Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 maart 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 . - Duitse vertaling type wet prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 . - Duitse vertaling type wet prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (1) type wet prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (1) type wet prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 bron federale overheidsdienst financien Wet tot machtiging van de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020030537 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 02/04/2020 numac 2020040752 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2020 type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020040888 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot de actualisering van het KB/WIB 92 inzake de roerende voorheffing type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040895 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot stopzetting van de kalenders die de termijnen bepalen voor de uitvoering van de procedures tot wijziging van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten en van de lijst van de vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen ten gevolge van de pandemie COVID-19 type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020041149 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van een directeur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 07/04/2020 numac 2020201723 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het tweede kwartaal van het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 17/05/2021 numac 2021031326 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot de actualisering van het KB/WIB 92 inzake de roerende voorheffing. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/03/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020030593 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot het bepalen van de modaliteiten van het webloket voor het verrichten van de aangifte voor de milieuheffing op elektronische wijze type ministerieel besluit prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040932 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020010374 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van UC Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de strategische adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020030439 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de private en sociale huurmarkt ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020030448 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 01/04/2020 numac 2020030456 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen inzake het tewerkstellingsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 01/04/2020 numac 2020030473 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-milieueffectrapportage en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 01/04/2020 numac 2020030480 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de Vlaamse materialen- en bodemwetgeving type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 01/04/2020 numac 2020030477 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de proceduretermijnen die gelden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 09/04/2020 numac 2020030516 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 2, § 2 van het koninklijk besluit van 26 augustus 1980 tot instelling van een controlemerk voor de melk type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020030543 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19 type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 14/04/2020 numac 2020030584 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 15/04/2020 numac 2020030583 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot remediëring van termijnen en procedurele verplichtingen tijdens een civiele noodsituatie binnen het beleidsveld Onroerend Erfgoed type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020030736 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van duale structuuronderdelen in het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040948 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041081 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van duale structuuronderdelen in het gewoon voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020041269 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van structuuronderdelen in het gewoon voltijds secundair onderwijs
^