Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 maart 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/03/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020021291 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2019 houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type koninklijk besluit prom. 25/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030300 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Win for Life Holiday", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 25/03/2020 pub. 08/04/2020 numac 2020201395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 25/03/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020201465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 25/03/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020201593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 147 van 18 maart 2020, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis type koninklijk besluit prom. 25/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020201744 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het financieringsbedrag voor het jaar 2019 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 25/03/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020202463 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030358 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid. - Bedrag van het saldo 2015 toegekend aan de politiezones type ministerieel besluit prom. 25/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030363 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging het ministerieel besluit van 6 juni 2019 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het influenzavirus type H3 tegen te gaan type ministerieel besluit prom. 25/03/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020030627 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2019 tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten
^