Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 februari 2021

Notariaat Bij koninklijk besluit van 17 februari 2020, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr. Panneels L., op haar verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Sint-Pieters-Wo Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 2(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2021040530
pub.
12/02/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 17 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020040427 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr. Panneels L., op haar verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Sint-Pieters-Woluwe.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020040988 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen in de hoedanigheid van seizoenarbeider betreft type koninklijk besluit prom. 23/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020201652 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « SIGeDIS » voor het eerste kwartaal van het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 23/03/2020 pub. 01/04/2020 numac 2020040926 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 10 maart 2020 van de Nationale Bank van België tot vastlegging van het contracyclische tier 1-kernkapitaalbufferpercentage sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan dhr. Meert H., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Sint-Niklaas.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 maart 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/03/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020021291 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2019 houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type koninklijk besluit prom. 25/03/2020 pub. 05/06/2020 numac 2020202463 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 25/03/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020201593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 147 van 18 maart 2020, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis type koninklijk besluit prom. 25/03/2020 pub. 17/04/2020 numac 2020201465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr. Lembourg M.-F., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Boussu.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 juli 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020030941 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2015 betreffende de bijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020202378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de sociale voordelen voor de uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020202674 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel (1) type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020030935 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het nationaal akkoord 2019-2020; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de edele metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019 betreffende het nationaal akkoord 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020201688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor arbeiders met een lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020202481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. 08/07/2020 pub. 10/08/2020 numac 2020202662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het kort verzuim sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan dhr. Daubit B., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Luik (grondgebied van het tweede kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 20 juli 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2020 pub. 29/07/2020 numac 2020015266 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. 20/07/2020 pub. 05/08/2020 numac 2020042409 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende vervanging van twee leden van de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 20/07/2020 pub. 19/08/2020 numac 2020042371 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en houdende de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2013/59/EURATOM van 5 december 2013 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling, en houdende intrekking van de Richtlijnen 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM en 2003/122/EURATOM en de opslag buiten gebouwen van radioactieve stoffen type koninklijk besluit prom. 20/07/2020 pub. 19/08/2020 numac 2020015187 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, alsook van de beperkingen en modaliteiten voor de toegang tot en het gebruik van het blootstellingsregister en het stralingspaspoort en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en van het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 20/07/2020 pub. 29/07/2020 numac 2020042064 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 47, § 1 en 51, § 5 van het koninklijk besluit n° 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 20/07/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020042418 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2020 houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 20/07/2020 pub. 28/07/2020 numac 2020042410 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van vooraanstaande onafhankelijke personen zoals voorzien in artikel 9, § 1, tweede lid, van de wet van 2 mei 2019 tot omzetting van de Richtlijn 2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan dhr. Spruyt E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Brussel (grondgebied van het eerste kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 31 juli 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042883 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 12 mei 2020 betreffende de bewaarplaats van verzekerings- of herverzekeringsdocumenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 20/08/2020 numac 2020203270 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende oprichting en organisatie van het Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202831 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020202845 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 134 en nr. 135 die zijn gesloten binnen de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 12/08/2020 numac 2020042660 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 25/08/2020 numac 2020202836 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de duurzame beroepsintegratie, de herintegratie en de opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn in de bakkerijen en banketbakkerijen sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan dhr. Willekens Y., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Beersel.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 27 januari 2021, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen te twee maanden te rekenen vanaf heden - is dhr. Helsen F., master in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Brussel (grondgebied van het eerste kanton). - is mevr. De Smedt J., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Sint-Pieters- Woluwe, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Sint-Pieters-Woluwe. - is dhr. De Kegel, licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Beersel, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Beersel. - is mevr. D'hoore A., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Sint-Niklaas, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Sint-Niklaas. - is mevr. Péduzy M., master in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Luik (grondgebied van het tweede kanton), benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Luik.

De standplaats is gevestigd te Luik (grondgebied van het tweede kanton). - is mevr. Dirosa J., master in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen.

De standplaats is gevestigd te Boussu.

Bij ministeriële besluiten van 27 januari 2021, - is er een einde gesteld op 31 december 2020 `s avonds aan de aanwijzing van mevr. Riemaecker S., in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Waals-Brabant.

Zijn aangewezen voor een termijn van één jaar, met ingang op 1 januari 2021, in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Waals-Brabant: o mevr. Donner Y., als effectief lid; o mevr. Daels M Candaele D., als plaatsvervangend lid. - is een einde gesteld op 31 december 2020 `s avonds aan de aanwijzing van dhr. Mozin R., in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Waals-Brabant als effectief lid.

Zijn aangewezen voor een termijn van één jaar, met ingang op 13 januari 2021, in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Luik: o mevr. Godin A., als effectief lid; o dhr. Notarrigo G., als plaatsvervangend lid.

Bij ministeriële besluiten van 29 januari 2021, - is het verzoek tot associatie van dhr. Peêrs J.-L., notaris ter standplaats Vilvoorde, en van dhr. Vandenbosch W., kandidaat-notaris, om de associatie "Peêrs & Vandenbosch", ter standplaats Vilvoorde te vormen, goedgekeurd.

Dhr. Vandenbosch W., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Vilvoorde.

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging van dhr.

Vandenbosch W., als geassocieerd notaris ter standplaats Vilvoorde. - is het verzoek, tot uitbreiding van de associatie van "GHYS & DE BRAUWERE" ter standplaats Kluisbergen, van dhr. Ghys F., en mevr. De Brauwere I., notarissen ter standplaats Kluisbergen, met mevr. de Grave A.-C., kandidaat-notaris, om de associatie "GHYS, DE BRAUWERE & DE GRAVE", ter standplaats Kluisbergen te vormen, goedgekeurd.

Mevr. de Grave A.-C., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Kluisbergen.

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging van mevr. de Grave A.-C., als geassocieerd notaris ter standplaats Kluisbergen. - is het verzoek tot associatie van mevr. Labeye Ch., notaris ter standplaats Flémalle en van mevr. Lallemend O., kandidaat-notaris, om de associatie « Charlotte LABEYE et Ophélie LALLEMEND », ter standplaats Flémalle, goedgekeurd.

Mevr. Lallemend O. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Flémalle.

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging van Mevr.

Lallemend O., als geassocieerd notaris ter standplaats Flémalle.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^