Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 mei 2020
gepubliceerd op 19 mei 2020

Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een vertegenwoordiger bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020020898
pub.
19/05/2020
prom.
07/05/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een vertegenwoordiger bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme sluiten betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, artikel 5, § 1;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Uit zijn functie van vertegenwoordiger van de Minister bevoegd voor begroting bij het Comité voor de schadeafwikkeling bij terrorisme, wordt eervol ontslag verleend aan Mevrouw Nathalie GILSON.

Art. 2.Wordt benoemd tot vertegenwoordiger van de de Minister bevoegd voor ambtenarenzaken bij het Comité voor de schadeafwikkeling bij terrorisme, Mevrouw Alexandra VANDERBECQ, die het mandaat van Mevrouw Nathalie GILSON beëindigt.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister bevoegd voor begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 mei 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, D. CLARINVAL

^