Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 januari 2021
gepubliceerd op 24 februari 2021

Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2021020389
pub.
24/02/2021
prom.
27/01/2021
ELI
eli/besluit/2021/01/27/2021020389/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juli 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening Duitse vertaling sluiten betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikel 7, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015024212 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening sluiten tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op ;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bij dit besluit gevoegde statuten van de vereniging zonder winstoogmerk "Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening", gewijzigd door de algemene vergadering van 3 november 2020, worden goedgekeurd.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015024212 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening sluiten tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 3 november 2020.

Art. 4.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 januari 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Fr. VANDENBROUCKE

BIJLAGE Bijlage aan het koninklijk besluit van 27 januari 2021 tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening Bijlage Statuten van de v.z.w. "Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening" Definitie: "de Wet" : de wet van 8 juli 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening Duitse vertaling sluiten betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening en de koninklijke uitvoeringsbesluiten.

I. Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1.De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening".

Zij is speciaal door de Koning erkend krachtens artikel 7, § 2, eerste lid, van de Wet.

Art. 2.. De maatschappelijke zetel is gevestigd de Meeûssquare 29, te 1000 Brussel, Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 3.De vereniging heeft tot doel de opdrachten te vervullen die de Wet aan het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening heeft toevertrouwd, zoals bedoeld in artikel 7. De vereniging oefent de volgende activiteiten uit, die haar voorwerp uitmaken: 1° de betaling van de kosten, volgens de bepalingen van artikel 8, 1°, van de Wet, voortspruitende uit de tussenkomst van de geneesheer die opgeëist wordt krachtens artikel 4 van de Wet;2° het waarborgen van de betaling, volgens de bepalingen van artikel 8, 2°, van de Wet, van de kosten voortspruitende uit de tussenkomst van de functies "mobiele urgentiegroep" en van de ambulancediensten opgeëist krachtens respectievelijk de artikelen 4bis en 5 van de Wet.

Art. 4.De vereniging is voor een onbepaalde duur opgericht.

Zij kan, te allen tijde, ontbonden worden in de vorm waarin voor de statutenwijzigingen is voorzien, mits de bepalingen van artikel 15 van deze statuten worden nageleefd. Zij zal nochtans geacht worden voort te bestaan voor de vereffening van de op het ogenblik van de ontbinding nog lopende verbintenissen.

II. Leden, toetredingen, uittredingen, verbintenissen

Art. 5.De vereniging telt ten minste tien leden.

Art. 6.Is lid, overeenkomstig het koninklijk besluit van 1 april 1965 tot bepaling van de risico's die gedekt zijn door de verzekeringsondernemingen die de vereniging zonder winstoogmerk "Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening" vormen, 1° elke verzekeringsonderneming die toegelaten is voor de dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen bedoeld onder tak 10 van bijlage I van het koninklijk besluit van 22 februari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/1991 pub. 08/09/2005 numac 2005000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen bedoeld door de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte motorrijtuigverzekering;2° elke verzekeringsonderneming toegelaten voor de dekking van het risico "arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk" bedoeld door de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;3° elke verzekeringsonderneming toegelaten voor de dekking van het risico "ongevallen" bedoeld onder tak 1 van bijlage I van het koninklijk besluit van 22 februari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/1991 pub. 08/09/2005 numac 2005000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen;4° elke verzekeringsonderneming gemachtigd voor de dekking van het risico "ziekte" bedoeld onder tak 2 van bijlage I van het koninklijk besluit van 22 februari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/1991 pub. 08/09/2005 numac 2005000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen;5° elke verzekeringsonderneming gemachtigd voor de dekking van het risico "algemene burgerrechtelijke aansprakelijkheid" bedoeld onder tak 13 van bijlage I van het koninklijk besluit van 22 februari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/1991 pub. 08/09/2005 numac 2005000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen;6° elke verzekeringsonderneming gemachtigd voor de dekking van het risico "leven" bedoeld onder tak 21 van bijlage I van het koninklijk besluit van 22 februari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/1991 pub. 08/09/2005 numac 2005000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. De hoedanigheid van lid wordt toegekend per verzekeringstak wanneer eenzelfde onderneming voor verschillende takken is toegelaten.

