Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 augustus 2020

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 november 2019, dat in werking treedt op 31 augustus 2020 `s avonds, is de heer Hoedaert L., rechter in de arbeidsrechtbank te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op p Bij koninklijk besluit van 9 december 2019, dat in werking treedt op 31 augustus 2020 's avonds(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020042574
pub.
07/08/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 05/12/2019 numac 2019204692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2019-2020 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019204861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar voor zware beroepen voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 05/12/2019 numac 2019204691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2019-2020 voor de logistieke werknemers met veiligheidscertificaat type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019204963 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar na 20 jaar ploegenarbeid met nachtdienst voor de periode 2019-2020 (1) type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019204967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019204969 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik vrijwillige overuren type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019204968 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik sociaal voordeel (1) sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2020 `s avonds, is de heer Hoedaert L., rechter in de arbeidsrechtbank te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van voorzitter van de arbeidsrechtbank te Oudenaarde eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019205867 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten betreffende de vervanging van feestdagen in 2020, 2021 en 2022 (1) type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019205971 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2020 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019205868 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen in 2020 (1) sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2020 's avonds, is mevr. Rosiers A., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 11 december 2019, die in werking treden op 31 augustus 2020 's avonds: - is de heer Ceuppens P., kamervoorzitter in het arbeidshof te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer Dekeersmaeker J., advocaat-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019031201 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2019042903 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit van 15 december 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2009 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de kandidaat-huisartsen type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019015751 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze en de voorwaarden voor de organisatie van het examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter en van plaatsvervangend raadsheer type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 14/01/2020 numac 2020040016 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan de Wereldorganisatie voor de dierengezondheid vroeger "Office International des Epizooties" genoemd type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019015752 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2006 tot vaststelling van de wijze van en de voorwaarden voor de organisatie van het mondelinge evaluatie-examen bedoeld in artikel 191bis van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2019042888 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Overeenkomstencommissie vroedvrouwen - verzekeringsinstellingen type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 08/01/2020 numac 2019031210 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een dotatie voor 2019 aan het Brussels hoofdstedelijk gewest ten laste van het « fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel » sluiten, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Vrancken L., vrederechter van het kanton Genk, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 augustus 2020.

Bij koninklijk besluit van 5 januari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/01/2020 pub. 31/01/2020 numac 2020040079 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Bingo 3 euro", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2020 's avonds, is mevr. Jaspis P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant en rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, in ruste gesteld.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 4 februari 2020, die in werking treden op 31 augustus 2020 's avonds: - is mevr. Deneulin G., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is aan mevr. Reynders A., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Diest.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is mevr. Gala M., vrederechter van het kanton Gembloers, gemachtigd om haar ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 september 2020.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijke besluiten van 9 februari 2020, die in werking treden op 31 augustus 2020 's avonds: - is aan de heer Nulens J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan de heer D'hulst X., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Kortrijk.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020200179 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de medische blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen type koninklijk besluit prom. 13/02/2020 pub. 28/02/2020 numac 2020200629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoemingvan raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 13/02/2020 pub. 24/02/2020 numac 2020020304 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van de Gemeenschappelijke sociale dienst van de Federale Pensioendienst type koninklijk besluit prom. 13/02/2020 pub. 25/02/2020 numac 2020200524 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie Kunstenaars type koninklijk besluit prom. 13/02/2020 pub. 24/02/2020 numac 2020020303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van de pensioenen van de provinciale en plaatselijke besturen van de Federale Pensioendienst sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2020 's avonds, is aan de heer Blockeel L., ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 05/12/2019 numac 2019204692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2019-2020 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019204861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar voor zware beroepen voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 05/12/2019 numac 2019204691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2019-2020 voor de logistieke werknemers met veiligheidscertificaat type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019204963 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar na 20 jaar ploegenarbeid met nachtdienst voor de periode 2019-2020 (1) type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019204967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019204969 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik vrijwillige overuren type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019204968 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik sociaal voordeel (1) sluiten0, dat in werking treedt op 31 augustus 2020 's avonds, is mevr. Roothooft A., werkend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 22 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 05/12/2019 numac 2019204692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2019-2020 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019204861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar voor zware beroepen voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 05/12/2019 numac 2019204691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2019-2020 voor de logistieke werknemers met veiligheidscertificaat type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019204963 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar na 20 jaar ploegenarbeid met nachtdienst voor de periode 2019-2020 (1) type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019204967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019204969 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik vrijwillige overuren type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019204968 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik sociaal voordeel (1) sluiten1, dat in werking treedt op 31 augustus 2020 's avonds, is mevr. Pirotte J., vrederechter van het kanton Seraing, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 05/12/2019 numac 2019204692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2019-2020 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019204861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar voor zware beroepen voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 05/12/2019 numac 2019204691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2019-2020 voor de logistieke werknemers met veiligheidscertificaat type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019204963 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar na 20 jaar ploegenarbeid met nachtdienst voor de periode 2019-2020 (1) type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019204967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019204969 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik vrijwillige overuren type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019204968 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik sociaal voordeel (1) sluiten2, dat in werking treedt op 31 augustus 2020 's avonds, is de heer Meert D., vrederechter van het kanton Sint-Joost-ten-Node, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020030537 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 07/04/2020 numac 2020201723 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het tweede kwartaal van het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 02/04/2020 numac 2020040752 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2020 type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020040888 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot de actualisering van het KB/WIB 92 inzake de roerende voorheffing sluiten, is de machtiging om haar ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan mevr. Verhamme G., eerste substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 september 2020.

