Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 mei 2020

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 juli 2019, dat in werking treedt op 31 mei 2020 's avonds, is de heer Hulpiau E., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op p Bij koninklijk besluit van 24 september 2019, dat in werking treedt op 31 mei 2020 's avonds, i(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020041117
pub.
08/05/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/2019 pub. 23/07/2019 numac 2019030745 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 september 2017 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters type koninklijk besluit prom. 08/07/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013685 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2001 houdende de benaming van de politiezones type koninklijk besluit prom. 08/07/2019 pub. 19/07/2019 numac 2019030760 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 08/07/2019 pub. 19/07/2019 numac 2019041322 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 08/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041635 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan de European Association for Animal Production type koninklijk besluit prom. 08/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019041636 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de European Association for Animal Production sluiten, dat in werking treedt op 31 mei 2020 's avonds, is de heer Hulpiau E., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/2019 pub. 04/10/2019 numac 2019204332 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie Kunstenaars type koninklijk besluit prom. 24/09/2019 pub. 27/09/2019 numac 2019014016 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Sankt Vith van de politierechtbank te Eupen naar Eupen type koninklijk besluit prom. 24/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014884 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van pilootprojecten voor geïntegreerde zorg type koninklijk besluit prom. 24/09/2019 pub. 21/01/2020 numac 2019204461 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « SIGeDIS » voor het vierde kwartaal van het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 24/09/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019014896 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik. type koninklijk besluit prom. 24/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019204144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 24/09/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019204145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad sluiten, dat in werking treedt op 31 mei 2020 's avonds, is de heer Kenis F., raadsheer in het arbeidshof te Brussel, in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/10/2019 pub. 19/11/2019 numac 2019015140 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's "acute beroertezorg met invasieve procedures" type koninklijk besluit prom. 20/10/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019042282 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Belgische Brandweerfederatie - Franstalige en Duitstalige vleugel" en de "Brandweervereniging Vlaanderen" type koninklijk besluit prom. 20/10/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019042280 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der Brandweerlieden van België" type koninklijk besluit prom. 20/10/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019015254 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een facultatieve toelage van 40.000 euro aan het fonds « Jo Vanhecke » in de schoot van de Koning Boudewijnstichting en van een facultatieve toelage van 37.000 euro aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond type koninklijk besluit prom. 20/10/2019 pub. 04/11/2019 numac 2019015216 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019 en bestemd om de looncompensatie en de terugbetaling aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en werkings- en ontplooiingskosten van militairen, leden van de Federale Politie, vertegenwoordigers van de Magistratuur en personeelsleden van de FOD Justitie, Buitenlandse Zaken en Financiën en andere overheidsdiensten, belast met zendingen in het buitenland, te dekken type koninklijk besluit prom. 20/10/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019042281 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers" en de "Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique" sluiten, is de heer Vermeir J., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juni 2020.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 7 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019015336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de kinesitherapeuten sluiten, dat in werking treedt op 31 mei 2020 's avonds, is de heer Daenen M., ondervoorzitter en rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Er wordt, op zijn uitdrukkelijk verzoek, een einde gesteld aan het behoud van de hoedanigheid van magistraat.

Bij koninklijk besluit van 15 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019015751 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze en de voorwaarden voor de organisatie van het examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter en van plaatsvervangend raadsheer type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 27/12/2019 numac 2019031201 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019015752 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2006 tot vaststelling van de wijze van en de voorwaarden voor de organisatie van het mondelinge evaluatie-examen bedoeld in artikel 191bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten, is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Vangoethem M., ondervoorzitter in de arbeidsrechtbank te Luik, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juni 2020.

Bij koninklijk besluit van 5 januari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/01/2020 pub. 31/01/2020 numac 2020040079 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Bingo 3 euro", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten, is de aanwijzing van mevr.

Borsu S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 mei 2020.