De verzekeringsonderneming waarvan de toelating ingetrokken wordt, verliest de hoedanigheid van lid.

De raad van bestuur houdt op de zetel van de vereniging een register van de leden.

Art. 7.Het uittredende lid moet zijn verplichtingen blijven nakomen tot het verstrijken van een termijn van één jaar volgende op de volledige uitvoering van al zijn verbintenissen. Het heeft geen enkel recht op het kapitaal van de vereniging. Het mag noch het bedrag van de door hem gestorte bijdragen terugvorderen, noch een rekeningopgave of rekeningenverantwoording, een inventaris of een verzegeling aanvragen.

III. Inkomsten

Art. 8.1° De bijdragen van een lid mogen niet meer dan 5 euro per jaar bedragen. 2° Het Fonds wordt anderzijds gefinancierd door : a) een toelage ten laste van iedere aangesloten verzekeringsonderneming waarvan het bedrag jaarlijks wordt vastgesteld door de raad van bestuur die, bij aanwezigheid of vertegenwoordiging conform artikel 22, tweede lid, van deze statuten van ten minste drie vierde van zijn leden, bij meerderheid van drie vierde van de stemmen, beslist met inachtneming van de tijdens het afgelopen dienstjaar gedane uitgaven. Ingeval die beslissing niet kan worden genomen omdat het eerste bovenvermelde quorum niet bereikt is, komt de raad van bestuur opnieuw bijeen. In dat geval beraadslaagt hij op geldige wijze op voorwaarde dat de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is conform artikel 22, tweede lid, van deze statuten en beslist hij bij meerderheid van drie vierde van de aanwezige leden.

Uiterlijk op de dag van de statutaire algemene vergadering volgend op het afsluiten van ieder boekjaar, bepaalt de raad van bestuur het totaalbedrag van de toelagen van de verzekeringsondernemingen vereist om twee derde van de in alinea 1 bedoelde uitgaven te dekken en stelt hij de modaliteiten van hun verdeling vast naar verhouding van het premie- of bijdrage-inkomen van ieder lid tijdens het boekjaar dat het afgelopen boekjaar voorafgaat. b) een jaarlijkse subsidie van de Staat gelijk aan de helft van de hierboven in a) bedoelde toelagen. De raad van bestuur stelt de data vast voor de vereffening van de bijdragen en de toelage aan het Fonds.

IV. Organen, administratie en werking

Art. 9.De organen van de vereniging zijn met name: 1° de algemene vergadering;2° de raad van bestuur. A. Algemene vergadering

Art. 10.De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die de wet of de statuten haar uitdrukkelijk toekennen.

Voor de volgende punten is een besluit van de algemene vergadering vereist : 1° de wijziging van de statuten, onder voorbehoud van 's Konings goedkeuring;2° de benoeming en de afzetting van leden van de raad van bestuur, in de gevallen waarin dit haar toebehoort;3° de benoeming en de afzetting van een commissaris en het bepalen van zijn bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;4° de kwijting aan de bestuurders en de commissaris(sen);5° de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;6° de vrijwillige ontbinding van de vereniging, onder voorbehoud van 's Konings goedkeuring, evenals de aanwijzing en het ontslag van de vereffenaar(s);7° de uitsluiting van een lid.

Art. 11.De vereniging komt ten minste één keer per jaar tijdens de eerste helft van de maand maart volgende op de afsluiting van het boekjaar in gewone algemene vergadering bijeen.

Zij wordt bijeengeroepen bij beslissing van de raad van bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris. Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht.

De algemene vergadering moet binnen 21 dagen worden bijeengeroepen wanneer een vijfde van de leden van de vereniging hier schriftelijk om verzoekt. De vergadering wordt uiterlijk op de 40ste dag na dit verzoek gehouden.

De vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats die in de oproepingsbrief vermeld zijn.

De mededelingen, de verslagen, balansen en rekeningen zullen ter beschikking van de verenigingsleden gesteld worden ten minste vijftien dagen voor de datum die voor de algemene vergadering werd vastgesteld.

