Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 mei 2021
gepubliceerd op 07 mei 2021

Koninklijk besluit tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2021 betreffende het toekennen van een toeslag voor werknemers die in 2020 tijdelijk werkloos werden gesteld

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021202178
pub.
07/05/2021
prom.
02/05/2021
ELI
eli/besluit/2021/05/02/2021202178/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten5 betreffende het toekennen van een toeslag voor werknemers die in 2020 tijdelijk werkloos werden gesteld


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten7 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 7, § 1, derde lid, i, vervangen bij de wet van 14 februari 1961, § 1septies, ingevoegd bij wet van 25 april 2014, en § 1octies, ingevoegd bij wet van 25 april 2014;

Gelet op de wet van 9 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/06/2020 pub. 12/06/2020 numac 2020202624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot invoering van een recht op uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid van gepensioneerden van 65 jaar omwille van het COVID-19-virus sluiten tot invoering van een recht op uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid van gepensioneerden van 65 jaar omwille van het COVID-19-virus, artikel 4;

Gelet op de wet van 15 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector, artikel 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel III type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel IV sluiten houdende de werkloosheids-reglementering;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 september 1991 tot vaststelling van de vergoedingen voor administratiekosten van de uitbetalingsinstellingen belast met de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/1992 pub. 26/05/2000 numac 2000016127 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1991 houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de commautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden. - Gedeeltelijke vernietiging sluiten betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten0 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel III type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel IV sluiten houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 april 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020202000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 05/05/2020 numac 2020020561 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de Wapenwet, strekkende tot omzetting van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020201331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de definitie van de risicogroepen en het vastleggen van de bijdragen voor hen voor de periode 2019-2020 sluiten tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020041830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende diverse tijdelijke maatregelen in de werkloosheidsreglementering omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van de artikelen 12 en 16 van het koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020201993 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2020 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 329.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020202334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2020 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020202023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2020 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 319.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020201608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toepassing van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van 23 april 2019 tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering sluiten betreffende diverse tijdelijke maatregelen in de werkloosheidsreglementering omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van de artikelen 12 en 16 van het koninklijk besluit van 30 maart 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten0 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel III type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel IV sluiten houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juni 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020202507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen op vlak van tewerkstelling in de vitale sector ten gevolge van de COVID-19-pandemie sluiten tot verlenging van de maatregelen op vlak van tewerkstelling in de vitale sectoren ten gevolge van de COVID-19-pandemie;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2020 pub. 17/07/2020 numac 2020203025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 15/07/2020 pub. 17/07/2020 numac 2020203024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I);

Gelet op het koninklijk besluit van 13 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten1 tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 april 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020202000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 05/05/2020 numac 2020020561 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de Wapenwet, strekkende tot omzetting van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020201331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de definitie van de risicogroepen en het vastleggen van de bijdragen voor hen voor de periode 2019-2020 sluiten tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten2 tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten3 tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 april 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020202000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 05/05/2020 numac 2020020561 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de Wapenwet, strekkende tot omzetting van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020201331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de definitie van de risicogroepen en het vastleggen van de bijdragen voor hen voor de periode 2019-2020 sluiten tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten3 tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten4 tot uitbreiding en verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten4 tot verlenging van de maatregelen genomen door de wet van 15 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten5 betreffende het toekennen van een toeslag voor werknemers die in 2020 tijdelijk werkloos werden gesteld;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 februari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten6 tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 25 februari 2021;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 1 maart 2021;

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 20 april 2021;

Gelet op artikel 8, § 2, 1° en 2°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type wet prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging is dit besluit uitgezonderd van de regelgevingsimpactanalyse;

Gelet op advies 69.263/1 van de Raad van State, gegeven op 28 april 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat het coronavirus COVID-19 zich nog steeds verspreidt op Europees grondgebied en er in België dringende maatregelen worden genomen om het risico voor de volksgezondheid te beperken;

Dat het nodig is om op te treden in de werkloosheidsreglementering, teneinde het mogelijk te maken om te reageren op de toename van de tijdelijke en de volledige werkloosheid als gevolg van de coronavirus COVID-19-epidemie of -pandemie en de gevolgen ervan op te vangen en teneinde snel maatregelen te kunnen nemen;

Dat de voormelde wetten van 9 juni 2020 tot invoering van een recht op uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid van gepensioneerden van 65 jaar omwille van het COVID-19-virus en van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector, evenals de voormelde koninklijke besluiten van 30 maart 2020, 23 april 2020, 22 juni 2020 en 20 januari 2021, onder meer maatregelen bevatten om het inkomen van de tijdelijk werklozen en de volledig werklozen in deze periode op peil te houden, om de procedures voor het aanvragen van uitkeringen als tijdelijk werkloze vereenvoudigen en om tijdelijk werkloze werknemers en werklozen met bedrijfstoeslag toe te leiden naar een tijdelijke tewerkstelling in vitale sectoren;

