft, een jaarverslag op dat ten minste de in bijlage 1/1 opgegeven informatie bevat.

Zij stelt dit op eenvoudig verzoek ter beschikking van de veiligheidsinstantie.

Art. 8.In artikel 20, § 2, van hetzelfde besluit, in de Nederlandstalige tekst, wordt het woord "verrichtet" vervangen door het woord "verrichte".

Art. 9.Artikel 24 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de bepaling onder 3°, luidende: "3° de leden van de inspectiedienst".

Art. 10.In bijlage 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 1.Definities wordt de tabel aangevuld met een rij samengesteld uit twee kolommen, als volgt:

« FOD Binnenlandse Zaken » :

« SPF Intérieur » :

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Le Service Public Fédéral Intérieur.


2° in de bepaling onder 2.Bevoegde overheden worden in de tabel de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de rij van de tabel, waarvan de eerste kolom betrekking heeft op "DG DMS" wordt de derde regel van de tweede kolom "3.3 (bijzondere bepalingen 181, 237, 283, 379 en 662)," vervangen door de regel "3.3 (bijzondere bepalingen 181, 237, 283, 376, 379, 674 (d), h)) en 662),"; b) in de rij van de tabel, waarvan de eerste kolom betrekking heeft op "Veiligheidsinstantie" wordt de vierde regel van de tweede kolom "6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6, 6.7.4.14.6, 6.8.2.1.29" vervangen door de regel "6.7.1.3, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6, 6.7.4.14.6,6.8.2.1.29"; c) in de rij van de tabel, waarvan de eerste kolom betrekking heeft op "DG DMS, Veiligheidsinstantie" wordt de regel van de tweede kolom "4.3.2.1.7" vervangen door "3.3 (bijzondere bepalingen 636 en 670), 4.3.2.1.7"; d) in de rij van de tabel, waarvan de eerste kolom betrekking heeft op "DG Scheepvaart" wordt in de tweede rij van de tweede kolom het cijfer "6.7.1.3," opgeheven en worden de cijfers "6.7.3.15.9, 6.7.3.15.10" ingevoegd tussen de cijfers "6.7.3.15.5" en "6.7.4.1"; e) in de rij van de tabel waarvan de eerste kolom betrekking heeft op "Erkende instelling" worden in de tweede rij van de tweede kolom, de woorden "3.3 (bijzondere bepaling 371) vervangen door de woorden "3.3 (bijzondere bepalingen 371, 666 en 674 (i) 1ste zin))"; f) tussen de rijen waarvan de eerste kolom betrekking heeft op "Interventiediensten" en "Federale Politie, Corporate Security Services van de NMBS, beheerder van de spoorweginfrastructuur, Nationale Autoriteit voor beveiliging" wordt een rij samengesteld uit twee kolommen ingevoegd, luidende:

"Nationale Autoriteit voor beveiliging, FOD Binnenlandse Zaken of FOD Volksgezondheid, naargelang het geval

1.10.3 (opmerking)";

« Autorité nationale pour la sûreté, SPF Intérieur ou SPF Santé Publique, selon le cas

1.10.3 (nota) » ;


g) in de rij van de eerste kolom die betrekking heeft op "De bevoegde overheid bedoeld in het koninklijk besluit van 12 augustus 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008011357 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van machines type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008011356 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende het op de markt brengen van liften sluiten betreffende het op de markt brengen van machines" worden de woorden "en 666 voor wat de metaalhydride opslagsystemen voor uitrustingen betreft" opgeheven;h) tussen de rijen waarvan de eerste kolom betrekking heeft op "De bevoegde overheid bedoeld in het koninklijk besluit van 12 augustus 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008011357 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van machines type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008011356 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende het op de markt brengen van liften sluiten betreffende het op de markt brengen van machines" en op "De goedkeuringsinstantie bedoeld in artikel 3, 29°, van richtlijn 2007/46/EG", wordt een rij samengesteld uit twee kolommen ingevoegd, luidende:

"Een geaccrediteerde instelling overeenkomstig het koninklijk besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling

674 (i) laatste streepje))"; « Un organisme accrédité conformément à la procédure prévue par l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité

674 (i) dernier tiret)) » ;


i) de rijen waarvan de eerste kolom betrekking heeft op "De goedkeuringsinstantie bedoeld in artikel 3, 29°, van richtlijn 2007/46/EG" en op "Geregeld door het koninklijk besluit van 5 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006014163 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren sluiten betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren" worden opgeheven.

