Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 april 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020201773 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 6 maart 2007 tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde de automatische toekenning van tegemoetkomingen mogelijk te maken

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020020658 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het "Caisse publique wallonne d'allocations familiales" type koninklijk besluit prom. 31/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020020657 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2020 numac 2020030512 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 maart 2020, in werking tredend op 30 april 2020 `s avonds, is de heer Brosens K., secretaris bij het parket Antwerpen, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen Bij koninklijk besluit van 18 maart 2020, is benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-(...) type koninklijk besluit prom. 27/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020030537 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2020 numac 2020030535 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 19 maart 2019 wordt op haar aanvraag, eervol ontslag verleend op 30 april 2020 aan Mevr. Anne-Marie SNYERS adviseur-generaal - klasse A4 bij de Federale Overheidsdienst Buite(...) Ze is ertoe gemachtigd haar pensioenrechten te doen gelden op 1 mei 2020 en de titel van zijn ambt (...) type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020040358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de zoutziederijen, mostaardfabrieken, azijnfabrieken en de ondernemingen van bereide kruiden en in azijn ingelegde levensmiddelen type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020040355 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen waar bouillonblokjes, soepen en allerhande bereidingen worden vervaardigd type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020040360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de slachthuizen en de werkplaatsen voor het uitsnijden van vlees type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020040362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen waar veevoeders worden vervaardigd type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020200917 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020200918 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide bedienden en bedienden met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 25/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020201744 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het financieringsbedrag voor het jaar 2019 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 26/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020201745 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, 4°, tweede lid, c), van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2020 numac 2020201772 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 maart 2020 wordt Mevr. Ellie DEWAELE, attaché in de klasse A1, met ingang van 1 januari 2019 bevorderd tot de hogere klasse A2, in dezelfde titel. Een beroep tot nietigverklaring tegen de type koninklijk besluit prom. 18/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020201783 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 53 en 58 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/04/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020020690 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/04/2020 numac 2020040764 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 10 maart 2020 dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2020, wordt eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Philippe DODION. Bij hetzelfde besluit wordt de bet

decreet

type decreet prom. 20/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020040927 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Federale Republiek Brazilië betreffende luchtdiensten, gedaan te Brussel op 4 oktober 2009

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020030536 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Conseil scientifique du Musée royal de Mariemont

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020030543 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 06/04/2020 numac 2020030520 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 12259-14:2020 Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray syste(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020020653 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministeriële omzendbrief over de gevolgen van de coronaviruscrisis voor de diensten voor afvalinzameling en -beheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name in geval van een tekort aan personeel

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/04/2020 numac 2020201658 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 06/04/2020 numac 2020201657 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0451.218.066 PRISMA INTERNATIONAL CONSULTING intrekking van de ambtshalve doorhaling(...) type lijst prom. -- pub. 06/04/2020 numac 2020201666 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs Kwaliteit en Crisisbeheer (niveau A4) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: MNG20030 Solliciteren kan tot 20/04/2020 via www.selor.be. De gedet(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/04/2020 numac 2020020647 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld. - Vergelijkende selectie van een Assistent Strategie & Risicobeheer . - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2020, bladzijde 23115, akte 2020/30390, op de 2de paragraaf, 2de puntje in de (...) « Beschikken over 2 jaar relevante ervaring in accountancy of audit, of in de financiële sector ».

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 06/04/2020 numac 2020030519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling bij het Bureau voor normalisatie, J(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN (pe.nbn.be) tot op de sluitingsdatum(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2020 numac 2020030467 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 maart 2020, wordt mevrouw Cynthia DE SMET benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, met ing Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2020 numac 2020030501 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 maart 2020, wordt de heer Arnaud ROBERT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 15 februa Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2020 numac 2020030538 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 maart 2020, wordt Mevr. Céline SUPPLY tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang Bij koninklijk besluit van 23 maart 2020, wordt de heer Tom VAN AERDE tot rijksambtenaar benoem(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/04/2020 numac 2020030526 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen **** **** plaats van technisch medewerker (niveau ****) voor de Rechterlijke orde wordt vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: ****(...) Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stelt wanneer men in het bezit is van een attest ****(...)

document

type document prom. -- pub. 06/04/2020 numac 2020020642 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG houdende diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie type document prom. -- pub. 06/04/2020 numac 2020201569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 17 maart 2020, dat in werking treedt de dag waarop het in het Be worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf : 1. als(...)
^