Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 maart 2020
gepubliceerd op 06 april 2020

Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2020030537
pub.
06/04/2020
prom.
27/03/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 90, tweede lid;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018013072 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 28/08/2018 numac 2018040580 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2008 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor afwijking type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040376 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2018 (1) sluiten tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie, artikel 1, 3° ;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op: - 27 januari 2020, wat het platform bedoeld in artikel 1, 1°, en artikel 2 betreft; - 21 februari 2020, wat de platformen bedoeld in artikel 1, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° en 7°, betreft;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 20 maart 2020;

Overwegende dat dit besluit geen besluit is dat nieuwe, dwingende voorschriften bevat, die een onpersoonlijk en abstracte rechtstoestand regelen en die gelden voor een onbepaald aantal gevallen en van toepassing zijn op de rechtsonderhorigen in het algemeen, dan wel op een onbepaalde groep, niet geïndividualiseerde, rechtsonderhorigen die zich in eenzelfde objectieve toestand bevinden, en bijgevolg gaat het niet om een reglementair besluit in de zin van artikel 3, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, en dat de afdeling Wetgeving niet bevoegd is om advies te geven over het ontwerp;

Overwegende dat de zaken waarvoor geen nieuw initiatief van de Regering is vereist en die met het oog op de continuïteit van het gezag door de Uitvoerende Macht moeten worden behandeld, omdat anders een voor de burger nadelig vacuüm zou ontstaan, in lopende zaken moeten worden voortgezet;

Overwegende de aanvraag van erkenning ingediend door de besloten vennootschap FIWELL (nr. KBO: 0734.735.705);

Overwegende de aanvraag van erkenning ingediend door de vereniging zonder winstoogmerk Regionaal Steunpunt voor Welzijnsbevordering en Sociale Impulsen (nr. KBO: 0460.534.125);

Overwegende de aanvraag van erkenning ingediend door de naamloze vennootschap ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT (nr. KBO: 0400.378.485);

Overwegende de aanvraag van erkenning ingediend door de besloten vennootschap DE BIJLESHOEK (nr. KBO: 0731.635.663);

Overwegende de aanvraag van erkenning ingediend door de commanditaire vennootschap AUXILIUM (nr. KBO: 0737.527.820);

Overwegende de aanvraag van erkenning ingediend door de besloten vennootschap Jextra (nr. KBO: 0737.591.166);

Overwegende de aanvraag van erkenning ingediend door de besloten vennootschap QTime (nr. KBO: 0729.749.113);

Overwegende de vereffening van de vennootschap onder firma MassageMe (nr. KBO: 0683.872.269), gesloten op 24 december 2019;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden in de zin van artikel 90, eerste lid, 1° bis, b), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de volgende elektronische platformen erkend: 1° het elektronisch platform "www.massageme.be", georganiseerd door de besloten vennootschap FIWELL; 2° het elektronisch platform "www.helpendehandjes.net", georganiseerd door de vereniging zonder winstoogmerk Regionaal Steunpunt voor Welzijnsbevordering en Sociale Impulsen; 3° het elektronisch platform "www.collectandgo.be/connect", georganiseerd door de naamloze vennootschap ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT; 4° het elektronisch platform "www.debijleshoek.be", georganiseerd door de besloten vennootschap DE BIJLESHOEK; 5° het elektronisch platform "www.mytutor.be", georganiseerd door de commanditaire vennootschap AUXILIUM; 6° het elektronisch platform "www.jextra.be", georganiseerd door de besloten vennootschap Jextra; 7° het elektronisch platform "www.zilverklus.be", georganiseerd door de besloten vennootschap QTime.

Art. 2.Het eind van de erkenning toegekend aan het elektronische platform "www.massageme.be", georganiseerd door de vennootschap onder firma MassageMe wordt vastgesteld vanaf 25 oktober 2019.

Art. 3.De in artikel 1, 1°, bedoelde erkenning wordt vanaf 25 oktober 2019 toegekend.

De in artikel 1, 2° en 3°, bedoelde erkenning wordt vanaf 1 januari 2020 toegekend.

De in artikel 1, 4° en 5°, bedoelde erkenning wordt vanaf 1 maart 2020 toegekend.

De in artikel 1, 6°, bedoelde erkenning wordt vanaf 20 juni 2020 toegekend.

De in artikel 1, 7°, bedoelde erkenning wordt vanaf 1 september 2020 toegekend.

Art. 4.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 maart 2020.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad: Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

KB/WIB 92 - koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 19/11/2015 numac 2015000628 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 04/03/2016 numac 2016000121 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel III sluiten tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 18 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018013072 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 28/08/2018 numac 2018040580 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2008 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor afwijking type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040376 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2018 (1) sluiten, Belgisch Staatsblad van 27 juli 2018.

^