Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 februari 2021

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 januari 2021, uitwerking hebbend met ingang van 20 december 2020 `s avonds, is de heer Berlanger C, hoofdgriffier van het hof van beroep te Bergen, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betrokkene m Bij koninklijk besluit van 27 januari 2021, uitwerking hebbend met ingang van 30 november 2020 (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2021020367
pub.
16/02/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 januari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040511 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 2, van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, voor wat het leesrecht van de in artikel 7, § 1, 13°, van die wet bedoelde instellingen of diensten betreft type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 08/02/2021 numac 2021200453 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021020389 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 03/02/2021 numac 2021200452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid sluiten, uitwerking hebbend met ingang van 20 december 2020 `s avonds, is de heer Berlanger C, hoofdgriffier van het hof van beroep te Bergen, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 27 januari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040511 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 2, van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, voor wat het leesrecht van de in artikel 7, § 1, 13°, van die wet bedoelde instellingen of diensten betreft type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 08/02/2021 numac 2021200453 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021020389 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 03/02/2021 numac 2021200452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid sluiten, uitwerking hebbend met ingang van 30 november 2020 `s avonds, is de heer Martin P., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 27 januari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040511 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 2, van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, voor wat het leesrecht van de in artikel 7, § 1, 13°, van die wet bedoelde instellingen of diensten betreft type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 08/02/2021 numac 2021200453 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021020389 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 03/02/2021 numac 2021200452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid sluiten, uitwerking hebbend met ingang van 13 oktober 2020 `s avonds, is mevr. Alterman C., griffier bij de ondernemingsrechtbank Henegouwen, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 27 januari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 19/02/2021 numac 2021040511 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 2, van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, voor wat het leesrecht van de in artikel 7, § 1, 13°, van die wet bedoelde instellingen of diensten betreft type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 08/02/2021 numac 2021200453 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021020389 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 03/02/2021 numac 2021200452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid sluiten, is aan mevr. Criel M., referendaris bij het hof van beroep te Gent, op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2021 's avonds.

Bij ministerieel besluit van 28 januari 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/01/2021 pub. 01/03/2021 numac 2021020322 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2018 tot bepaling van het gesubsidieerde uurforfait voor de gezins- of bejaardenhulpen en de huishoudelijke hulpen van de diensten voor thuishulp type ministerieel besluit prom. 28/01/2021 pub. 03/02/2021 numac 2021040325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een groepering van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 28/01/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021040520 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit in toepassing van het artikel 39, 2de lid van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak, betreffende bepaalde subsidies die worden beheerd door het bestuur Brussel Economie en Werkgelegenheid van de GOB type ministerieel besluit prom. 28/01/2021 pub. 03/02/2021 numac 2021040316 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van het percentage van de tussenkomst van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening voor het jaar 2022 type ministerieel besluit prom. 28/01/2021 pub. 01/03/2021 numac 2021040534 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 augustus 2012 tot bepaling van de urenquota en het aantal betaalde uren dat voor een subsidie in aanmerking wordt genomen voor de gezins- of bejaardenhulpen en de huishoudelijke hulpen van de thuishulpdiensten sluiten, is mevr. Jacmart M., parketjurist bij het hof van beroep te Brussel, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket Waals-Brabant.

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^