Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 mei 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/03/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021030874 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de oprichting van de Adviesraad inzake Private veiligheid type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021031190 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021031258 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 maart 2021, wordt mevrouw Sophie HABAY bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand e Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021031261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 maart 2021, wordt de heer Ben DE TEMMERMAN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 25/04/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021031267 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2014 tot vaststelling van de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de termijnen en de praktische modaliteiten voor aanvragen tot prijsvaststelling, aanvragen tot prijsverhoging, prijskennisgevingen en meldingen van geneesmiddelen, met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties, en grondstoffen, als bedoeld in boek V van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021031274 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2021 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021031290 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 april 2021, is aan de heer Piron G., griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt; Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2021 Bij koninklijk besluit van 18 april 2021, is aan de heer De Jonge D., griffier bij de vredegere(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021031327 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 juli 2020, wordt mevrouw Charlotte ROETE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021031361 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 mei 2020, is mevr. Liesse M., ondervoorzitter en rechter in de familie- en jeugdrechtbank Antwerpen, gemachtigd om haar ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenzestig jaar te hebben bere Deze machtiging kan worden hernieuwd. Bij koninklijke besluiten van 12 november 2020, - i(...) type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021031373 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14/15 van de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021031378 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 16 juni 2020, wordt de heer Steve ZENTELIN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A1, met de titel van attaché bij Federale overheidsdienst Justitie, in een betrekking van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 29/04/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021031387 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2017 tot aanduiding van de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten in het kader van de wet op het natuurbehoud type koninklijk besluit prom. 02/05/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021031425 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 147, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor het aanslagjaar 2022 type koninklijk besluit prom. 25/03/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021041042 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de mandaten van de leden van het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 25/03/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021041043 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de mandaten van de voorzitter en de ondervoorzitter van het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 02/05/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021202131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanvulling van de maatregelen genomen door de wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector en tot tijdelijke verhoging van de minima van de uitkeringen van sommige werknemers tewerkgesteld in de artistieke sector type koninklijk besluit prom. 02/05/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021202180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 augustus 2020 tot tijdelijke afwijking van sommige termijnen in de procedure van de verificatie van de uitgaven opgenomen in artikel 164 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering omwille van het COVID-19-virus type koninklijk besluit prom. 02/05/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021202178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2021 betreffende het toekennen van een toeslag voor werknemers die in 2020 tijdelijk werkloos werden gesteld

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/04/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021031252 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021031353 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 27 april 2021, - dat in werking treedt op 1 mei 2021, is het verzoek tot associatie van dhr. Van Looy K., notaris ter standplaats Antwerpen , en van dhr. Lippens C.-V.(...) Dhr. Lippens C.-V., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied v(...) type ministerieel besluit prom. 30/04/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021031386 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 29/04/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021031383 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 07/05/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021031513 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. 21/12/2020 pub. 07/05/2021 numac 2021201847 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 14 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 21/12/2020 pub. 07/05/2021 numac 2021201851 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 21/12/2020 pub. 07/05/2021 numac 2021201850 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 31 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 21/12/2020 pub. 07/05/2021 numac 2021201849 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03, 04, 11, 12 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 21/12/2020 pub. 07/05/2021 numac 2021201852 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03, 04, 06, 08, 11, 12, 21, 22, 23, 31, 32 en 41 van de organisatieafdelingen 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 23/12/2020 pub. 07/05/2021 numac 2021201860 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

decreet

type decreet prom. 29/04/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021202204 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie met het oog op de uitbreiding van het gewoon gewestelijk toezicht tot de hulpverleningszones

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021031354 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 2 februari 2021 werd mevr. Van Der Schueren Ch., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 28 mei 2021, Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 23 december 2020 van de eerste voorzitter van het(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021031319 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 2021 wordt Mevr. Rachel PIRET op 1 februari 2021 benoemd tot de graad van eerste gegradueerde - categorie van de graad : gespecialiseerd - kwalificatiegroep : 3. O Het verzoekschrift, waarin de partijen en de bestreden handeling worden genoemd en de feiten en mid(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021031352 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 tot vaststelling van maatregelen om de ondersteuning van personen met een handicap te continueren in periodes van opflakkering van COVID-19

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021031385 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanstellingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 april 2021, wordt Mevrouw DEBLANDER Marie-Noëlle per 1 mei 2021, door bevordering in graad, in de graad van eerste gradueerde - categorie van de graad: gespecialiseerd - Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 april 2021, wordt de heer GELIS Da(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021031437 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021202192 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toelating van de installatie van een zacht mobiliteitspad in het domaniaal natuurreservaat "Le Pachis des Chevaux" te Ciney

