Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 januari 2021

Notariaat Bij koninklijk besluit van 27 maart 2020, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Dogot B., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Celles. Het is h Bij koninklijk besluit van 4 mei 2020, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging va(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2021030243
pub.
29/01/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 27 maart 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020030537 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 07/04/2020 numac 2020201723 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het tweede kwartaal van het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 02/04/2020 numac 2020040752 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2020 type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020040888 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot de actualisering van het KB/WIB 92 inzake de roerende voorheffing sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Dogot B., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Celles.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020041152 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020202260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit nr. 17 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Lilien S., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Verviers (grondgebied van het tweede kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 juni 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020202544 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit nr. 22 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020030948 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie, ten gevolge van het coronavirus in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020 type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020202631 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit nr. 30 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 17 van 4 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 , met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020021071 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2016 houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020021143 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 12/06/2020 numac 2020021186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen houdende de verbodsbepaling betreffende het gebruik van Am-241 voor meting van dikte, massa of densiteit in het kader van de vervaardiging van textiel type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020202507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen op vlak van tewerkstelling in de vitale sector ten gevolge van de COVID-19-pandemie sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Stas de Richelle G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Waterloo.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 juni 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020202544 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit nr. 22 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020030948 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie, ten gevolge van het coronavirus in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020 type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020202631 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit nr. 30 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 17 van 4 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 , met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 08/06/2020 numac 2020021071 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2016 houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020021143 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 12/06/2020 numac 2020021186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen houdende de verbodsbepaling betreffende het gebruik van Am-241 voor meting van dikte, massa of densiteit in het kader van de vervaardiging van textiel type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020202507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen op vlak van tewerkstelling in de vitale sector ten gevolge van de COVID-19-pandemie sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer de Michaux E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Andenne.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 14 januari 2021, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen te twee maanden te rekenen vanaf heden: - is mevr. Jemelka S., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Waterloo, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant.

De standplaats is gevestigd te Waterloo. - is mevr. Notarpietro R., licentiaat in de rechten, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant.

De standplaats is gevestigd te Rixensart. - is mevr. Saccaro A., master in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Luik.

Zij oefent haar ambt eveneens uit in de gebiedsomschrijving van het gerechtelijk arrondissement Eupen.

De standplaats is gevestigd te Verviers (grondgebied van het tweede kanton). - is dhr. Demaerschalk M., master in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Namen.

De standplaats is gevestigd te Andenne. - is mevr. Dewasme M.-S., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Celles, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen.

De standplaats is gevestigd te Celles.

Bij ministerieel besluit van 15 januari 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/01/2021 pub. 22/01/2021 numac 2021040070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de definitieve bedragen en de correctie van de indexatie van de federale basisdotatie voor het jaar 2020 type ministerieel besluit prom. 15/01/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040202 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3, § 5, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten type ministerieel besluit prom. 15/01/2021 pub. 23/03/2021 numac 2021030577 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3, § 5, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 15/01/2021 pub. 19/01/2021 numac 2021030236 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de periode van opschorting van de uitvoering van bepaalde uitgaansmodaliteiten van gedetineerden ter uitvoering van artikel 62 van de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19 sluiten, is het verzoek tot associatie van dhr. Van den Brande G., notaris ter standplaats Lier, en van mevr. Verhaert L., kandidaat-notaris, om de associatie "Guy Van den Brande en Laurence Verhaert", ter standplaats Lier te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Verhaert L. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Lier.

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging van mevr.

Verhaert L. als geassocieerd notaris ter standplaats Lier.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^