Bij koninklijke besluiten van 29 januari 2020, is de aanwijzing tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 juni 2020, van: ? de heer Van Put K. ? mevr. Van Roy Ch. rechters in deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 4 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020200020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met 20 jaar nachtarbeid of een zwaar beroep (2021) (1) type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2019205945 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de syndicale waarborgen type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020200012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 319.01 type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020200215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de meldingsplicht atypische overeenkomsten type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020040007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020200011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de arbeiders en arbeidsters van de sector verhuis, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten sluiten, is de aanwijzing van mevr.

Corman N., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 juni 2020.

Bij koninklijke besluiten van 9 februari 2020, ? is de aanwijzing van de heer Crevits C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 juni 2020. ? dat in werking treedt op 31 mei 2020 's avonds, is aan de heer Gross M., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 13 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2020 pub. 28/02/2020 numac 2020200629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoemingvan raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 13/02/2020 pub. 25/02/2020 numac 2020200524 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie Kunstenaars type koninklijk besluit prom. 13/02/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020200179 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de medische blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen type koninklijk besluit prom. 13/02/2020 pub. 24/02/2020 numac 2020020304 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van de Gemeenschappelijke sociale dienst van de Federale Pensioendienst type koninklijk besluit prom. 13/02/2020 pub. 24/02/2020 numac 2020020303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van de pensioenen van de provinciale en plaatselijke besturen van de Federale Pensioendienst sluiten, dat in werking treedt op 31 mei 2020 's avonds, is aan de heer Martens D., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2020 pub. 26/02/2020 numac 2020040427 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie sluiten, is de aanwijzing van mevr. Deneulin G., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn met ingang van 13 mei 2020 en eindigend op 31 augustus 2020 's avonds.

Bij koninklijke besluiten van 22 februari 2020, ? dat in werking treedt op 31 mei 2020 's avonds, is mevr. Nyssen G., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant en rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. ? is de aanwijzing van mevr. Goossens N., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 1 juni 2020. ? is de aanwijzing van mevr. De Leersnijder N., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 juni 2020.

Bij koninklijk besluit van 3 maart 2020, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging dewelke niet mag gebeuren voor 25 mei 2020, is mevr. Devenyns A., ondervoorzitter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot rechter de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, en tevens aangewezen tot het mandaat van voorzitter van deze rechtbank, voor een termijn van vijf jaar.

Zij wordt in subsidiaire orde benoemd tot rechter in de ondernemingsrechtbank te Leuven.

Overeenkomstig artikel 259quater § 4 van het Gerechtelijk Wetboek wordt zij benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel, en zal deze benoeming pas worden uitgeoefend wanneer de voorwaarden voorzien in het artikel 259quater § 4 van het Gerechtelijk Wetboek vervuld zijn.

Bij koninklijke besluiten van 15 maart 2020, is de aanwijzing tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, hernieuwd: ? voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 juni 2020: o de heer Flo J. o mevr. Van Royen E. o de heer Vandenbogaerde M. rechters in deze rechtbank,. ? voor een termijn met ingang van 1 juli 2020, en uiterlijk eindigend op 30 juni 2022 's avonds, de heer Huygebaert D., ondervoorzitter en beslagrechter in deze rechtbank.

Bij koninklijke besluiten van 18 maart 2020, ? is de aanwijzing van mevr. Dagnely M.-A., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 juni 2020. ? is de benoeming van mevr. Nickels M.-N., tot de functie van werkend assessor in strafuitvoeringszaken gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 23 mei 2020.

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020030537 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 07/04/2020 numac 2020201723 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het tweede kwartaal van het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 02/04/2020 numac 2020040752 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2020 type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 22/05/2020 numac 2020041149 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van een directeur van de Nationale Bank van België sluiten, is de aanwijzing van de heer Vancraeyveldt S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 juni 2020.

Bij koninklijke besluiten van 30 maart 2020, ? is mevr. Goossens P., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, aangewezen tot de functie van rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juni 2020. ? is de aanwijzing van dhr. Croonenberghs V., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn met ingang van 1 juni 2020 en uiterlijk eindigend op 31 maart 2024 `s avonds. ? is de aanwijzing van mevr. Hertay F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 juni 2020.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^