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021031376 bron brussels hoofdstedelijk parlement Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor zes vacante mandaten Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdste De opdracht van de Commissie bestaat erin de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de adviezen te vers(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021031405 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** **** **** (niveau ****1) voor Dienst Vreemdelingenzaken - **** **** Zaken. - **** : ****21032 Solliciteren kan tot 25/05/2021 via ****.****.**** **** gedetailleerde functie(...) Geef het **** in via de **** om de selectie terug te vinden. De lijst van ****(...) type lijst prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021202184 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Architecten Brugge of Leopoldsburg (niveau A1) voor Het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG21133 Solliciteren kan tot 21/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021202200 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0552.711.443 AU PETIT LOUP intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf:(...) type lijst prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021202201 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021202237 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijken Portfolio Management (niveau A3) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer: AFG21099 Solliciteren kan tot 21/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021202238 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken Portfolio Management (niveau A3) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer: ANG21125 Solliciteren kan tot 21/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebe(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021202241 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs Speciale Technieken (niveau A1) voor Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG21104 Solliciteren kan tot 04/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021202247 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Diensthoofden ICT (niveau A2) voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. - Selectienummer: ANG21039 Solliciteren kan tot 21/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaa(...) type lijst prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021202260 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés drones (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG21012 Solliciteren kan tot 24/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021202262 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige System & Network Engineers (niveau A2) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG21143 Solliciteren kan tot 24/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021202264 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige WebGIS Specialisten (niveau A2) voor Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer: ANG21140 Solliciteren kan tot 21/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021020920 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 26 september 2017 to Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021020921 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 26 september 2017 to Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021020919 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 18 maart 2021 wordt de vergunning voor het exploiteren v Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021020918 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 20 februari 2017 tot Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021020922 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 13 april 2017 tot ve Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021020923 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 19 december 2016 Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021020925 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 16 september 2016 Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021020924 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 24 maart 2017 tot Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021020928 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 1 april 2021, wordt het besluit van 27 februari 2017 tot v Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : -statische b(...) type vergunning prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021020926 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 maart 2021, wordt het besluit van 2 augustus 2017 to Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021031355 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde De heer Boyen A., ere-eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent, werd op 31 maart 2021 in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, aangewezen voor een termijn van vijf jaar om te zetelen in de hoedanigheid van as Zijn aangewezen op 31 maart 2021, voor een termijn vijf jaar, om te zetelen in de hoedanigheid van (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021031360 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 23 april 2021, bladzijde 37661, tot bekendmaking van het ministerieel besluit van 7 april 2021 waarbij Mevr. Cwaigenbaum V., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van type erratum prom. 19/04/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021031375 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling en uitkering van het bedrag van een eenmalige aanmoedigingspremie ter compensatie voor de extra inspanningen tijdens de 2de golf van de COVID-19-pandemie voor de zelfstandige zorgverleners in de thuisverpleging of voor de loontrekkenden in de medische huizen. - Erratum type erratum prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021202191 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Kwaliteitsverantwoordelijken (m/v/x) (niveau A1) voor Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG21053. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad o(...) Solliciteren kan tot 17/05/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...)

document

type document prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021202274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021031324 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 april 2021, wordt de heer Fabrice WINKEL benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, met ing Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021031421 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 april 2021, wordt de heer Nathan DE BAETS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse ta Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021031427 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 april 2021, wordt de heer Mathias GREGOIRE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, met i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021031175 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021031279 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Sterrewacht van België . - Vacature van Werkleider (klasse SW2) van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer HRM S 2243 (Operationele Directie Zonnefysica en Ruimteweer) Sommige woorden in de functiebeschrijving staan in (...) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. ? Het gaat om een voltijdse betrekking van een s(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021031335 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen **** plaats word vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Het maximum aantal deelnemers aan de bijkomende proef wordt beperkt tot het aantal vermeld **** **** juridisch advies en reglementering (jurist ****) voor de **** van het College van de (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021031199 bron rekenhof Aanwerving van een **** adjunct-controleur - niveau ****, **** ontwerper Het Rekenhof organiseert een vergelijkend examen met het oog op de aanwerving van een **** adjunct-controleur, grafisch ontwerper , en he(...) Bijkomende informatie Het examenreglement bevat gedetailleerde informatie over de ****(...)

document

type document prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021031433 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld. - Vergelijkende selectie voor een Trader "Thesaurie en kapitaalmarkten" Het Federaal Agentschap van de Schuld werft een Trader aan met een contract van onbepaalde duur, voor zijn Front office (...) De toelaatbaarheidsvoorwaarden en de voorwaarden inzake de diploma zijn als volgt : ? Beantwoord(...) type document prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021202096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie Bij besluit van de Directeur-generaal van 22 april 2021, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staat worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie: 1. als vertegenwoor(...) type document prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021202108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 22 april 2021, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid: 1. als verteg(...) type document prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021202228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Adjunct-administrateur-generaal voor het Federaal agentschap voor beroepsrisico's - FEDRIS. - Selectie-nummer : ANG21716 Solliciteren kan tot en met 31/05/2021 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. (...) type document prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021202245 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau C voor de FOD Financiën. - Selectienummers: BFG20144 - BFG20145 - BFG20146 - BFG20147 - BFG20148 - BFG20149 - BFG20144 - Dossierbeheerders In(...) Er zijn geen laureaten. - BFG20145 - Assistenten dossierbeheer Patrimoniumdocumentatie voor de (...) type document prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021202246 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau C voor de FOD Financiën. - Selectienummers: BNG20132 - BNG20133 - BNG20134 - BNG20135 - BNG20136 - BNG20139 - BNG20132 - Dossierbeheerde(...) Er zijn geen laureaten. - BNG20133 - Fiscaal controleurs voor de Algemene Administratie van de (...) type document prom. -- pub. 07/05/2021 numac 2021202256 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige IT Systeembeheerders (niveau A1) voor KBR. - Selectienummer: AFG20173 Deze selectie werd afgesloten op 20/04/2021. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig. (...)
^