Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 maart 2020
gepubliceerd op 03 april 2020

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « SIGeDIS » voor het eerste kwartaal van het jaar 2020

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2020201652
pub.
03/04/2020
prom.
23/03/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAART 2020. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « SIGeDIS » voor het eerste kwartaal van het jaar 2020


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact sluiten betreffende het generatiepact, artikel 8;

Gelet op de financiewet voor het begrotingsjaar 2020 van 20 december 2019, sectie 24. - FOD Sociale Zekerheid, organisatieafdeling 58 - Dotaties en toelagen aan de sociale zekerheid, basisallocatie 24 58 41 42.10.13;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006022555 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van Titel III, hoofdstuk II van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact sluiten tot uitvoering van Titel III, hoofdstuk II van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact sluiten betreffende het generatiepact, artikel 12;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 januari 2020;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van 772.000 euro (zevenhonderd tweeënzeventig duizend euro) wordt toegekend aan de V.Z.W. « SIGeDIS », Zuidertoren, 1060 Brussel IBAN : BE98 6790 0008 6993; BIC: PCHQ BE BB) om haar in staat te stellen haar werkzaamheden voort te zetten betreffende de toepassing van de uitvoeringsmaatregelen genomen krachtens artikel 8 van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact sluiten betreffende het generatiepact wat betreft de wettelijke pensioenregelingen.

Elke overdracht van schuldvordering betreffende deze toelage is verboden.

Art. 2.De toelage waarvan sprake in artikel 1 wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de basisallocatie 24 58 41 42.10.13 - organisatie-afdeling 58 - programma-activiteit 41 - van de begroting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2020.

De betaling van deze toelage zal geschieden na de ondertekening van dit besluit;

Art. 3.Als verantwoording voor de aanwending van de in dit besluit bedoelde toelage, zal de V.Z.W. « SIGeDIS » de meest recente jaarrekeningen zoals neergelegd bij de Nationale Bank van België, alsook het verslag van de Commissaris bij die rekeningen, toezenden aan de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Art. 4.De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid zal zorgen voor de nodige controle op de aanwending van de toegekende toelage.

De V.Z.W. « SIGeDIS » zal alle nuttige verantwoordingsdocumenten ter beschikking stellen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Art. 5.De V.Z.W. « SIGeDIS » zal het niet gebruikte en/of het niet in haar meerjarenplan verantwoorde deel van de toelage, dat uit de uitvoering van het bovenvermelde project zou voortvloeien, terugstorten aan de Schatkist.

Art. 6.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Pensioenen, zijn ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 maart 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE

^