Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 mei 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/05/2020 numac 2020020870 bron belgische mededingingsautoriteit Clementierichtsnoeren van de Belgische Mededingingsautoriteit I. Inleiding 1. Artikel IV. 54 van het Wetboek van economisch recht, zoals gewijzigd bij wet van 2 mei 2019 voorziet dat aan ondernemingen, ondernemings(...) 2. Kartels brengen ernstige schade toe aan de economie en aan de consumenten, onder meer door artif(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020040485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer, tot vaststelling van het bedrag en de modaliteiten van de syndicale premie ten laste van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020040486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid Constructiv type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020041149 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van een directeur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020041301 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 3.750 euro aan de VZW « Formation Education Culture » betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE » type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2020 numac 2020041362 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 april 2020, - dat uitwerking heeft sedert 31 augustus 2018 's avonds, is aan de heer Brandhof G.ontslag verleend, uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de aanwijzing van de heer Ve(...) type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van artikel 6 van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van handel in brandstoffen" betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het outplacement type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende de opleiding type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toekenning van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de syndicale premie (1) type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende de koopkracht in het kader van het koninklijk besluit van 19 april 2019 tot uitvoering van artikel 7, § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de organisatie van de toepassingsprocedures voor de opleidings- en tewerkstellingsregelingen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het nationaal akkoord 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de specifieke inspanning voor de tewerkstelling en de vorming van de nieuw aangeworvenen en de vormingsinspanningen over de jaren 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de jeugdvakantie type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het sectorakkoord van 30 oktober 2019, betreffende de loonkostenontwikkeling 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de maandwedde in de niet-geconventioneerde ondernemingen type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201544 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het tijdskrediet voor de werknemers tewerkgesteld in ploegen of in cycli in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag "zware beroepen" en tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ten gunste van de werknemers die hebben gewerkt in een arbeidsstelsel met "nachtprestaties" type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 58 jaar voor mindervalide werklieden of werklieden met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020201547 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het sectorakkoord van 30 oktober 2019, betreffende een bijzondere vergoeding voor de arbeiders ingeval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020202038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/05/2020 numac 2020020901 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 18 november 2019 dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2020, wordt eervol ontslag uit zijn functies van Adviseur-generaal verleend aan de heer Walter VAN ORMELINGEN. Bij hetzelfde be type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 22/05/2020 numac 2020020982 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op de exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 18/03/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020020996 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 22/05/2020 numac 2020202239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik Bij beschikking van 8 mei 2020 werd mevrouw DELVAUX Denise, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik door de Voorzit

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 22/05/2020 numac 2020202255 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Brussel Bij beschikking van 31 maart 2020 werd mevrouw SELLE Luisa, raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Brussel door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het am

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020020989 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bijzondere machten nr. 11 betreffende de steun aan de sector van het Hoger Onderwijs in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het COVID-19 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020020993 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijzing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2019 tot uitvoering van het decreet van 11 oktober 2018 betreffende de verwezenlijking van stelsels voor de differentiatie en de persoonlijke begeleiding in het basis- en secundair onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/05/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020020999 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van artikel 3 van de ordonnantie van 25 april 2019 tot invoering van een tijdelijke fiscale fictiebepaling in het kader van de Brexit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/05/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020021000 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de modaliteiten betreffende de laatste wilbeschikking type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/05/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020021001 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een tweede verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 14/05/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020041364 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vastlegging van de nadere regels met betrekking tot de reconversie van rusthuisbedden voor het begrotingsjaar 2020 en 2021