Dat de situatie van dien aard blijft dat het verantwoord is om voor de betrokken tijdelijk en volledig werkloze werknemers verder in deze maatregelen te voorzien tot 30 juni 2021;

Dat er ook voor de maanden april 2021 tot en met juni 2021 nood aanwezig blijft om de tewerkstelling in de vitale sectoren te garanderen en dat deze maatregelen aldus bijdragen tot een blijvende economische productie en de continuïteit van de dienstverlening waar dit onontbeerlijk is;

Dat het verantwoord is de door het voormelde koninklijk besluit van 20 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten5 aan sommige tijdelijk werklozen toegekende toeslag onder dezelfde voorwaarden eveneens toe te kennen aan de volledig werkloze erkende havenarbeiders en zeevissers, aangezien hun arbeidssituatie en de wijze waarop zij aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen analoog is aan deze van met een doorlopende arbeidsovereenkomst tewerkgestelde werknemers;

Dat het nemen van deze maatregelen dringend is teneinde de betrokken werklozen de nodige rechtszekerheid te bieden;

Dat het eveneens aangewezen is te voorzien in de verlenging van de maatregel om de continuïteit van de werking van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening te garanderen op het vlak van het nemen van beslissingen tot ontzegging, uitsluiting of schorsing van het recht op uitkeringen, nu duidelijk is dat de daartoe bestaande procedure ingevolge dwingende adviezen of beperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vermijden ook na 30 april 2021 nog niet zal kunnen worden nageleefd of nog niet zal aangewezen zijn;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 maart 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten0 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel III type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel IV sluiten houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 22 juni 2020, 15 juli 2020 en 22 december 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid, wordt het cijfer "8," geschrapt en worden de woorden "maart 2021" vervangen door de woorden "juni 2021";2° in het derde lid worden de woorden "maart 2021" vervangen door de woorden "juni 2021";3° in het vierde lid wordt de datum "31 maart 2021" vervangen door de datum "30 juni 2021";4° in het vijfde lid worden de woorden "maart 2021" vervangen door de woorden "juni 2021"; 5° tussen het vijfde en het zesde lid wordt het als volgt luidende lid ingevoegd: "In afwijking van het eerste lid is artikel 8 van dit besluit van toepassing op de aanvraag om, de procedure betreffende en de toekenning van de werkloosheidsuitkeringen die betrekking hebben op de maanden februari tot augustus 2020 en oktober 2020 tot maart 2021.".

Art. 2.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 april 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020202000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 05/05/2020 numac 2020020561 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de Wapenwet, strekkende tot omzetting van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020201331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de definitie van de risicogroepen en het vastleggen van de bijdragen voor hen voor de periode 2019-2020 sluiten tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 juli 2020, 27 september 2020, 13 december 2020 en 12 februari 2021, wordt de datum "28 februari 2021" vervangen door de datum "30 juni 2021".

Art. 3.In artikel 5 van hetzelfde besluit van 23 april 2020, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 juli 2020, 27 september 2020, 13 december 2020 en 12 februari 2021, worden in het eerste lid de woorden "met elf maanden" vervangen door de woorden "met vijftien maanden" en wordt in het tweede en derde lid de datum "28 februari 2021" telkens vervangen door de datum "30 juni 2021".

Art. 4.In artikel 7 van het hetzelfde koninklijk besluit van 23 april 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020202000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 05/05/2020 numac 2020020561 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de Wapenwet, strekkende tot omzetting van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020201331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de definitie van de risicogroepen en het vastleggen van de bijdragen voor hen voor de periode 2019-2020 sluiten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 juni 2020, 15 juli 2020, 13 september 2020 en 13 december 2020, worden in de tweede zin de woorden "31 maart 2021" vervangen door de woorden "30 juni 2021".

Art. 5.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020041830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende diverse tijdelijke maatregelen in de werkloosheidsreglementering omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van de artikelen 12 en 16 van het koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020201993 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2020 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 329.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020202334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2020 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020202023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2020 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 319.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020201608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toepassing van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van 23 april 2019 tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering sluiten betreffende diverse tijdelijke maatregelen in de werkloosheidsreglementering omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van de artikelen 12 en 16 van het koninklijk besluit van 30 maart 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten0 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel III type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel IV sluiten houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 juli 2020 en 22 december 2020, wordt de datum "31 maart 2021" vervangen door de datum "30 juni 2021".

Art. 6.In artikel 2 van hetzelfde koninklijk besluit van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020041830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende diverse tijdelijke maatregelen in de werkloosheidsreglementering omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van de artikelen 12 en 16 van het koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020201993 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2020 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 329.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020202334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2020 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020202023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2020 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 319.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020201608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toepassing van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van 23 april 2019 tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering sluiten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 juli 2020 en 22 december 2020, wordt de datum "31 maart 2021" vervangen door de datum "30 juni 2021".

