Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 mei 2020

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 08/05/2020 numac 2020055624 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Crouquet, Joseph De heer Crouquet, Joseph, geboren te Dison op Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie - Patrimo(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041070 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement houdende aanduiding van de leden van de Medische Jury in toepassing van hoofdstuk VI van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2020 numac 2020041117 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 juli 2019, dat in werking treedt op 31 mei 2020 's avonds, is de heer Hulpiau E., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op p Bij koninklijk besluit van 24 september 2019, dat in werking treedt op 31 mei 2020 's avonds, i(...) type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041244 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 29/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020202148 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2020 numac 2020202175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 29 april 2020, wordt met ingang va Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020020731 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "G. Bloedvatenheelkunde" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 14/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020030829 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 08/05/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020030877 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. 27/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041006 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek type ministerieel besluit prom. 23/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041020 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 3 juni 2019 tot uitvoering van artikel 9, § 4 van het koninklijk besluit van 25 november 2016 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/05/2020 numac 2020041116 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 27 februari 2020 is de aanwijzing van mevr. Di Gesualdo V., als effectief lid in de hoedanigheid van kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Vlaams-Brabant, hernieuwd voor de Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/05/2020 numac 2020202037 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fedris. - Personeel. - Verlenging. - Mandaat. - Adjunct administrateur-generaal Bij ministerieel besluit van 28 april 2020 wordt het mandaat van mevrouw Pascale Lambin in de functie van adjunct administrateur-generaal bij Fedris verlengd, met in Het beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan bij de afdeling administratie van de Raad (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/05/2020 numac 2020202075 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 1 april 2020 wordt de b.v. REMONDIS PMR, gevestigd Jupiterweg 2 te 4782 SE Mordijk , erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 1 april 2020 wordt de(...) Bij ministerieel besluit van 1 april 2020 wordt de b.v. CHR VERMEER TRANSPORT, gevestigd De Zoo(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/05/2020 numac 2020202108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 30 april 2020 is de n.v. Tredesol, Rue de l'Abbaye 25 te 7970 Aubechie(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/05/2020 numac 2020202111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 30 april 2020 is de NV Mourik, Groenendaallaan 399 te 2030 Antwerpen, (...)

decreet

type decreet prom. 27/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041063 bron ministerie van de franse gemeenschap - Decreet betreffende de uitwerking van het plan "vrouwenrechten" van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 08/05/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041254 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 81 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat het aandeel televisiereclame- en telewinkelspots betreft type decreet prom. 08/05/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041256 bron vlaamse overheid Decreet tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19 type decreet prom. 08/05/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041271 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van enkele bepalingen in verband met de selectie en de evaluatie van de kinderrechtencommissaris, de Vlaamse ombudsman en de directeur van het Vlaams Vredesinstituut en tot instelling bij de Vlaamse ombudsdienst van een coronagebonden bemiddelingsopdracht inzake woninghuurovereenkomsten

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 08/05/2020 numac 2020041118 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep Brussel Bij beschikking van 6 december 2019 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel is de aanwijzing van mevr. De Saedeleer I., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot kamervoorzitt Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 21 april 2020, werd mevr. Lejeune M., emeritus ad(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020030716 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie chauffagist type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020030715 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie sanitarist type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020030718 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus verwarmingsinstallaties type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020030720 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie kassier type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020030719 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie dakdekker type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020030722 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie winkelverkoper voeding type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020030723 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie winkelverkoper doe-het-zelf type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020030724 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie winkelverkoper kleding en accessoires type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020030726 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie koeltechnicus type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020030727 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2016 tot erkenning van de beroepskwalificatie helpdeskoperator