Bij koninklijk besluit van 30 maart 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2020 pub. 02/04/2020 numac 2020201678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het Covid-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit type koninklijk besluit prom. 30/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020020658 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het "Caisse publique wallonne d'allocations familiales" sluiten, is mevr. Thoreau G., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, aangewezen tot de functie van rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 september 2020.

Bij koninklijk besluit van 13 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020020950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit nr. 23 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 houdende het corona ouderschapsverlof type koninklijk besluit prom. 13/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020020911 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 15 van 24 april 2020 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis type koninklijk besluit prom. 13/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020020917 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2020 's avonds, is mevr. Wouters L., rechter in de politierechtbank te Vilvoorde, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 juni 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/06/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020010401 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen tot verlenging van bepaalde reglementaire termijnen in verband met de voor de complianceofficers en de tussenpersonen uit de financiële en de verzekeringssector geldende vereisten inzake beroepskennis, met het oog op de bestrijding van de gevolgen van de COVID-19-Epidemie type koninklijk besluit prom. 08/06/2020 pub. 12/06/2020 numac 2020021226 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot maatregelen ter ondersteuning van de horeca type koninklijk besluit prom. 08/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041758 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Diepenbeek, teneinde de afschaffing van 7 overwegen en de aanleg van 3 bruggen en aanhorige wegenis langs de spoorlijn nr. 34 te realiseren sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2020 's avonds, is mevr. Etienne F., raadsheer in het arbeidshof te Luik, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van eerste voorzitter van het arbeidshof te Luik eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 11 juni 2020, - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, dewelke niet mag gebeuren voor 1 september 2020, is de heer Gijselinck L., licentiaat in de criminologische wetenschappen, attaché - managementondersteuning penitentiair inrichting Turnhout en plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in sociale re-integratie, voor de rechtsgebieden van de hoven beroep te Antwerpen en te Gent, benoemd tot werkend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen voor een termijn van één jaar. - is de aanwijzing van mevr. Caluwé N., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2020.

Bij koninklijk besluit van 16 juni 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020030515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de procedures voor de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie alsook voor de rapportering aan de vzw if-ic type koninklijk besluit prom. 16/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020202727 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger en de toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger type koninklijk besluit prom. 16/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020031017 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 29 van de wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2020 's avonds, is aan mevr. Spits S., ontslag verleend uit haar ambt van werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in de sociale re-integratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Bij koninklijke besluiten van 24 juni 2020, - dat in werking treedt op 31 augustus 2020 's avonds, is de heer De Greve M., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de aanwijzing van mevr. Devaux P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 september 2020.

Bij koninklijke besluiten van 9 juli 2020, dat in werking treden op 31 augustus 2020 's avonds, - is de heer Rans P., advocaat generaal bij het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer Poncelet L., afdelingsvoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is mevr. Blondiau M.-H., vrederechter van het eerste kanton Waver, op haar verzoek, in ruste gesteld Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 05/12/2019 numac 2019204692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2019-2020 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019204861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar voor zware beroepen voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 05/12/2019 numac 2019204691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2019-2020 voor de logistieke werknemers met veiligheidscertificaat type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019204963 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar na 20 jaar ploegenarbeid met nachtdienst voor de periode 2019-2020 (1) type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019204967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019204969 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik vrijwillige overuren type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019204968 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik sociaal voordeel (1) sluiten3, is de aanwijzing van mevr.

Fallay F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2020.

Bij koninklijk besluit van 15 juli 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 05/12/2019 numac 2019204692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2019-2020 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019204861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar voor zware beroepen voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 05/12/2019 numac 2019204691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2019-2020 voor de logistieke werknemers met veiligheidscertificaat type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 06/12/2019 numac 2019204963 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar na 20 jaar ploegenarbeid met nachtdienst voor de periode 2019-2020 (1) type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019204967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019204969 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik vrijwillige overuren type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019204968 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik sociaal voordeel (1) sluiten4 is mevr. Lievens L., raadsheer in het hof van beroep te Luik, aangewezen tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechter in hoger beroep in dit hof voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 september 2020.

Bij koninklijke besluiten van 20 juli 2020 waarvan de mandaten in werking treden op de dag van de eedaflegging, zijn aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Luik, voor een termijn van drie jaar: - de heer Lykops F.; - mevr. Bernard F.; - mevr. Mareschal B.; - mevr. Wolf S.; substituten-procureur des Konings bij dit parket.

Bij koninklijke besluiten van 20 juli 2020 waarvan de mandaten in werking treden op de dag van de eedaflegging, zijn aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Charleroi, voor een termijn van drie jaar: - mevr. Schampaert C.; - mevr. Marr C.; - mevr. Dutrifoy S.; substituten-procureur des Konings bij dit parket.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^