Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 april 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 . - Duitse vertaling type wet prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 . - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030300 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Win for Life Holiday", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020030393 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de keurings- / certificeringsinstelling CARAH asbl - Rue Pa G-033 "Sectorgids autocontrole voor de aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire (...) type koninklijk besluit prom. 23/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030443 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020030462 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 september 2019, dat in werking treedt op 30 april 2020 's avonds, is de heer Lizin D., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eersha(...) type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 03/04/2020 numac 2020030504 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020040794 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij Loterij met biljetten, "Casino Club" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Na - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 861 op 5 april 2020 valt; - van de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020040797 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij Loterij met biljetten, "Winter Magic" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de N - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 536 op 5 april 2020 valt; - van de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020040796 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij Loterij met biljetten, "Winter Millions" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door d - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 802 op 5 april 2020 valt; - van de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020040798 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij Loterij met biljetten, "Winter Fun" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nat - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 836 op 5 april 2020 valt; - van de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020040795 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij Loterij met biljetten, "Winners Club" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 oktober 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winners C - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 404 op 5 april 2020 valt; - van de (...) type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020040888 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot de actualisering van het KB/WIB 92 inzake de roerende voorheffing type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020040931 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke Eredienst. - Antwerpen-Wilrijk - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor en overdracht van vier plaatsen van onderpastoor Bij konin Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 februari 2020. type koninklijk besluit prom. 23/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020201652 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « SIGeDIS » voor het eerste kwartaal van het jaar 2020

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/04/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020020705 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken type ministerieel besluit prom. 09/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030451 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende erkenning van deskundigen in toepassing van het koninklijk besluit van 13 april 1977 tot vaststelling van de regels die toelaten de waarde van de overdracht der apotheken vast te stellen en toezicht uit te oefenen op deze overdracht type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020030463 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 24 maart 2020, - is het verzoek tot associatie van de heer Estienne E., notaris ter standplaats Genappe, en van Mevr. Gernaij F. en Mevr. Laine A., kandidaat-notarissen, om de associatie "Estienne, Mevr. Gernaij F. en Mevr. Laine A. zijn aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Genepië(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020030466 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 24 maart 2020 is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel te vervullen aan: - mevr. Bertrand S., assistent bij de griffie va Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - mevr. Charlier C., assistent bi(...) type ministerieel besluit prom. 12/12/2016 pub. 03/04/2020 numac 2020030502 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot gedeeltelijke uitvoering van artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 31/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030533 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake technische keuring type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020040897 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 900.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten type ministerieel besluit prom. 31/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020040943 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 7, en bijlage 1 en 2 van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid

arrest

type arrest prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2019205297 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 158/2019 van 24 oktober 2019 Rolnummer 7188 In zake : het beroep tot vernietiging van afdeling 2 van hoofdstuk 11 van de wet van 17 maart 2019 « betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur » Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2019205296 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 157/2019 van 24 oktober 2019 Rolnummers 7180 en 7181 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 9 van de Financiewet van 21 december 2018 voor het begrotingsjaar 2019, ingesteld door Alphonsius Mariën en door Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter A. Alen en de rechters-versl(...) type arrest prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2019205797 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 159/2019 van 24 oktober 2019 Rolnummer 7198 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 9, § 1, van de wet van 5 mei 2014 « betreffende de internering », gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, a Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020201116 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 106/2019 van 27 juni 2019 Rolnummer 7139 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel L1124-40 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, gesteld door de Vrederechter van het eerste Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020201126 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 144/2019 van 17 oktober 2019 Rolnummer 6936 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1476quater van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. He samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goe(...) type arrest prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020201125 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 143/2019 van 17 oktober 2019 Rolnummer 6929 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 153, § 3, eerste en derde lid, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorg Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters T. M(...) type arrest prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020201549 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 119/2019 van 29 augustus 2019 Rolnummer 7082 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 47, 2°, en 54 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 12 juli 2013 « betreffende de integrale jeugdhulp », gestel Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters T. M(...)

decreet

type decreet prom. 23/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030544 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie in het kader van de COVID-19-pandemie

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020030432 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een plaatsvervangend raadsheer in het Benelux Gerechtshof. M 4 Het Benelux Comité van Ministers, Gelet op het artikel 3, leden 1 tot en met 3, van (...) Overwegende dat het Benelux Comité van Ministers op 27 augustus 2019 akte heeft verleend van het on(...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020030465 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 10 september 2019, werd de heer Verguts P., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 11 april 2020, he Bij beschikking van 14 november 2019, werd de heer Rozie M., emeritus kamervoorzitter in het hof va(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/04/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020020668 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het Covid-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020020694 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake binnenvaart