Art. 12.De oproepingen worden via de post of elektronische post toegestuurd aan ieder van de leden, ten minste vijftien dagen voor de datum die voor de algemene vergadering werd vastgesteld. Zij moeten de agenda vermelden. De algemene vergadering mag beraadslagen over punten die niet op deze agenda vermeld staan met het eenparig akkoord van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Art. 13.De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens ontstentenis door de ondervoorzitter gekozen onder de door de algemene vergadering benoemde bestuurders.

Art. 14.Al de verenigingsleden hebben een gelijk stemrecht, waarbij ieder van hen beschikt over één stem. Zij dienen op de algemene vergadering vertegenwoordigd te worden door elke persoon die statutair of bij volmacht gemachtigd is om in hun naam verbintenissen aan te gaan.

Art. 15.De vergadering is geldig samengesteld wat ook het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde leden mag zijn.

Haar beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden. De vertegenwoordigers moeten in het bezit zijn van een regelmatige volmacht die nauwkeurig het vertegenwoordigde lid of de vertegenwoordigde leden vermeldt.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of die van de persoon die hem vervangt doorslaggevend. Onthoudingen worden noch in de teller noch in de noemer meegerekend.

In afwijking van de eerste en tweede leden hierboven kunnen de beslissingen van de algemene vergadering die de uitsluiting van een lid, een wijziging van de statuten of de ontbinding van de vereniging inhouden respectievelijk slechts genomen worden met nakoming van de bepalingen van de artikels 9:23, 9:21 en 2:110 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Elke beslissing betreffende de wijziging van de statuten of de ontbinding van de vereniging vereist daarenboven de goedkeuring van de Koning.

Art. 16.De beslissingen van de algemene vergadering worden opgetekend in een register van de verenigingsakten in de vorm van notulen, ondertekend door de voorzitter en de twee ondervoorzitters.

Het register wordt bewaard op de zetel van de vereniging waar al de verenigingsleden er kennis kunnen van nemen zonder verplaatsing van het vernoemde register. Uittreksels ervan kunnen afgegeven worden aan ieder verenigingslid of aan elke derde persoon die er om verzoekt en zijn gewettigd belang rechtvaardigt. Deze uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens ontstentenis door een van de ondervoorzitters.

B. Raad van Bestuur

Art. 17.De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur. Deze laatste wordt gevormd door vier leden door de algemene vergadering benoemd en door een gelijk aantal bestuurders door de Koning aangewezen krachtens artikel 7, § 2, van de Wet.

De raad van bestuur vervangt zijn door de algemene vergadering aangewezen leden die overlijden of ontslag nemen. Deze aanwijzingen worden bevestigd door de eerstvolgende algemene vergadering na de beslissing van de raad van bestuur. De aldus aangewezen bestuurders volbrengen het mandaat van de persoon die ze vervangen. Wordt de aanwijzing niet door de algemene vergadering bevestigd, dan eindigt het betrokken bestuurdersmandaat.

Art. 18.De duur van het mandaat van de bestuurders door de algemene vergadering benoemd bedraagt zes jaar, dit mandaat is hernieuwbaar.

Art. 19.De raad van bestuur verkiest in zijn midden een voorzitter en twee vice-voorzitters, die deze hoedanigheid voor de duur van hun mandaat behouden en herkiesbaar zijn.

De voorzitter en één van de ondervoorzitters zijn door de algemene vergadering benoemde bestuurders.

De andere ondervoorzitter is een door de Koning benoemde bestuurder.

Art. 20.De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden wat het beheer en het bestuur van de vereniging alsmede wat de verwezenlijkingen van haar doelstelling, zoals ze in artikel 3 van deze statuten omschreven is, betreft. Hij beschikt hiertoe over de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet of de statuten andere organen bevoegd zijn.

Hij benoemt en ontslaat in het bijzonder een directeur belast met het dagelijks bestuur; hij bepaalt diens bevoegdheden, machten en bezoldigingen. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel vanwege hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De door de Koning benoemde bestuurders zetelen in de raad met dezelfde machten en voorrechten als de door de algemene vergadering benoemde bestuurders.

Art. 21.De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging in gerechtszaken, hetzij als eiser hetzij als verweerder. De rechtsvorderingen worden ingesteld op vervolgingen en benaarstigingen van de voorzitter.

