Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 juni 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020021016 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter implementatie van de privaatrechtelijke aangelegenheden van het Belgisch Scheepvaartwetboek type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2020 numac 2020021048 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Islamitische eredienst. - Islamitische gemeenschappen El Azhar te 1210 Sint-Joost-ten-Node en Al Rajaa te 1020 Brussel. - Oprichting van een plaats van imam eerste in rang Bij type koninklijk besluit prom. 29/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020021070 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 70, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 28/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020021090 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 28/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020030963 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit nr. 25 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2020 numac 2020041264 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3013 van 3 april 2020, wordt de sergeant van het reservekader ****. **** ****, op 1 juli 2019 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader, type koninklijk besluit prom. 27/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020202457 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2020, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, t) en z), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/06/2020 numac 2020021100 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Uitbreiding van de erkenning van CERTINERGIE vzw als organisme voor de controle van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 28 mei 2020 wordt de erkenning, toegekend bij ministerieel besluit van 29 augustus 2018 aan de vereniging z type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/06/2020 numac 2020021099 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van INSPECT BELGIUM vzw als een organisme voor de controle van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 28 mei 2020 wordt de vereniging zonder winstoogmerk INSPECT BELGIUM, gevestigd te 1300 WAVRE, avenue Eiffel 8, met ond type ministerieel besluit prom. 14/04/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041437 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlagen 1 en 2 bij het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014 betreffende de rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen en tot opheffing van verschillende desbetreffende bepalingen type ministerieel besluit prom. 14/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041475 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van Advies en Toezicht bedoeld in de afdelingen 6.3.8. van de Boeken 1, 2 en 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041543 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van verscheidende bepalingen betreffende plaagorganismen bij planten op zaden en ander plantaardig teeltmateriaal

arrest

type arrest prom. -- pub. 03/06/2020 numac 2020200369 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 96/2019 van 6 juni 2019 Rolnummer 7036 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 203, § § 1 en 2, in samenhang gelezen met artikel 204, van het Wetboek van strafvordering, gesteld door het Hof va Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 03/06/2020 numac 2020200367 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 94/2019 van 6 juni 2019 Rolnummer 6924 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 1 en 2 van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Grondwettelijk Hof, wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 03/06/2020 numac 2020201610 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 153/2019 van 24 oktober 2019 Rolnummer 6993 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 45 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 13 december 2013 « betreffende de ondersteuning van de professionele kunsten Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters J.-P(...) type arrest prom. -- pub. 03/06/2020 numac 2020202055 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 200/2019 van 12 december 2019 Rolnummers 6992, 7001, 7002, 7007, 7012 en 7013 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 11, 25, 1°, en 26 van de wet van 6 maart 2018 « ter verbetering van de verkeersv Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 03/06/2020 numac 2020202182 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 199/2019 van 5 december 2019 Rolnummer 7063 In zake: de prejudiciële vraag betreffende artikel 2272 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Het G samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. (...) type arrest prom. -- pub. 03/06/2020 numac 2020202180 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 196/2019 van 5 december 2019 Rolnummer 6945 In zake: de prejudiciële vragen over artikel 1, § 1, tweede lid, van de wet van 21 juni 1985 « betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te lan Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...)

decreet

type decreet prom. 14/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020020981 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bevestiging van de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 2019 en 4 september 2019 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en barema's tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs en van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 september 2019 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de verbindingen cursus/ambt genomen ter uitvoering van artikel 10 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs type decreet prom. 27/04/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020030910 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 27/04/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020202407 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de adoptie van kinderen

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 03/06/2020 numac 2020041466 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 bettrefende het natuurbehoud Afwijking van artikel 68, § 1, 1° en 2° en van artikel 88, § 1, 1° van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud AANHEF : Overwegende de aanvraag van 10 januari 2020 waarbij de heer Didier Vangeluwe een afwijk(...) type beschikking prom. -- pub. 03/06/2020 numac 2020202456 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof Brussel. - Beschikking Bij beschikking van 26 mei 2020 werd de heer de MONTPELLIER d'ANNEVOIE Jean Marie, raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het Arbeidshof van Brussel, door de Eerste Voorzitter van dit Hof aangewezen o

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020010392 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering n° 2020/027 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020010391 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan ondernemingen die een terugval van hun activiteit ondergaan als gevolg van de gezondheidscrisis COVID-19 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041440 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 2020 met bijzondere machten nr. 2020/022 inzake het uitstellen van de niet-genomen jaarlijkse vakantiedagen door de personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten en de diensten van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten gevolge van de COVID-19 pandemie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/04/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041451 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de leden van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 30/04/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041494 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een effectieve lid van het Algemeen Beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 02/04/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041493 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van twee effectieve leden en twee plaatsvervangend leden van het Algemeen Beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 30/04/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041495 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een effectieve lid van het Algemeen Beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041585 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/028 ter invoering van een premie ter ondersteuning van de huurders met beperkte inkomsten die een inkomensverlies ondergaan door de COVID-19 gezondheidscrisis

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041538 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 682 - Richtlijnen in het kader van de bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt met een startbaanovereenkomst in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/06/2020 numac 2020041416 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.315 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met (...) type bericht prom. -- pub. 03/06/2020 numac 2020041417 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.278 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzig(...) In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van verscheidene intern(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 03/06/2020 numac 2020202503 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technische specialisten - Radio communicatie (niveau A1) voor Defensie. - Selectienummer: ANG20138. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 27 mei 2020. D(...) Solliciteren kan tot 15/06/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/06/2020 numac 2020021062 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1: Bij ministerieel besluit van 27 mei 2020: Met ingang van 1 mei 2020: Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/06/2020 numac 2020202451 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** werving en selectie - niveau **** voor het Ministerie van Defensie. - ****: ****20029 Deze selectie werd afgesloten op 25/05/2020. Er zijn 2 laureaten. De lijst(...)

document

type document prom. -- pub. 03/06/2020 numac 2020021014 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Evere. - Vernietiging Bij besluit van 14 mei 2020 wordt de beslissing van 7 april 2020 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Evere de plaatsingsprocedure kiest, de wijze van financiering vaststelt en de overh type document prom. -- pub. 03/06/2020 numac 2020202454 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor FEDRIS Sociaal inspecteurs (m/v/x). - Selectienummer: BNG20002 Er zijn geen laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 23 maart 2020. (...) type document prom. -- pub. 03/06/2020 numac 2020202461 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Cyber Security Experts (niveau A2) voor de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG20078 Solliciteren kan tot 17/06/2020 via www.selor.be(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 03/06/2020 numac 2020202498 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders wegvervoer en verkeersveiligheid (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20002 Deze selectie werd afgesloten op 20/05/2020. Er (...) De lijst is 1 jaar geldig.
^