Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 februari 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/01/2021 pub. 12/02/2021 numac 2020205506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 31/01/2021 pub. 12/02/2021 numac 2020205507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001 betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 07/01/2021 pub. 12/02/2021 numac 2020205514 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 1991 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 07/01/2021 pub. 12/02/2021 numac 2020205586 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de betaling van een eindejaarspremie aan het personeel van de diensten erkend en/of gesubsidieerd door het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 07/01/2021 pub. 12/02/2021 numac 2020205593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, tot oprichting van een "Fonds voor Bestaanszekerheid - Sectoraal Aanvullend Pensioen voor de Textielnijverheid" dat optreedt als multi-sectorale inrichter van de sociale sectorale aanvullende pensioenstelsels voor de arbeiders en de bedienden uit de textielnijverheid en tot vaststelling van de statuten ervan (1) type koninklijk besluit prom. 20/01/2021 pub. 12/02/2021 numac 2021020264 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van Raden van de Orde der dierenartsen en de dierenartsen die aan de Hoge Raad van de Orde der dierenartsen zetelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021020301 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3354 van 24 januari 2021, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficie Zij gaat op deze datum, met haar graad en haar anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021020303 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3355 van 24 januari 2021, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren va Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 26/01/2021 pub. 12/02/2021 numac 2021040265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten in buitengewone omstandigheden of overmachtsituaties type koninklijk besluit prom. 26/01/2021 pub. 12/02/2021 numac 2021040272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat oxyconcentratoren voor zuurstoftherapie gedurende de COVID-19 crisis betreft type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021040308 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Sciensano. - Pensioen Bij Koninklijk besluit van 19 januari 2021 wordt er met ingang van 1 februari 2021 een einde gesteld aan de functie van de heer André SASSE, Werkleider bij de Sciensano. De heer André SASSE, is ertoe gerechtigd om, met i type koninklijk besluit prom. 31/01/2021 pub. 12/02/2021 numac 2021040393 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021040395 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 21 januari 2021, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om zijn naam in die van " **** & Bij koninklijk besluit van 21 **** 2021, is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** Mar(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021040397 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 21 januari 2021, is machtiging verleend aan de genaamde **** **** **** **** ****'****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om zijn naam in die van &**** **** koninklijk besluit van 21 **** 2021, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, ge(...) type koninklijk besluit prom. 31/01/2021 pub. 12/02/2021 numac 2021040445 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de artsen type koninklijk besluit prom. 01/02/2021 pub. 12/02/2021 numac 2021040443 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021040529 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 januari 2021, - is mevr. Lanssens Ch. substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, vast aangewezen tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, op datum van 10 februari - is mevr. Cornet d'Elzius de Peissant (gravin), R., substituut-procureur des Konings bij het parke(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021040530 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 17 februari 2020, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr. Panneels L., op haar verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Sint-Pieters-Wo Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 2(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 februari 2021, wordt aan de heer CONINGX Guido op het einde van de maand maart 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van w Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 februari 2021, wordt aan de heer CARON Ghislain op het einde van de maand maart 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 februari 2021, wordt aan de heer MATTON Stefaan op het einde van de maand maart 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021030288 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket. - U.C.M type ministerieel besluit prom. 06/02/2021 pub. 12/02/2021 numac 2021030298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021030302 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke orde Bij ministerieel besluit van 3 februari 2021, dat in werking treedt op 3 juni 2020, zijn aangewezen als lid van het evaluatiecollege belast met de evaluatie van de korpschefs van de Franstalige taalgroep, in de hoedanigheid van - Als effectief lid : mevr. Szabo L., directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie bij de F(...) type ministerieel besluit prom. 12/02/2021 pub. 12/02/2021 numac 2021030367 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 6 februari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021040432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Geïntegreerde politie. - Einde aanwijzing Bij ministerieel besluit van 27 november 2020 wordt, met ingang van 1 december 2020, een einde gemaakt aan de aanwijzing van de eerste commissaris van politie Pascal MATTHIEU als lid van het administrati type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200577 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen PROVINCIE HENEGOUWEN. - Bij ministerieel besluit van 9 december 2020 worden de besluiten van 29 september 2020 goedgekeurd, waarbij de provincieraad van de provincie Henegouwen de rekeningen 2019 van 8 provinciebedrijven v - Provinciebedrijf voor onderwijs van Charleroi - Provinciebedrijf voor onderwijs "Cité G. (...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Leuven Bij beschikking van 27 november 2020 werd de heer CONINGX Guido, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Leuven door Mevrouw de Voorzitter van deze rechtbank aangeweze