Art. 22.De raad van bestuur vergadert bij oproeping door de voorzitter of op verzoek van drie bestuurders. De oproepingen worden aan de bestuurders gericht via de post of elektronische post.

Hij kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van de leden aanwezig is of vertegenwoordigd is, waarbij een bestuurder slechts aan één andere bestuurder volmacht kan geven.

Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 8 van de statuten worden de beslissingen genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmers, waarbij de stem van de voorzitter doorslaggevend is bij staking van stemmen. De onthoudingen worden noch in de teller noch in de noemer meegerekend.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen schriftelijk worden genomen, mits de leden er eenparig mee instemmen.

Zij worden opgetekend in een bijzonder register in de vorm van notulen, ondertekend door de voorzitter, de aanwezige ondervoorzitter(s) en de aanwezige bestuurders die hierom verzoeken.

Dit register wordt op de maatschappelijke zetel bewaard. De notulen worden naar de bestuurders verstuurd.

Door de voorzitter of bij diens ontstentenis door één van de ondervoorzitters kunnen ondertekende uittreksels ervan afgegeven worden.

De bestuurders moeten de vertrouwelijkheid in acht nemen van de beraadslagingen en van de informatie die in het kader van hun mandaat aan hen wordt meegedeeld.

Wanneer het belang van de vereniging strijdig is met een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard van een bestuurder, is artikel 9:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing.

Art. 23.De mandaten van bestuurders zijn onbezoldigd. Er kunnen echter vergoedingen toegekend worden voor onkosten die de aanwezige leden hebben gemaakt of voor de volbrenging van bijzondere door de raad van bestuur bepaalde opdrachten.

V. Rekeningen, balansen en nazicht

Art. 24.Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder kalenderjaar.

Art. 25.Op het einde van ieder boekjaar, sluit de raad van bestuur de rekeningen af en legt hij die voor aan de gewone algemene vergadering tegelijkertijd met een verslag over zijn werking gedurende het afgelopen boekjaar.

De raad van bestuur maakt de balans op en de rekening van de inkomsten en uitgaven van het boekjaar, welke voor goedkeuring worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering.

Hij maakt eveneens de begroting op voor het volgende boekjaar en legt deze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Art. 26.Het beheer van de bestuurders en de rekeningen worden nagezien door één commissaris, benoemd door de algemene vergadering onder de bedrijfsrevisoren of vennootschappen van bedrijfsrevisoren op voorstel van de raad van bestuur voor een duur van drie jaar. Deze commissaris heeft de opdracht de boeken en de kastoestand na te zien en verslag uit te brengen aan de gewone algemene vergadering betreffende de controle die hij uitgeoefend heeft.

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont deze laatste de vergadering bij.

Hij beantwoordt de vragen van de leden overeenkomstig artikel 9:18, tweede en derde leden, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VI. Slotbepalingen

Art. 27.Voor al wat niet in deze statuten bepaald is, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in de mate dat deze bepalingen niet strijdig zijn met die van de Wet.

Art. 28.De algemene vergadering kan over statutenwijzigingen alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

De algemene vergadering kan enkel over de vrijwillige ontbinding van de vereniging besluiten met inachtneming van de regels die gelden in geval van een statutenwijziging met betrekking tot het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging.

Bij vrijwillige ontbinding wijst de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden. De netto sociale activa zullen na betaling van de passiva en de lasten bestemd worden voor de organisatie of de organisaties die de vereniging opvolgen of, bij ontstentenis daarvan, voor één of meer organisaties die dezelfde of vergelijkbare doeleinden nastreven als de vereniging en waarin de Staat en de verzekeringsondernemingen vertegenwoordigd zijn en deelnemen aan de financiering. De beslissing tot bestemming van het vermogen wordt genomen door de algemene vergadering of, bij ontstentenis daarvan, door de vereffenaars.

Alle in dit artikel bedoelde beslissingen moeten bij koninklijk besluit worden bevestigd.

Gezien om te worden toegevoegd bij ons besluit van 27 januari 2021 tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Fr. VANDENBROUCKE

^