Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 april 2020
gepubliceerd op 12 augustus 2020

Koninklijk besluit houdende de overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van sommige personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie naar de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2020042503
pub.
12/08/2020
prom.
23/04/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 APRIL 2020. - Koninklijk besluit houdende de overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van sommige personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie naar de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op Grondwet, artikelen 37 en 107, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2007 pub. 19/01/2007 numac 2007002002 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt sluiten betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt, artikelen 35 en 39;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017010836 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie federale overheidsdienst budget en beheerscontrole federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type koninklijk besluit prom. 22/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017010837 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie federale overheidsdienst budget en beheerscontrole federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de overdracht van personeel ingevolge de oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning sluiten houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning;

Gelet op de overeenkomst bij toepassing van artikel 51 van het koninklijk besluit van 15 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2007 pub. 19/01/2007 numac 2007002002 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt sluiten betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal openbaar ambt afgesloten op 1 Januari 2020 tussen de directeur-generaal a.i. van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie en de voorzitter a.i. van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning.

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, geaccrediteerd bij de minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid van 19 maart 2020;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, geaccrediteerd bij de Minister van Justitie van 18 maart 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 30 maart 2020;

Overwegende de beslissing van de Ministerraad van 19 december 2013 om de personeelsleden van de federale overheidsdiensten die tewerk gesteld zijn bij het Directoraat-generaal PersoPoint in eerste instantie ter beschikking te stellen en nadien via ambtshalve mobiliteit over te dragen;

Overwegende de beslissing van de Ministerraad van 4 maart 2016 tot gefaseerde verplichte centralisatie van de loon- en personeelsadministratie van alle federale diensten die gebruik maken van de loonadministratie van de FOD BOSA - DG PersoPoint;

Overwegende de beslissing van de Ministerraad van 10 maart 2017 inzake de overdrachtsmodaliteiten van personeel naar de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, Directoraat - generaal PersoPoint;

Overwegende dat het aangewezen is om de ambtenaren van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie tijdelijk ter beschikking gesteld aan de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, Directoraat-generaal PersoPoint, definitief over te dragen naar deze dienst;

Op voordacht van de Minister van Justitie en van de Minister van Ambtenarenzaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De in onderstaande tabel vermelde ambtenaar van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie wordt ambtshalve overgedragen naar de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning - Directoraat-generaal PersoPoint.

Deze overdracht betreft geen nieuwe benoeming.

Naam, voornaam Nom, prénom

Graad/Titel Grade/Titre

VAN DEN STEEN, Marijke (NL)

Administratief deskundige/Expert administratif


Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2020.

Art. 3.De Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 april 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Ambtenarenzaken, D. CLARINVAL

^