Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 juli 2018
gepubliceerd op 28 augustus 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2008 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor afwijking

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018040580
pub.
28/08/2018
prom.
18/07/2018
ELI
eli/besluit/2018/07/18/2018040580/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan en koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 27/02/2009 numac 2009000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor afwijking


VERSLAG AAN DE KONING Sire, In het gewijzigde artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan en koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 27/02/2009 numac 2009000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor afwijking wordt de samenstelling aangepast aan het feit dat de Commissie voor Afwijking nu onder de bevoegdheid valt van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie en niet langer onder de bevoegdheid van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken. Voorts wordt het voorzitterschap nog steeds uitgeoefend door de directeur van de bevoegde dienst, maar hoeft deze niet langer tot minstens klasse A3 te behoren en kunnen alle ingenieurs van de Directie Brandpreventie zetelen in de Commissie voor Afwijking. Rekening houdend met de nieuwe organisatie van de brandweer in hulpverleningszones wordt er nu verwezen naar de hulpverleningszones en niet langer naar een brandweerdienst of een gemeente.

De artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan en koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 27/02/2009 numac 2009000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking. - Duitse vertaling sluiten worden gewijzigd zodat alle ingenieurs van de Directie Brandpreventie van de FOD Binnenlandse Zaken voortaan zetelen in de Commissie voor Afwijking, ook al werden ze niet nominatief benoemd door de Minister van Binnenlandse Zaken.

Het artikel 5 van het koninklijk besluit van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan en koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 27/02/2009 numac 2009000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking. - Duitse vertaling sluiten wordt gewijzigd zodat het mandaat van een lid van de Commissie voor Afwijking beëindigd kan worden wanneer een lid niet meer voldoet aan de benoemingsvoorwaarden en langdurig afwezig is. De Raad van State merkte in haar advies op dat de betrokkene de kans moet geboden worden om uitleg te verschaffen aangaande zijn afwezigheid. De hoorplicht hoeft naar mijn mening niet uitdrukkelijk opgenomen te worden in de tekst van het besluit, maar zal desgevallend nageleefd worden als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

Artikel 8 van het besluit van 18 juli 2008 vereenvoudigt de wijze van beslissen.

De overige wijzigingen lijken mij voldoende duidelijk te blijken uit de wijzigingsbepalingen.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON

Raad van State, afdeling Wetgeving advies 62.291/2 van 13 december 2017 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan en koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 27/02/2009 numac 2009000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor afwijking' Op 13 oktober 2017 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-Eersteminister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen verzocht een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan en koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 27/02/2009 numac 2009000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor afwijking'.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 13 december 2017. De kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, kamervoorzitter, Luc Detroux en Wanda Vogel, staatsraden, Christian Behrendt en Marianne Dony, assessoren, en Charles-Henri Van Hove, toegoevoegd griffier.

Het verslag is uitgebracht door Benoît Jadot, eerste auditeur-afdelingshoofd.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Vandernoot .

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 13 december 2017.

Onderzoek van het ontwerp Aanhef 1. In het eerste lid dient meer bepaald verwezen te worden naar artikel 2, § 3, van de wet van 30 juli 1979Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten `betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen'.2. Krachtens artikel 6, § 1, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type wet prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw sluiten `houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging' is een impactanalyse enkel noodzakelijk voor die ontwerpen van koninklijk besluit die volgens een wettelijke of reglementaire bepaling slechts vastgesteld kunnen worden nadat daarover overleg gepleegd is in de ministerraad.Zoals artikel 6, § 2, van dezelfde wet uitdrukkelijk aangeeft, is het mogelijk een impactanalyse uit te voeren voor een ontwerp van koninklijk besluit waarover overleg gepleegd moet worden in de ministerraad, maar dan gaat het om een facultatief vormvereiste.

In dit geval is voor het voorliggende ontwerp van koninklijk besluit geen overleg in de ministerraad vereist.

De impactanalyse die voor dat ontwerp uitgevoerd is, moet dus worden vermeld met de formule voor het vervullen van facultatieve vormvereisten, dat wil zeggen beginnend met het woord "Overwegende" in plaats van met de woorden "Gelet op".

Het vierde lid moet dienovereenkomstig herzien worden. 3. Een soortgelijke opmerking geldt voor het vijfde lid, aangezien geen enkele bepaling voorschrijft dat de inspecteur van Financiën advies moet verlenen over het ontwerpbesluit.4. Het advies van de Raad van State moet vóór de opgave van de facultatieve vormvereisten vermeld worden, dat wil in dit geval zeggen vóór de vermelding van de impactanalyse en van het advies van de inspecteur van Financiën. Dispositief Artikelen 1 tot 3 1. De wijzigingen die bij de voorliggende bepalingen aangebracht worden in artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan en koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 27/02/2009 numac 2009000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking. - Duitse vertaling sluiten `tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking' zijn zo talrijk dat het omwille van de duidelijkheid beter zou zijn dat artikel te vervangen door een nieuwe versie ervan waarin de wijzigingen die het ontwerpbesluit beoogt in hun essentie vervat zijn.2. In de Franse tekst van de ontworpen wijzigingen van artikel 2, § 1, 2°, van het koninklijk besluit van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan en koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 27/02/2009 numac 2009000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking. - Duitse vertaling sluiten, moeten de woorden "de deux" vervangen worden door het woord "des" en niet door het woord "les". Artikel 4 In de inleidende zin van artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan en koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 27/02/2009 numac 2009000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking. - Duitse vertaling sluiten dienen de woorden "bedoeld in artikel 2, § 1, 3° tot 6° " ingevoegd te worden en niet de woorden "bedoeld in artikel 2, 3° tot 6° ". Er zou van de gelegenheid gebruikgemaakt kunnen worden om de verwijzingen in de bepalingen onder 1°, 2° en 3°, van artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan en koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 27/02/2009 numac 2009000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking. - Duitse vertaling sluiten naar artikel 2 van hetzelfde besluit aldus te verbeteren dat eruit blijkt dat het om verwijzingen naar paragraaf 1 van artikel 2 gaat.

