Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 maart 2020
gepubliceerd op 03 april 2020

Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Win for Life Holiday", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2020030300
pub.
03/04/2020
prom.
25/03/2020
ELI
eli/besluit/2020/03/25/2020030300/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Win for Life Holiday", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het advies 67.015/4 van de Raad van State, gegeven op 11 maart 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het koninklijk besluit van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011735 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten sluiten tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten;

Overwegende dat het Comité Verantwoord Spel, bedoeld in artikel 7 van het beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij op 26 juli 2016 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016003279 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht sluiten, een gunstig advies heeft gegeven op 16 december 2019;

Op de voordracht van de Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De loterij met biljetten "Win for Life Holiday" is een loterij georganiseerd door de Nationale Loterij. Ze wordt georganiseerd overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011735 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten sluiten tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten.

Het aantal biljetten van elke uitgifte van "Win for Life Holiday" wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op 1.250.000 of op veelvouden van 1.250.000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 6 euro.

Art. 2.Voor iedere hoeveelheid van 1.250.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald op 379.806, die als volgt worden verdeeld : 1 lot met een maandelijks uit te keren levenslange rente ten bedrage van 3.000 euro en een jaarlijks uit te keren levenslange rente ten bedrage van 10.000 euro, 25 loten van 5.000 euro, 30 loten van 500 euro, 50 loten van 250 euro, 200 loten van 100 euro, 2.000 loten van 50 euro, 7.500 loten van 30 euro, 15.000 loten van 20 euro, 40.000 loten van 15 euro, 75.000 loten van 9 euro, 240.000 loten van 6 euro.

De tabel hierna geeft een overzicht van de winstkansen:

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

Rente mensuelle/maandelijkse rente (3.000 euro(s)) + rente annuelle/jaarlijkse rente (10.000 euro(s))

1.250.000

25

5.000

50.000

30

500

41.666,67

50

250

25.000

200

100

6.250

2.000

50

625

7.500

30

166,67

15.000

20

83,33

40.000

15

31,25

75.000

9

16,67

240.000

6

5,21

TOTAL TOTAAL 379.806

TOTAL TOTAAL 3,29


Art. 3.§ 1. Op de voorkant van het biljet staan twee duidelijk onderscheiden spellen, die respectievelijk "spel 1" en "spel 2" worden genoemd. Spel 1 en spel 2 vertonen elk twee duidelijk onderscheiden speelzones. § 2. Bij de ondoorzichtige deklaag van elk van de in het eerste paragraaf bedoelde speelzones, staat er afgedrukt : 1° voor spel 1, de vermelding " SPEL 1 - JEU 1 - SPIEL 1 ";2° voor spel 2, de vermelding " SPEL 2 - JEU 2 - SPIEL 2 ". Onder de ondoorzichtige deklaag van elk van de in het eerste paragraaf bedoelde speelzones, staan er voor spellen 1 en 2 meerdere variabele spelsymbolen afgedrukt, waarvan de aard bepaald wordt door de Nationale Loterij. § 3. Voor de eventuele toekenning van een lot geldt dat spel 1 en spel 2 onafhankelijk van elkaar zijn en dat zij elk apart in beschouwing moeten worden genomen.

Een biljet waarvan bij spel 1 of spel 2 in de ene speelzone één spelsymbool voorkomt, dat eveneens voorkomt in de andere speelzone van het betreffende spel, geeft recht op een lot. Het spel dat deze overeenstemming vertoont, wordt "winnend spel" genoemd.

De waarde van het aan het winnend spel toegekend lot wordt in één van de speelzones in Arabische cijfers vermeld onder het spelsymbool dat betrekking heeft op de overeenstemming, zoals bedoeld in het tweede lid.

