Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 april 2020
gepubliceerd op 22 mei 2020

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 3.750 euro aan de VZW « Formation Education Culture » betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2020041301
pub.
22/05/2020
prom.
23/04/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 APRIL 2020. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 3.750 euro aan de VZW « Formation Education Culture » (FEC) betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE »


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 december 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019031116 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Financiewet voor het begrotingsjaar 2020 sluiten houdende de financiewet voor het begrotingsjaar 2020;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 12 februari 2020;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1, vervangen bij de wet van 7 juni 1994;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Overwegende de internationale activiteit en betrokkenheid van de vakbonden bij het beleid leefmilieu en duurzame ontwikkeling, inzonderheid de oprichting in 2006 van de Vakbondseenheid voor Duurzame Ontwikkeling van de Internationale Vakbonden Confederatie, het bestaan van het Globaal Vakbond Onderzoek Netwerk (GURN), van de stichting `Sustainlabour' en van het Vakbond Adviescomité van de OESO (TUAC);

Overwegende dat vorming, educatie en sensibilisatie van de werknemers essentiële elementen zijn voor een effectieve tenuitvoerlegging van het federale milieubeleid;

Overwegende dat het eveneens van fundamenteel belang is om de bewustmaking van de werknemers voor de milieuproblematiek te bevorderen met het oog op duurzame ontwikkeling;

Overwegende dat sinds 1996 de Waalse vleugels van het ABVV, het ACV en het ACLVB, via hun respectievelijke opleidingsinstituten, gezamenlijk verschillende acties omtrent het thema milieu ontwikkelen in het kader van RISE (Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement);

Overwegende dat deze acties van de VZW in het bijzonder als doel hebben de werknemers en hun vertegenwoordigers te sensibiliseren voor het milieu, sociaal milieuoverleg in ondernemingen te stimuleren en de slagkracht van de afgevaardigden in milieuaangelegenheden te verhogen;

Overwegende dat de VZW zal werken in interactie met de federale milieuprioriteiten (klimaatverandering en Conferentie van Parijs, bedrijven en biodiversiteit, blootstelling van werknemers aan chemische producten,...) ;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van maximum 3.750 euro (drieduizend zevenhonderdvijftig), aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.33.00.01 (programma 25.55.1) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2020, wordt verleend aan de VZW « Formation Education Culture » (FEC), met zetel Haachtsesteenweg, 579 te 1030 Brussel, (ondernemingsnummer 0420806190) vertegenwoordigd door Mevrouw Laurence Blésin, Directrice, als tegemoetkoming voor haar acties ter vorming en bewustmaking van de werknemers voor de milieuproblematiek alsook haar acties en proefprojecten in verband met het federale milieubeleid.

Art. 2.De periode gedekt door de toelage vangt aan op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2020.

Art. 3.De toelage is bestemd om de personeels- en werkingskosten te dekken door de begunstigde vereniging gemaakt voor de organisatie en de coördinatie van de vormings-, informatie- en bewustmakingsacties van de werknemers in verband met materies behorende tot het federale milieubeleid.

Art. 4.Het bedrag van de toelage zal gestort worden op rekeningnummer BE94/7995/5003/9714 van de VZW « Formation Education Culture » (FEC), Haachtsesteenweg, 579 te 1030 Brussel.

Art. 5.Het bedrag bedoeld in artikel 1 zal in één maal vereffend worden van zodra dit besluit ondertekend is en de aanvraag tot uitbetaling voorgelegd wordt via invoice@health.fgov.be

Art. 6.De besteding van de bijdrage zal naderhand verantwoord worden op basis van een jaarlijks activiteitenrapport, vergezeld van een financiële staat, afgeleverd door het Secretariaat van « Formation Education Culture » (FEC) voor 31/03/2021.

Art. 7.Overeenkomstig het artikel 123 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, zal het in het kader van het hierboven vermelde project niet benutte gedeelte door « Formation Education Culture » (FEC) worden terugbetaald aan de financiële dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, op de IBAN rekening BE42 6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de Post (BIC/SWIFT: PCHQBEBB) op naam van "Diverse Ontvangsten".

Art. 8.De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 april 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister voor Leefmilieu, M. Ch. MARGHEM

^