Art. 11.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 1/1 ingevoegd die als bijlage 1 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 12.In hetzelfde besluit wordt de bijlage 3 vervangen door de bijlage 2 gevoegd bij dit besluit.

Art. 13.De Minister van Economie, de Minister van Binnenlandse zaken, de Minister van Justitie, de Minister van Volksgezondheid, de Minister die het gezag uitoefent over de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen, de Minister van Mobiliteit en de Minister belast met Noordzee zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 april 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie N. MUYLLE De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DE CREM De Minister van Justitie K. GEENS De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Mobiliteit, Fr. BELLOT De Minister belast met het beleid inzake het Spoorwegsysteem en met de regulering van het Spoorverkeer, D. DUCARME De Minister belast met Noordzee, Ph. DE BACKER

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 23 april 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017013157 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen sluiten betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen Bijlage 1/1 bij het koninklijk besluit van 2 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017013157 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen sluiten betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen BIJLAGE 1/1 - JAARVERSLAG Minimale inhoud van het jaarverslag bedoeld in artikel 17/1: Naam en adres van de onderneming (eventueel van het filiaal) Naam van de veiligheidsadviseur Jaar Onderneming Behandelde gevaarlijke goederen:

Gevaarlijke goederen - Spoor

Activiteit

Marchandises dangereuses - Rail

Activité

Identificatie

Verpakkingswijze

Hoeveelheden

Vervoer

Identification

Conditionnement

Quantités

Transport

Laden

Chargement

Vullen

Remplissage

Verpakken

Emballage

Lossen

Déchargement


Personeel Aantal personeelsleden betrokken bij bovenvermelde activiteit(en).

Opleidingen (type - aantal opgeleide personen - binnen de onderneming/buiten de onderneming (waar?)).

Identiteit en activiteit van eventuele onderaannemers (vervoer, laden, vullen, verpakken en lossen).

Materieel Beschikbaar materieel voor laden, vullen, verpakken en lossen (evenals het materieel dat in dit jaar in en uit gebruik is genomen).

Beschikbaar materieel voor het vervoer (evenals het materieel dat in dit jaar in en uit gebruik is genomen).

Procedures Eventuele certificeringen van de onderneming.

Invoering van schriftelijke procedures m.b.t. desbetreffende activiteiten (evenals de in dat jaar ingevoerde of vernieuwde procedures).

Ongeval en incident Datum, plaats, beknopte beschrijving (eventueel verwijzen naar het ongevallenrapport).

Besluiten en maatregelen die genomen werden om herhaling te voorkomen.

Beschikbaar materieel en personeel voor interventie bij ongeval of incident.

Opmerkingen Plaats, datum, handtekening Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 23 april 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017013157 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen sluiten betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie N. MUYLLE De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DE CREM De Minister van Justitie K. GEENS De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Mobiliteit, Fr. BELLOT De Minister belast met het beleid inzake het Spoorwegsysteem en met de regulering van het Spoorverkeer, D. DUCARME De Minister belast met Noordzee, Ph. DE BACKER

Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 23 april 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017013157 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen sluiten betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 23 april 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017013157 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen sluiten betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie N. MUYLLE De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DE CREM De Minister van Justitie K. GEENS De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Mobiliteit, Fr. BELLOT De Minister belast met het beleid inzake het Spoorwegsysteem en met de regulering van het Spoorverkeer, D. DUCARME De Minister belast met Noordzee, Ph. DE BACKER

^