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020040952 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende delegatie van bevoegdheden inzake de plaatsing, gunning en uitvoering van overheidsopdrachten met betrekking tot het project BeConnected aan sommige leidende ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit (GOBF)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020030813 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2020, overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041047 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2019 tot bevordering van de preventie van bepaalde afvalstoffen en van de openbare netheid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041078 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning aan de verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap van een eerste voorschot op de administratieve kosten in verband met de opdrachten uitgevoerd voor de Franse Gemeenschap betreffende de prijs van de huisvesting en de revalidatieovereenkomsten die van de universitaire ziekenhuizen afhangen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning aan de verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap van een eerste kwartaalvoorschot om de financiële lasten gebonden aan de verblijfskosten die van de universitaire ziekenhuizen afhangen te dekken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041079 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning aan de verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap een eerste driemaandelijks voorschot om de financiële lasten te dekken die gebonden zijn aan de revalidatieovereenkomsten die van de universitaire ziekenhuizen afhangen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041126 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 7 betreffende overgangs- en afwijkingsbepalingen van het decreet van 18 januari 2018 betreffende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming naar aanleiding van de gezondheidscrisis in verband met COVID-19 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakanties en verloven in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2020-2021 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041143 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitter en de vicevoorzitter van de Hoge Sportraad type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041144 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging van de steun aan de opvangvoorzieningen in het kader van de geleidelijke afbouw van de maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041213 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041215 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 31 tot organisatie van de vergaderingen van de organen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041219 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie aan de Huizen van het Kind ter compensatie van de aankoop van vrijetijdsmateriaal voor kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041223 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de financiële gevolgen van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 voor voorzieningen voor personen met een handicap en voor personen met een handicap die ondersteuning hebben van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/05/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041231 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 33 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen type besluit van de waalse regering prom. 04/05/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041230 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 34 betreffende de vrijstelling van de subsidies inzake sociale actie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041241 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende een herverdeling vanuit begrotingsartikel JB0-1JBB2AB-PR naar begrotingsartikel JB0-1JEB2HA-WT van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041229 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 32 betreffende de vergaderingen van de organen van de intercommunales, van de maatschappijen met een significante lokale overheidsparticipatie, van de verenigingen van overheden bedoeld in artikel 118 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de openbare huisvestingsmaatschappijen, van de gemeentelijke of provinciale vzw, van de autonome gemeente- of provinciebedrijven, van de projectvereniging of iedere andere bovenlokale instelling die de vorm heeft aangenomen van een vennootschap of een vereniging

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/04/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041243 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonder machtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/009 tot tijdelijke depenalisering van de overschrijdingen van de voor het luchtverkeer vastgestelde grenswaarden voor geluidshinder in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 08/05/2020 numac 2020202146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van lobaratoria Bij ministerieel besluit van 5 mei 2020 is het laboratorium Translab Environmental Consult NV, Oeverstraat 21 te 9160 Lokeren, erkend geworden voor de volgende sco Groep: 2 Methode : Translab.01 Gebaseerd op : NBN T96-102 Verrichting en principe : Meting(...) type erkenning prom. -- pub. 08/05/2020 numac 2020202147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van de laboratoria Bij ministerieel besluit van 5 mei 2020 is het laboratorium Abesco BV, Tiensesteenweg 79 te 3380 Glabbeek, erkend geworden voor de volgende scope tot 31 mei 202 Groep: 2 Methode : WI.AL-VCM.00 t.e.m. WI.AL-VCM.04. Gebaseerd op : NBN T96-102 Verrichtin(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/05/2020 numac 2020202101 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van vennootschappen die werden geschrapt uit een centraal, handels- of vennootschapsregister. Die informatie werd elektronisch meegedeeld via het Europees systeem van gekoppelde registers, waarnaar wordt verwezen in artikel 22 van richtlijn Bij vragen raden we u aan om contact op te nemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemi(...) type lijst prom. -- pub. 08/05/2020 numac 2020202102 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van vennootschappen die werden geschrapt uit een centraal, handels- of vennootschapsregister. Die informatie werd elektronisch meegedeeld via het Europees systeem van gekoppelde registers, waarnaar wordt verwezen in artikel 22 van richtlijn Bij vragen raden we u aan om contact op te nemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemi(...)

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 08/05/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041275 bron vlaamse overheid Bijzonder decreet tot dringende, tijdelijke afwijking van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs naar aanleiding van de coronacrisis, wat de leerlingenevaluatie betreft

document

type document prom. 12/03/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020201649 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende dringende maatregelen inzake huisvesting type document prom. -- pub. 08/05/2020 numac 2020202119 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Administrateur Opsporing voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG20707 Solliciteren kan tot en met 08/06/2020 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. type document prom. -- pub. 08/05/2020 numac 2020202118 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Administrateur Operaties voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG20706 Solliciteren kan tot en met 08/06/2020 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2020 numac 2020041094 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 maart 2020, wordt de heer Damien BUTAYE, met ingang op 1 november 2019, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. Overeenkomstig de gecoördine type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2020 numac 2020041095 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 maart 2020, wordt de heer Maxime DELHEZ, met ingang op 1 januari 2020, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. Overeenkomstig de gecoördinee

document

type document prom. -- pub. 08/05/2020 numac 2020041119 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht De heer Garot A., ererechter in de voormalige politierechtbank te Verviers, werd op 7 februari 2020 in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, aangewezen voor een termijn vijf jaar om te zetelen in de hoedanigheid van Werden op 19 februari 2020 in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen voor(...)
^