Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 juli 2018
gepubliceerd op 27 juli 2018

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2018 (1)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018040376
pub.
27/07/2018
prom.
18/07/2018
ELI
eli/besluit/2018/07/18/2018040376/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2018 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 307, § 1, vervangen bij de programmawet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat : - het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2018 zo spoedig mogelijk moet worden vastgelegd teneinde de vestiging en de invordering van die belasting niet te vertragen; - in het kader van de geleidelijke verwezenlijking van de E-government in de Federale Overheidsdienst Financiën wordt een model van aangifte gebruikt dat kan worden gescand. Door de scanning kan de uitvoerende administratie bevoegd voor de vestiging van de belasting onmiddellijk de door de belastingplichtige aangegeven inkomsten en andere gegevens verwerken in de berekeningsprogramma's inzake de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen); - de scanning van een formulier slechts voldoende zekerheid biedt indien het aantal te scannen bladzijden en gegevens tot een strikt minimum wordt beperkt. Om die reden zal het aangifteformulier voor het aanslagjaar 2018, bestaan uit volgende onderdelen: - voor belastingplichtigen die uitsluitend een deel 1 invullen: 1° een onderdeel met als opschrift "Voorbereiding van de aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) - Aanslagjaar 2018 - Inkomsten van het jaar 2017 - deel 1" dat alle nodige vermeldingen bevat die het de belastingplichtige mogelijk maken het in 2° vermelde onderdeel correct in te vullen;2° het aangifteformulier (deel 1 en 2) dat zal worden gescand en dat een samenvatting vormt van de gegevens uit het voorbereidend formulier - deel 1.Enkel dit onderdeel moet worden teruggezonden naar de dienst die wordt vermeld op het genoemde aangifteformulier; - voor belastingplichtigen die zowel deel 1 als deel 2 invullen : 1° een onderdeel met als opschrift "Voorbereiding van de aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) - Aanslagjaar 2018 - Inkomsten van het jaar 2017 - deel 1" dat alle nodige vermeldingen bevat die het de belastingplichtige mogelijk maken het in 3° vermelde onderdeel correct in te vullen;2° een onderdeel met als opschrift "Voorbereiding van de aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) - Aanslagjaar 2018 - Inkomsten van het jaar 2017 - deel 2" dat alle nodige vermeldingen bevat die het de belastingplichtige mogelijk maken het in 3° vermelde onderdeel correct in te vullen;3° het aangifteformulier (deel 1 en 2) dat zal worden gescand en dat een samenvatting vormt van de gegevens uit het voorbereidend formulier - deel 1 en deel 2.Enkel dit onderdeel moet worden teruggezonden naar de dienst die wordt vermeld op het genoemde aangifteformulier; - dit besluit bijgevolg dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2018 wordt in de bijlage van dit besluit vastgelegd.

Dit formulier bestaat uit drie onderdelen : 1° een onderdeel met als opschrift "Voorbereiding van de aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) - Aanslagjaar 2018 - Inkomsten van het jaar 2017 - deel 1" dat alle nodige vermeldingen bevat om het in 3° vermelde onderdeel correct in te vullen;2° een onderdeel met als opschrift "Voorbereiding van de aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) - Aanslagjaar 2018 - Inkomsten van het jaar 2017 - deel 2" dat alle nodige vermeldingen bevat om het in 3° vermelde onderdeel correct in te vullen;3° een onderdeel met als opschrift "Aangifte in de belasting niet-inwoners (natuurlijke personen) (deel 1 en 2) - Aanslagjaar 2018 (inkomsten van het jaar 2017)" dat moet worden teruggezonden naar de dienst die voorkomt op het genoemde aangifteformulier.

Art. 2.Wanneer de belastingplichtige zijn aangifte, tijdens een bezoek ten kantore of op een tot dat doeleinde door de bevoegde administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën vastgestelde plaats, met behulp van een ambtenaar van die administratie indient, moet hij een waarmerking, dagtekening en ondertekening aanbrengen op een van de twee exemplaren die de ambtenaar heeft gemaakt nadat hij de door de belastingplichtige aan te geven inkomsten en andere gegevens heeft ingebracht in de computerbestanden van de administratie via tax-on-web. Het aldus gewaarmerkte, gedagtekende en ondertekende exemplaar wordt ofwel overhandigd aan de voornoemde ambtenaar, ofwel toegestuurd aan de dienst die voorkomt op het genoemde aangifteformulier. Het tweede exemplaar van de afdruk van de gegevens is een kopie ten behoeve van de belastingplichtige.

Art. 3.De minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT _______ Nota (1) Verwijzigingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Programmawet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, Belgisch Staatsblad van 29 december 2017.

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 18 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financien, J. VAN OVERTVELDT

^