Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 mei 2020

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 8 maart 2020, is de heer Bergé J., eregerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken d Bij koninklijk besluit van 23 maart 2020, is de heer Verbert D., notaris ter standplaats Antwer(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020041339
pub.
18/05/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 8 maart 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020040539 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2012 tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen en trekkingsloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij type koninklijk besluit prom. 08/03/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020020614 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop de legalisatie wordt uitgevoerd en de mogelijke weigeringsgronden van legalisatie type koninklijk besluit prom. 08/03/2020 pub. 21/04/2020 numac 2020040364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de sector "confiserie" type koninklijk besluit prom. 08/03/2020 pub. 21/04/2020 numac 2020201006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de statuten van het "Sociaal Waarborgfonds voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf" type koninklijk besluit prom. 08/03/2020 pub. 21/04/2020 numac 2020201016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 08/03/2020 pub. 21/04/2020 numac 2020020322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007 betreffende de vakbondspremie in de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 08/03/2020 pub. 21/04/2020 numac 2020200916 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de strijd tegen discriminatie sluiten, is de heer Bergé J., eregerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Bij koninklijk besluit van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2020 pub. 01/04/2020 numac 2020040926 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 10 maart 2020 van de Nationale Bank van België tot vastlegging van het contracyclische tier 1-kernkapitaalbufferpercentage type koninklijk besluit prom. 23/03/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020040988 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen in de hoedanigheid van seizoenarbeider betreft type koninklijk besluit prom. 23/03/2020 pub. 02/04/2020 numac 2020030403 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2018 tot benoeming van de voorzitters en ondervoorzitters van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 23/03/2020 pub. 02/04/2020 numac 2020030404 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2015 houdende de benoeming van de leden en van de voorzitter van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 23/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020201652 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « SIGeDIS » voor het eerste kwartaal van het jaar 2020 sluiten, is de heer Verbert D., notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het zesde kanton), bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Bij koninklijk besluit van 25 maart 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/03/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020021291 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2019 houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type koninklijk besluit prom. 25/03/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020201465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 25/03/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020201395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 25/03/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020202463 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 25/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030300 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Win for Life Holiday", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 25/03/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020201593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 147 van 18 maart 2020, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis type koninklijk besluit prom. 25/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020201744 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het financieringsbedrag voor het jaar 2019 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen sluiten, is de heer Van Pelt L., notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het tweede kanton), bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 02/04/2020 numac 2020040752 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2020 type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020040888 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot de actualisering van het KB/WIB 92 inzake de roerende voorheffing type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020041149 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van een directeur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 07/04/2020 numac 2020201723 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het tweede kwartaal van het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020030537 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 17/05/2021 numac 2021031326 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot de actualisering van het KB/WIB 92 inzake de roerende voorheffing. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040895 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot stopzetting van de kalenders die de termijnen bepalen voor de uitvoering van de procedures tot wijziging van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten en van de lijst van de vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen ten gevolge van de pandemie COVID-19 sluiten, is Mevr. Jannis M., ereplaatsvervangend rechter in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde.

Zij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Bij koninklijke besluiten van 30 april 2020, - is Mevr. Diercxsens I., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde. - is de heer Ceuppens P., kamervoorzitter in het arbeidshof te Antwerpen, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. - is Mevr. Deneulin G., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. - is de heer Dekeersmaeker J., advocaat-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. - is de heer Meert D., vrederechter van het kanton Sint-Joost-ten-Node, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. - is de heer Daenen M., ondervoorzitter en rechter van de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

^