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030395 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van steenkolenmijnen van Taravisée type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030396 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van loodmijnen van Mazée type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030397 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van lood-, zink- en ijzerpyrietmijnen van Sarts te Seilles type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030398 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van aluinhoudende leisteenmijnen van Aigremont

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030433 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de artikelen 24 tot en met 26 van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030434 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de artikelen 24 tot en met 26 van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de personen als bedoeld in artikel 27/1 van dezelfde ordonnantie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030436 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de artikelen 433 tot 435 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de personen als bedoeld in artikel 439 van hetzelfde Wetboek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030437 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de artikelen 69 tot 71 van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 05/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030488 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk gewest tot vaststelling van het bedrag bedoeld in artikel 27, § 1ter, 5°, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030532 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030999 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van aluinhoudende leisteenmijnen van Reumont

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020040923 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de tewerkstellingstrajecten en hun doelgroepwerknemers, vermeld in artikel 32bis van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers

overeenkomst

type overeenkomst prom. 30/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030449 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement tot vaststelling van de dosisbeperkingen voor personen die deelnemen aan experimenten op de menselijke persoon die een medische blootstelling inhouden en waarbij geen direct medisch voordeel van deze blootstellingen wordt verwacht

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020030418 bron ministerie van landsverdediging Aanwerving van een repetitor in toegepaste mechanica voor het Departement Mechanica van de Koninklijke Militaire School. - Officieel bericht ingetrokken In het Belgisch **** ****. 66 van 24 maart 2020, ****. 17756 en 17757, het ****(...) type bericht prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020040920 bron ministerie van landsverdediging Aanwerving van een repetitor **** voor het **** van de Koninklijke Militaire School. - Officieel bericht ingetrokken In het Belgisch **** **** 66 van 24 maart 2020, ****. 17757 en 17758, de officieel bericht ingetrokken Aan(...) type bericht prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020040921 bron ministerie van landsverdediging Aanwerving van een repetitor **** voor het **** van de Koninklijke Militaire School. - Officieel bericht ingetrokken In het Belgisch **** ****. 66 van 24 maart 2020, ****. 17758 en 17759, van de officieel bericht ingetrokken Aan(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020030483 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning als uitbater van ondergrondse bouwwerken van openbaar nut. - cvba Vivaqua Bij het ministerieel besluit van 25 maart 2020, wordt de cvba Vivaqua erkend als uitbater van ondergrondse bouwwerken van openbaar nut, overeenkomstig de bepalin

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020201724 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde : Assistenten bij het parket Luik en het parket van het hof van beroep Luik (m/v/x). - Selectienummer: BFG20003 Er (...) Deze selectie werd afgesloten op 23/03/2020. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.(...)

erratum

type erratum prom. 12/12/2016 pub. 03/04/2020 numac 2020030503 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot gedeeltelijke uitvoering van artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955 Duitse vertaling. - Erratum type erratum prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020201774 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Ingenieurs bijzondere technieken (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG20069. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 4 maart 2020. De uiterste (...) Solliciteren kan tot 22/04/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020030190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 februari 2020, wordt Mevr. Elien RAEYEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederlandse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020030486 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 december 2019, wordt Mevr. Iseult VANDEN BROECK benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020030500 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 maart 2020, wordt Mevr. Oirda MESSAOUI benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 15 februar Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020201655 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 23 maart 2020, dat in werking Bij hetzelfde besluit, wordt de heer SPRANGERS Ben benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij g(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020030452 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Assistent dossierbeheer bij het parket van het hof van beroep Luik : 5; Assi Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men z(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020030453 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van assistent wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef Assistent dossierbeheer bij de griffie van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel: 1; type vacante bettreking prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020030454 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Assistent dossierbeheer bij de griffie van de **** rechtbank van Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via werving, kan men zich (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020030499 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers **** op de politionele informatie **** ****. CONTEXT In de loop van de maanden mei en juni 2020 zal het **** een lid voor zijn **** (****) aanwerven met de hoedanigheid van lid van de geïntegreerde po(...) De aanwerving vindt plaats op basis van een vergelijkende selectie. De weerhouden kandidaat tree(...)

document

type document prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020030513 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt. - Diverse betrekkingen van verschillende niveaus FR en/of NL (m/v/x) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt (ref talent20-01 to(...) Er is elf betrekkingen vacant verklaard bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt ((...) type document prom. -- pub. 03/04/2020 numac 2020201720 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummers: BNG19093 - BNG19095 - BNG19097 - BNG19103 - Thematisch experten Paiements (m/v/x) - BNG19093. - Thematisch experten Gestion des pensions (m/v/x) (...)
^