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2020 pub. 12/02/2021 numac 2020205502 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de openbare huisvestingsmaatschappijen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021020329 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Aanstellingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2020 wordt mijnheer Jérémy UHR aangesteld om vanaf 1 februari 2021 het mandaat van adjunct-Directeur-Generaal bij de Gewestelijke Overheidsdien(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2021 pub. 12/02/2021 numac 2021020350 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat het digitaal loket betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2021 pub. 12/02/2021 numac 2021030293 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de aanhoudende coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/01/2021 pub. 12/02/2021 numac 2021040217 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van niet-duale structuuronderdelen in opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 22/01/2021 pub. 12/02/2021 numac 2021040473 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de subsidiëring van verhuurdersorganisaties

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/01/2021 pub. 12/02/2021 numac 2021040506 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief betreffende de rol en de verantwoordelijkheden van de directies van de SPW's en de overheidsbestuurseenheden bij het beheer van duurzame, groene en/of sociale obligatie-uitgiftes in Wallonië

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200447 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 januari 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 januari 2021, zijn een beroep Die zaak is ingeschreven onder nummer 7501 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200449 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 25 januari 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 januari 2021, heeft Karin Vere Die zaak is ingeschreven onder nummer 7505 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200460 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 18 januari 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 25 januari 2021, heeft de Politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Aal « Schendt artikel 65/1, § 2 van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegve(...) type bericht prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200459 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 21 augustus 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 20 januari 2021, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdelin « Schendt artikel 2.6.1, § 3, 4°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de artikelen 10, 1(...) type bericht prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200461 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 januari 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 januari 2021, is beroep tot ve Die zaak is ingeschreven onder nummer 7499 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200550 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer : BFG20115 - BFG20115 - Assistenten bij de rechtbank van eerste aanleg Namen (m/v/x). Er zi(...) Deze selectie werd afgesloten op 01/02/2021. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.(...) type lijst prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200556 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0406.214.620 PRYM ACCESSORIES HOLDING intrekking van de ambtshalve doorhaling ing(...) type lijst prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan de administratieve adreswijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.4 Ond. Nr. 0445.489.920 REMPARTS DE BINCHE type lijst prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200557 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200574 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business Analisten (niveau A1) voor FOD de BOSA. - Selectienummer: ANG21032 Solliciteren kan tot 01/03/2021 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200595 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Senior Experts Active Directory (niveau A3) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG20138 Deze selectie werd afgesloten op 28/08/2020. De lij(...) type lijst prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200617 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Demand- & Accountmanagers (niveau A1) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG21033 Solliciteren kan tot 01/03/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021030297 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de Thesaurie Mededeling over de wettelijke interestvoet Overeenkomstig artikel 2, § 1, van de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest, deelt de Algemene administratie van de Thesaurie van de Federal Voor het jaar 2021 is de wettelijke interestvoet: 1,75 %.

