Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 mei 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/02/2019 pub. 19/05/2020 numac 2020041203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/03/2019 pub. 19/05/2020 numac 2020041259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde ten behoeve van de vrijwilligers bij de korpsen van de openbare brandweer en bij de civiele bescherming het fiscaal vrijgesteld bedrag te verhogen. - Duitse vertaling type wet prom. 27/02/2019 pub. 19/05/2020 numac 2020041260 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de notie wettelijke pensioenleeftijd betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 07/05/2020 pub. 19/05/2020 numac 2020041343 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet teneinde uitstel toe te staan voor de toezending en de goedkeuring van de jaarrekening van skeyes voor het jaar 2019 ten gevolge van de maatregelen genomen in het kader van de COVID-19-crisis

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/05/2020 pub. 19/05/2020 numac 2020020898 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een vertegenwoordiger bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme type koninklijk besluit prom. 08/05/2020 pub. 19/05/2020 numac 2020020915 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart uitgereikt aan personen opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers tolken en van de officiële stempel voor de beëdigd vertalers en vertalers-tolken, opgenomen in het nationaal register type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2020 numac 2020020934 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3017 van 3 mei 2020, wordt de sergeant van het reservekader ****. ****, op 1 juni 2019 aangesteld in de graad van kapitein in het reservekader, in zijn **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2020 numac 2020020941 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3021 van 3 mei 2020, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van ni Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 13/05/2020 pub. 19/05/2020 numac 2020041295 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit nr. 20 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2020 pub. 19/05/2020 numac 2020030925 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2005 tot aanwijzing of erkenning van de voorzitter, van drie ondervoorzitters en van de bijzitters en griffiers van de raad van beroep van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2020 pub. 19/05/2020 numac 2020041289 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de ligging van de installaties om gas te vervoeren door leidingen van de naamloze vennootschap Fluxys, op de terreinen van de voormalige Fordfabriek in Genk, die eigendom is van de naamloze vennootschap De Vlaamse Waterweg

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 10/05/2020 pub. 19/05/2020 numac 2020041308 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende erkenning van de artsen afgevaardigd voor de opdrachten van arts- gezondheidsinspecteur van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/05/2020 numac 2020202197 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...)

document

type document prom. -- pub. 19/05/2020 numac 2020202270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2020 numac 2020041282 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 maart 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2020, wordt de heer Kamal BALGHANNOU, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voo Bij koninklijk besluit van 6 maart 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2020, word(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/05/2020 numac 2020030922 bron belgische senaat Oproep tot de kandidaten voor een ambt van rechter in het Grondwettelijk Hof Derde oproep Het Belgisch Staatsblad van 2 september 2019 maakte een vacature bekend van een ambt van Franstalig rechter in het Grondwettelijk Hof. De Senaat dien In de vacature zal worden voorzien op grond van artikel 34, § 1, 2°, van de bijzondere wet va(...)
^