In afwijking van de bepalingen van het derde lid geeft het winnend spel, wanneer de vermelding "WIN FOR LIFE" voorkomt onder het spelsymbool dat betrekking heeft op de overeenstemming, zoals bedoeld in het tweede lid, recht op de in artikel 2 bedoelde renten. § 4. Wanneer spel 1 of spel 2 winnend is, kan dit spel nooit meer dan één overeenstemming, zoals bedoeld in § 3, tweede lid, bevatten.

Wanneer een biljet winnend is, is hetzij één spel winnend, hetzij twee spellen winnend. In het laatste geval worden de toegekende loten gecumuleerd.

Een biljet waarop bij spel 1 en spel 2 geen overeenstemming, zoals bedoeld in § 3, tweede lid, voorkomt, is steeds verliezend. § 5. Wanneer een biljet een lot toekent : 1° bestaande uit de renten bedoeld in artikel 2, dan is het spel 1 of spel 2 winnend; 2° van 6 euro, 9 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro, 250 euro, 500 euro of 5.000 euro, dan is het spel 1 of spel 2 winnend voor het betreffende bedrag; 3° van 30 euro, dan is hetzij het spel 1 of spel 2 winnend voor het betreffende bedrag, hetzij zijn de twee spelen winnend, en dit voor een bedrag van 15 euro en 15 euro;4° van 15 euro, dan is hetzij het spel 1 of spel 2 winnend voor het betreffende bedrag, hetzij zijn de twee spelen winnend, en dit voor een bedrag van 9 euro en 6 euro. § 6. Ieder spelsymbool, zoals bedoeld in paragraaf 2, tweede lid, kan bestaan uit verschillende grafische, figuratieve, fotografische of andere elementen, die samen een ondeelbaar geheel vormen en niet afzonderlijk als spelsymbolen mogen worden beschouwd.

Art. 4.De houder van het biljet dat een lot wint dat bestaat uit een maandelijkse en jaarlijkse uit te keren levenslange rente, bedoeld in artikel 2, dient leesbaar op de keerzijde van het winnend biljet zijn naam, voornaam, adres en geboortedatum in drukletters te schrijven.

Die gegevens dienen om de Nationale Loterij in staat te stellen alle nuttige maatregelen te treffen met het oog op de betaling van de renten. De houder verbindt zich ertoe, met het oog op de eventuele betaling van voornoemde renten, alle andere gegevens, nodig voor de betaling van de renten, mee te delen aan de Nationale Loterij, ongeacht of ze hiervoor al dan niet een beroep doet op de diensten van een derde.

De toekenning van de levenslange maandelijkse en jaarlijkse rente aan de houder van het winnend biljet gebeurt volgens de hierna opgesomde voorwaarden : 1° het bedrag van de renten vormt een vast bedrag dat geenszins kan worden aangepast;2° de maandelijkse en jaarlijkse renten treden in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de maand waarin het winnend biljet ter inning is aangeboden, met dien verstande dat de jaarlijkse rente wordt betaald in de maand mei;3° de uitbetaling van de renten wordt stopgezet bij het overlijden van de begunstigde;4° de renten zijn onoverdraagbaar en, bij overlijden van de begunstigde, onomkeerbaar.

Art. 5.In afwijking van artikel 16 van het koninklijk besluit van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011735 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten sluiten tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten, deelt de Nationale Loterij de identiteit en de gegevens van de winnaar van de renten, bedoeld in artikel 2, mee aan derden op wie zij eventueel een beroep doet voor de uitbetaling van deze renten. In voorkomend geval zijn deze derden ertoe gehouden de anonimiteit van de winnaar van de renten te respecteren.

Art. 6.Voor de toepassing van het procedé dat garandeert dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten, worden de kleine lotenbedragen vastgesteld op een bedrag per lot dat niet hoger is dan 20 euro. De som van de kleine lotenbedragen die toegekend worden aan de biljetten die tot eenzelfde in cellofaan verpakt pakje behoren, stemt overeen met een door de Nationale Loterij vastgesteld bedrag dat niet minder mag bedragen dan 39 euro.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 8.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 maart 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij, D. CLARINVAL

^