Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 juni 2020

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 mei 2020, is aan mevr. van Dorst R., griffier bij de arbeidsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt; Dit besluit heeft uitwerkin Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020015055
pub.
29/06/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020021016 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter implementatie van de privaatrechtelijke aangelegenheden van het Belgisch Scheepvaartwetboek type koninklijk besluit prom. 07/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020202247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 07/05/2020 pub. 19/05/2020 numac 2020020898 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een vertegenwoordiger bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme type koninklijk besluit prom. 07/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020041352 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven sluiten, is aan mevr. van Dorst R., griffier bij de arbeidsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 maart 2020 's avonds.

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^