Art. 7.In artikel 4 van hetzelfde koninklijk besluit van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020041830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende diverse tijdelijke maatregelen in de werkloosheidsreglementering omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van de artikelen 12 en 16 van het koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020201993 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2020 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 329.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020202334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2020 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020202023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2020 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 319.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020201608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toepassing van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van 23 april 2019 tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering sluiten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 juli 2020 en 22 december 2020, wordt de datum "31 maart 2021" vervangen door de datum "30 juni 2021".

Art. 8.In artikel 5 van hetzelfde koninklijk besluit van 22 juni 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020041830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende diverse tijdelijke maatregelen in de werkloosheidsreglementering omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van de artikelen 12 en 16 van het koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020201993 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2020 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 329.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020202334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2020 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 31/07/2020 numac 2020202023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2020 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 319.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 30/07/2020 numac 2020201608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toepassing van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van 23 april 2019 tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering sluiten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 juli 2020 en 22 december 2020, wordt de datum "30 april 2021" vervangen door de datum "31 augustus 2021".

Art. 9.In artikel 14 van het koninklijk besluit van 15 juli 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2020 pub. 17/07/2020 numac 2020203025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 15/07/2020 pub. 17/07/2020 numac 2020203024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I), gewijzigd bij koninklijk besluit van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten4, wordt de datum "31 maart 2021" vervangen door de datum "30 juni 2021".

Art. 10.In artikel 2 van de wet van 15 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten4, wordt de datum "31 maart 2021" vervangen door de datum "30 juni 2021".

Art. 11.In artikel 4, eerste en tweede lid, van dezelfde wet van 15 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten4, wordt de datum "31 maart 2021" driemaal vervangen door de datum "30 juni 2021".

Art. 12.In artikel 5 van dezelfde wet van 15 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten4, wordt de datum "31 maart 2021" vervangen door de datum "30 juni 2021".

Art. 13.In artikel 6, tweede lid, van dezelfde wet van 15 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten4, wordt de datum "1 april 2021" vervangen door de datum "1 juli 2021".

Art. 14.In artikel 8, eerste lid, van dezelfde wet van 15 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten4, wordt de datum "1 april 2021" vervangen door de datum "1 juli 2021".

Art. 15.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten5 betreffende het toekennen van een toeslag voor werknemers die in 2020 tijdelijk werkloos werden gesteld worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepalingen onder 2°/1 worden ingevoegd, luidende : "2°/1 de volledig werkloze: de werknemer bedoeld in artikel 28, § 3, van het werkloosheidsbesluit, met uitzondering van de werknemer van wie op basis van de regels die bij collectieve arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd, werd vastgesteld dat hij verminderd arbeidsgeschikt is voor het beroep dat hij normaal uitoefent;"; 2° de bepalingen onder 4°/1 worden ingevoegd, luidende : "4°/1 Z: het aantal volle uitkeringen in het zesdagenstelsel dat de volledig werkloze in de periode van maart 2020 tot november 2020 heeft genoten in toepassing van de artikelen 74 en 100 van het werkloosheidsbesluit.De halve uitkeringen in toepassing van artikel 74 worden opgeteld, waarbij twee halve uitkeringen gelijk zijn aan één volle uitkering;".

Art. 16.In artikel 2 van hetzelfde koninklijk besluit 20 januari 2021 wordt een paragraaf 3/1 ingevoegd, luidende : " § 3/1. De werknemer die tijdens de periode van maart 2020 tot november 2020 minstens 53 volle uitkeringen als volledig werkloze heeft genoten, heeft recht op een toeslag bij de werkloosheidsuitkeringen voor de laatste maand van 2020 waarvoor hij op het ogenblik van de eerste betaling van de toeslag al volledige werkloosheidsuitkeringen heeft genoten, waarvan het bedrag wordt verkregen door toepassing van de volgende formule : (Z - 52) * 10 Het bedrag mag evenwel niet lager zijn dan 150 euro.".

Art. 17.In artikel 3, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit 20 januari 2021, worden de woorden "of volledig" ingevoegd tussen het woord "tijdelijk" en het woord "werkloze".

Art. 18.In artikel 5 van hetzelfde koninklijk besluit van 20 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten5 wordt een tweede lid ingevoegd, luidende : "De betalingen van deze voorlopige toeslag worden beschouwd als bijkomende ingediende gevallen, bovenop de gevallen die zijn vastgelegd in artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 september 1991 tot vaststelling van de vergoedingen voor administratiekosten van de uitbetalingsinstellingen belast met de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen.".

Art. 19.In artikel 6, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit van 20 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2020 pub. 27/07/2020 numac 2020203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector type wet prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (1) sluiten5 worden de woorden "of volledig" ingevoegd tussen het woord "tijdelijk" en het woord "werkloze".

Art. 20.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 maart 2021.

In afwijking van het eerste lid, hebben de artikelen 2 en 3 uitwerking vanaf 28 februari 2021.

In afwijking van het eerste lid, hebben de artikelen 15, 16, 17, 18 en 19 uitwerking vanaf 1 december 2020.

Art. 21.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 mei 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^