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/05/2020 numac 2020020968 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv SAGEVAS en de nv B&M die woonplaats kiezen bij Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 230.510/VII-40.793. Namens de Hoofdgriffier, I(...) type bericht prom. -- pub. 22/05/2020 numac 2020020969 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw ERFGOEDGEMEENSCHAP DOEL & POLDER die woonplaats Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2020. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 22/05/2020 numac 2020020967 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Daan VERHAEGEN en HET INSTITUUT VOOR DE GELIJKHEID VAN VR Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 december 2019. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 22/05/2020 numac 2020020971 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv WOONPLANNERS die woonplaats kiest bij Mrs. Stijn Ve Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 230.516/X-17.698. Namens de Hoofdgriffier, Isa(...) type bericht prom. -- pub. 22/05/2020 numac 2020020970 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De POLDER VAN HET LAND VAN WAAS die woonplaats kiest bij M Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2020. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 22/05/2020 numac 2020020972 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 TEVA PHARMA BELGIUM die woonplaats kiest bij Mrs. Liesbeth Weynants en Delphine Borgniet, advocaten(...) type bericht prom. -- pub. 22/05/2020 numac 2020020975 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De vzw BESCHERM BOMEN EN NATUUR die woonplaats kiest bij Mr. Marleen Ryelandt, advocaat, kantoor ho(...) type bericht prom. -- pub. 22/05/2020 numac 2020020974 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Fried VAN OPSTAL heeft op 17 april 2020 de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het beslu(...) type bericht prom. -- pub. 22/05/2020 numac 2020020980 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Walter DEMEYERE en Anne-Marie DEMEYERE die allebei woonplaats kiezen bij Mr. Jacky d'Hoest, advocaa(...) type bericht prom. -- pub. 22/05/2020 numac 2020030929 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht in verband met de investeringsaftrek Algemeen Investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven recht op een investeringsaftrek die gelijk is aan een bepaald percentage van de a Eenmalige aftrek Voor investeringen gedaan tijdens het belastbaar tijdperk dat aan het aanslagja(...) type bericht prom. -- pub. 22/05/2020 numac 2020202089 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij drie vonnissen van 28 februari 2020, waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 6 maart 2020, heeft de Franstalige Arbeidsrechtbank te Bruss « 1. Schendt artikel 56ter, § 5, 1°, b), van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffend(...) type bericht prom. -- pub. 22/05/2020 numac 2020202155 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 14 januari 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 26 februari 2020, heeft de Arbeidsrechtbank Waals-Brabant, afdeling Nijv « Voert artikel 102 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, al dan niet (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/05/2020 numac 2020202367 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs Kwaliteit en Crisisbeheer (niveau A4) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: MNG20030 Deze selectie werd afgesloten op 18/05/2020(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...)

document

type document prom. 23/04/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020202246 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de niet-opschorting van bepaalde termijnen ter uitvoering van artikel 2, § 2, van het crisisdecreet 2020 van 6 april 2020 om het school- of academiejaar 2020-2021 voor te bereiden

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2020 numac 2020020952 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3023 van 3 mei 2020, wordt mijnheer Kim Vosters, op 1 februari 2020, in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënniteit Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2020, met uitzondering van het tweede lid, d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2020 numac 2020041297 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3022 van 3 mei 2020, wordt mijnheer Renaud Frère, op 1 februari 2020, in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënnitei Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2020, met uitzondering van het tweede lid, d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2020 numac 2020041311 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3024 van 3 mei 2020, wordt mijnheer Mehdi Khémir, op 1 februari 2020, in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënniteit Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2020, met uitzondering van het tweede lid, d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2020 numac 2020041317 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3025 van 3 mei 2020, wordt mevrouw Hélène Vanwesel, op 1 februari 2020, in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënnite Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2020, met uitzondering van het tweede lid, d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2020 numac 2020041320 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3026 van 3 mei 2020, wordt mijnheer Jérôme Frgacic, op 1 februari 2020, in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënnite Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2020, met uitzondering van het tweede lid, d(...)

document

type document prom. -- pub. 22/05/2020 numac 2020041285 bron federale overheidsdienst justitie Beslissing van 1 februari 2007, gewijzigd door de beslissingen van 11 maart 2010, 23 september 2010, 14 en 28 maart 2019 en vervolgens 11 maart 2020, tot vaststelling van de voorwaarden en procedure voor erkenning van vormingsinstanties en de vormi Het artikel 29, 1ste alinea van de beslissing gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd 30 augustu(...)
^