erratum

type erratum prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021030324 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken Optronica en Elektronica - Ballistisch Expert (niveau B) voor Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG21011. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch(...) Solliciteren kan tot 19/02/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2020205610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 februari 2021, is de heer KELLENS Eddy benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer VAN LAECKE Robe type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021020327 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 februari 2021 wordt de heer Jean-Marc RAYMOND, stagedoend attaché in de klasse A2, met ingang van 1 september 2020 met ranginneming op 1 september 2019, in het Franse taal Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021020335 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 januari 2021, wordt mevrouw Evelien VAN HOOYDONCK benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021040235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 januari 2021, wordt de heer Olivier BRASSEUR benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021040384 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 januari 2021, wordt de heer Michiel PRAET benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ing Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 februari 2021, is mevrouw MASSCHELEIN Heidi benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer VAN POUCKE Eric type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 februari 2021, is de heer WITTEVRONGEL Wouter benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter ve type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 27 januari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 janua Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde raad, als vertegenwoordigers van de ov(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200558 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van artsen-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 2 februari - de dames BONNEWYN Carina, CARLIER Sophie en MORTELMANS Anna Katharina en de heren BERKEIN Philiep(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 februari 2021, wordt mevrouw Hanne LEMMENS met ingang van 1 januari 2021 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 januari 2020.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2020205611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van de heer Eddy KELL De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021020309 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van assistent is vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Assistent dossierbeheer bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Namen, afde Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men z(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021020331 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaats van administratief deskundige personeelsbeheer (niveau B) voor de Rechterlijke Orde wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomend(...) - Administratief deskundige personeelsbeheer bij het parket Brussel met detachering naar het DGRO, (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021030314 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef: **** **** in het rechtsgebied van het hof van beroep Bergen : 2; **** in het ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021040444 bron federale overheidsdienst justitie en ministerie van landsverdediging Oproep tot kandidaten voor de bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens De wet van 4 februari 2010 betreffende de meth Geïnteresseerden worden op de hoogte gebracht van het feit dat de bovenvermelde bestuurlijke Commis(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging van mevrouw Heidi De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Leuven ter vervanging van de heer Guido CONINGX De betrokken organisaties De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging van de heer Ghislain CARON De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging van de heer Stefaan MATTON De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

document

type document prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021020011 bron federale overheidsdienst justitie Bestuur van het Belgisch Staatsblad Kosten van bekendmakingen Met ingang van 1 maart 2021 worden de kosten voor bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als volgt vastgesteld : 1. Voor de onderne 237,10 EUR, exclusief btw, voor een op papier neergelegde oprichtingsakte; 191,50 EUR, exclusief(...) type document prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200551 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer : BFG21010 - BFG21010 - Griffiers bij het Hof van beroep Luik (m/v/x). De medewerkers die voldoen aan de deel(...) Solliciteren kan tot 26/02/2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200552 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde. Selectienummer : BFG21011 - BFG21011 - Secretarissen bij het parket Namen (m/v/x). De medewerkers die voldoen aan de deelneming(...) Solliciteren kan tot 26/02/2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200567 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés teamchef (niveau A1) voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. - Selectienummer: ANG21035 Solliciteren kan tot 26/02/2021 via www.selor.be De gedetai(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200579 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (CDZ): Financieel inspecteurs. - Selectienummer: BNG21160 De medewerkers die voldo(...) Solliciteren kan tot 26/02/2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200593 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Gezondheidsinspecteurs-Clusterverantwoordelijken (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG21037 Solliciteren kan tot 26/02/20(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200599 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs Autokeuringscentra (niveau B1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : ANB20026 Solliciteren kan tot 01/03/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200598 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige overheidsopdracht coördinatoren (niveau A1) voor Brussel Preventie & Veiligheid. - Selectienummer : AFB21006 Solliciteren kan tot 26/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200607 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummers : BFG21008 - BFG21007 - BFG21006 - BFG21005 - BFG21004 - BFG21003 - BFG21008 - Attachés service pension - Brabant (m(...) - BFG21007 - Chefs d'équipe Paiements (m/f/x). - BFG21006 - Chefs de projet (m/f/x). - BFG210(...) type document prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200606 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Inspecteurs Autokeuringscentra (niveau B1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB21005 Solliciteren kan tot 01/03/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200610 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige sharepointbeheerders (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG20280 Deze selectie werd afgesloten op 02/02/2021. Er is 1 laureaat. De lijst (...) type document prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200609 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummers : BNG21166 - BNG21165 - BNG21164 - BNG21163 - BNG21162 - BNG21161 - BNG21166 - Attaché's Pensioendienst (m/v/x)(...) - BNG21165 - Teamchefs Paiements (m/v/x). - BNG21164 - Projectleiders (m/v/x). - BNG21163 - (...) type document prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Intrekking registratie van een collectieve arbeidsovereenkomst De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomst werd geregistreerd door Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Soc PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN Collectieve arbeidsovereenkomst geslote(...) type document prom. -- pub. 12/02/2021 numac 2021200616 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés luchtwaardigheid (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20245 Deze selectie werd afgesloten op 21/12/2020. Er zijn 3 laureaten. De (...)
^