Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 maart 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/03/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020020976 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wazigmaking van de beelden van nucleaire installaties en kritieke inrichtingen, en tot inperking van het maken of verspreiden van luchtfoto's van die installaties en inrichtingen, in het belang van de openbare veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen type wet prom. 23/03/2020 pub. 02/04/2020 numac 2020030482 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wazigmaking van de beelden van nucleaire installaties en kritieke inrichtingen, en tot inperking van het maken of verspreiden van luchtfoto's van die installaties en inrichtingen, in het belang van de openbare veiligheid type wet prom. 23/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040685 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/03/2020 pub. 02/04/2020 numac 2020030403 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2018 tot benoeming van de voorzitters en ondervoorzitters van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 23/03/2020 pub. 02/04/2020 numac 2020030404 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2015 houdende de benoeming van de leden en van de voorzitter van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 23/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030443 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt type koninklijk besluit prom. 23/03/2020 pub. 01/04/2020 numac 2020040926 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 10 maart 2020 van de Nationale Bank van België tot vastlegging van het contracyclische tier 1-kernkapitaalbufferpercentage type koninklijk besluit prom. 23/03/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020040988 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen in de hoedanigheid van seizoenarbeider betreft type koninklijk besluit prom. 23/03/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020041331 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de informatie die elke leverancier van een voorwerp moet doen toekomen aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen type koninklijk besluit prom. 23/03/2020 pub. 27/03/2020 numac 2020201276 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende radioactieve producten voor IN VITRO of IN VIVO gebruik in de geneeskunde, in de diergeneeskunde in een klinische proef of in een klinisch onderzoek type koninklijk besluit prom. 23/03/2020 pub. 01/04/2020 numac 2020201648 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 215bis van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 23/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020201652 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « SIGeDIS » voor het eerste kwartaal van het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 23/03/2020 pub. 10/03/2022 numac 2022030911 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen in de hoedanigheid van seizoenarbeider betreft. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 23/03/2020 pub. 18/10/2022 numac 2022041676 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020030347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030351 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het formulier en de typevoorbeelden van de overeenkomsten bedoeld in de artikelen 2 en 7 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van de 23 mei 2019 betreffende de inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in artikel 60, § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040774 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020040875 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020040897 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 900.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

decreet

type decreet prom. 23/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030544 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie in het kader van de COVID-19-pandemie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020020653 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministeriële omzendbrief over de gevolgen van de coronaviruscrisis voor de diensten voor afvalinzameling en -beheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name in geval van een tekort aan personeel
^