Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 mei 2020
gepubliceerd op 03 juni 2020

Koninklijk besluit ter implementatie van de privaatrechtelijke aangelegenheden van het Belgisch Scheepvaartwetboek

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2020021016
pub.
03/06/2020
prom.
07/05/2020
ELI
eli/besluit/2020/05/07/2020021016/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 MEI 2020. - Koninklijk besluit ter implementatie van de privaatrechtelijke aangelegenheden van het Belgisch Scheepvaartwetboek


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Belgisch Scheepvaartwetboek, artikelen 2.3.2.51, § 1, 2.7.1.4, § 2 en 3.7.1.4;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 januari 2020;

Gelet op het advies 67.103/4 van de Raad van State gegeven op 8 april 2020 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, de Minister van Mobiliteit en de Minister van Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De toepasselijke versie van de Regels van York en Antwerpen zoals bedoeld in artikel 1.1.1.1, § 1, 49° en artikel 2.7.1.4, § 1 van het Belgisch Scheepvaartwetboek, is de versie van 2016.

Art. 2.De toepasselijke versie van de Averij-Grosse Regels IVR zoals bedoeld in artikel 1.1.1.1, § 1, 7° en artikel 3.7.1.4, § 1 is de versie van 2006.

Art. 3.De kandidaten die wensen te worden ingeschreven op de in artikel 2.3.2.51, § 1 van het Belgisch Scheepvaartwetboek bedoelde kandidatenlijst, dienen de procedure omschreven in artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 december 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997010070 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure van voordracht van de kandidaten bepaald in artikel 27, vijfde lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 sluiten tot vaststelling van de procedure van voordracht van kandidaten bepaald in artikel 27, vijfde lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, te volgen.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2020.

Art. 5.De minister bevoegd voor justitie, de minister bevoegd voor maritieme mobiliteit en de minister bevoegd voor binnenvaart zijn, ieder wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 mei 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Noordzee, Ph. DE BACKER De Minister van Mobiliteit, Fr. BELLOT

^