Artikel 6 De voorliggende bepaling moet herzien worden teneinde rekening te houden met de volgende opmerkingen: 1. Zoals de gemachtigde ambtenaar bevestigd heeft, is de bepaling gesteld in bewoordingen die niet overeenstemmen met de bedoeling van de steller van het ontwerpbesluit. De gemachtigde ambtenaar heeft uitgelegd dat het de bedoeling van de steller van het ontwerpbesluit is om artikel 5, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan en koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 27/02/2009 numac 2009000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking. - Duitse vertaling sluiten aan te vullen met een bepaling onder 4° en een bepaling onder 5°, die als volgt luiden: "4° als het lid niet meer voldoet aan de benoemingsvoorwaarden bedoeld in artikel 2; 5° op voorstel van de voorzitter van de commissie, in geval van afwezigheid op meer dan de helft van de vergaderingen van de commissie gedurende een kalenderjaar".2. Gelet op die precisering moet tevens opgemerkt worden dat, wat het geval betreft waarin een lid van de commissie gedurende een kalenderjaar op meer dan de helft van de vergaderingen van de commissie afwezig is, het ontwerpbesluit er zich niet kan toe beperken te bepalen dat het mandaat van dat lid "eindigt op voorstel van de voorzitter van de commissie". De voorliggende bepaling in dat geval toepassen kan immers tot betwisting leiden; in dat geval dient dan ook veeleer een procedure ingesteld te worden waarbij betrokkene de kans geboden wordt om uitleg te verschaffen en er bepaald kan worden welke overheid bevoegd is om de beslissing te nemen.

De griffier, Charles-Henri Van Hove De voorzitter, Pierre Vandernoot

18 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan en koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 27/02/2009 numac 2009000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor afwijking FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 juli 1979Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, artikel 2, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan en koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 27/02/2009 numac 2009000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor afwijking;

Gelet op het advies van 18 mei 2017 van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing;

Gelet op advies 62.291/2 van de Raad van State, gegeven op 13 december 2017;

Overwegende de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type wet prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Overwegende het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 5 september 2017;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008000837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan en koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 27/02/2009 numac 2009000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor afwijking worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 1° worden de woorden "een ambtenaar van minstens klasse A3 van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid" vervangen door de woorden "de Directeur van de Directie Brandpreventie van de FOD Binnenlandse Zaken";b) in de bepaling onder 2° wordt het woord "twee" vervangen door het woord "de" en worden de woorden "Algemene Directie van de Civiele Veiligheid" vervangen door de woorden "Directie Brandpreventie van de FOD Binnenlandse Zaken";c) in de bepaling onder 5° worden de woorden "een brandweerdienst" vervangen door de woorden "een hulpverleningszone";d) in de bepaling onder 6° worden de woorden "een brandweerdienst" vervangen door de woorden "een hulpverleningszone".

Art. 2.In artikel 2, § 3, van hetzelfde besluit wordt het woord "gemeente" vervangen door het woord "hulpverleningszone".

Art. 3.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de paragraaf 4, luidende : " § 4. In dit artikel wordt onder de term "hulpverleningszone" ook begrepen de Brusselse Hoofdstedelijke dienst voor brandweer en dringende medische hulp.".

Art. 4.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "bedoeld in artikel 2, § 1, 3° tot 6° " worden ingevoegd tussen de woorden "De leden van de commissie" en de woorden "worden benoemd door de Minister van Binnenlandse Zaken";2° in de bepaling onder 1° worden de woorden "van de Civiele Veiligheid" vervangen door de woorden "die de Directie Brandpreventie onder zijn bevoegdheid heeft" en worden de woorden "1° " (die zich bevinden achter de woorden "artikel 2,") vervangen door de woorden ", § 1, 3° ";3° in de bepaling onder 2° worden de woorden " § 1," ingevoegd tussen de woorden "op voordracht van de "Fédération royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique - Aile Francophone-Germanophone" voor het in artikel 2," en de woorden "5° bedoelde lid";4° in de bepaling onder 3° worden de woorden " § 1," ingevoegd tussen de woorden "op voordracht van de Brandweervereniging Vlaanderen voor het in artikel 2," en de woorden "6° bedoelde lid".

Art. 5.In artikel 4 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid aangevuld met de woorden "bedoeld in artikel 2, § 1, 3° tot 6° ".

Art. 6.Artikel 5, § 2, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de bepalingen onder 4° en 5°, luidende : "4° als het lid niet meer voldoet aan de benoemingsvoorwaarden bedoeld in artikel 2; 5° door het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken, op voorstel van de voorzitter van de commissie, in geval van afwezigheid op meer dan de helft van de vergaderingen van de commissie gedurende een kalenderjaar."

Art. 7.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord "volstrekte" vervangen door het woord "gewone";2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "of zijn afgevaardigde" ingevoegd tussen de woorden "worden de verschillende adviezen aan de Minister" en het woord "bezorgd".

Art. 8.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden "Algemene Directie van de Civiele Veiligheid" vervangen door de woorden "Directie Brandpreventie van de FOD Binnenlandse Zaken".

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 10.De Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON

^